KUL Logo

Sposób przeliczania punktów z matury

Punkty kwalifikacyjne na wybrany kierunek przelicza Komisja Rekrutacyjna.
W systemie rekrutacyjnym należy wpisać wyniki z części pisemnej świadectwa dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na KUL ma formę konkursu.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy na który z nich kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności, a na który w dalszej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie, czyli uzyskanie na nim co najmniej 30% punktów. Jeżeli szczegółowe kryteria kwalifikacji nie określają wymaganego poziomu egzaminu z danego przedmiotu, oznacza to, że kandydat może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jak są przeliczanie punkty procentowe z matury pisemnej?

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

 • poziom rozszerzony w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu (1% = 1 punkt);
 • poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45 (1% = 0,45 punktu).

Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny przeliczony wynik to:

 • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt;
 • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy z tego języka nie może przekroczyć 100%. Np. kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100%  punktów z poziomu rozszerzonego. Punkty samodzielnie przelicza kandydat.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, do obliczeń wyniku końcowego bierze się ten, który po przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

Przykład:

Jeśli kandydat na maturze na poziomie podstawowym uzyskał 100%, a na poziomie rozszerzonym – 50%, wówczas po przeliczeniu:

 • za poziom podstawowy otrzyma 45 punktów, a za poziom rozszerzony – 50 punktów,
 • do kwalifikacji będzie brany pod uwagę tylko wynik z poziomu rozszerzonego, gdyż jest korzystniejszy.

Laureat lub finalista olimpiad stopnia centralnego oraz laureat konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości postępowania 100 punktów.

Obliczanie wyników końcowych

W przypadku niektórych kierunków poszczególne przedmioty liczone w konkursie świadectw mają niejednakową wagę. Informacja o tym, jaką wagę mają poszczególne przedmioty, znajduje się w opisie warunków rekrutacji na dany kierunek. Jest to informacja o tym, jaką część wyniku końcowego stanowi wynik z danego przedmiotu.

Przykład:

Na kierunek prawo punktowane są następujące przedmioty:

 • historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka,  lub geografia, lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
 • język polski (25% wyniku końcowego);
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Wyniki ze wszystkich przedmiotów, po przeliczeniu z uwzględnieniem poziomu matury, przeliczane są według wag, czyli w przypadku prawa wynik z najlepiej zdanego przedmiotu z listy do wyboru mnoży się przez 50%, wynik z języka polskiego mnoży się przez 25%, a wynik z języka obcego przez 25%. Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy. Oblicza się go z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Jeśli w opisie zasad rekrutacji na dany kierunek nie podano wagi, wówczas udział procentowy przedmiotu (lub przedmiotów) liczony jest proporcjonalnie.

Przykład:

Na kierunek kognitywistyka punktowane są następujące przedmioty:

 • język polski (1/3 wyniku końcowego);
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
 • jeden przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Wyniki ze wszystkich przedmiotów, po przeliczeniu z uwzględnieniem poziomu matury, przeliczane są według jednakowych wag (wynoszących w tym przypadku 1/3). A zatem w omawianym przykładzie kognitywistyki:

 • wynik z języka polskiego mnoży się przez 33,33%,
 • wynik z języka obcego – przez 33,33% oraz
 • wynik z przedmiotu wybranego przez kandydata – również mnoży się przez 33,33%.

Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy obliczony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.