KUL Logo

Studia podyplomowe- Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów

ADRESACI:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego – pedagodzy i pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym;
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – pedagodzy i pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym;
Nauczyciele przedmiotów, a szczególnie nauczyciele języka polskiego, pracujący w szkołach podstawowych i szkołach średnich;
Nauczyciele wspomagający i asystenci uczniów;
Logopedzi, psychologowie i pedagodzy szkolni współpracujący z nauczycielami w diagnozowaniu potrzeb ucznia, wyznaczaniu wspierających działań wychowawczych i edukacyjnych oraz w realizacji wyznaczonego programu edukacyjno-terapeutycznego i okresowej ewaluacji postępów ucznia.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się