KUL Logo

(PL)  

(PL) Praca socjalna

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 1. Profesjonalnego działania zawodowego w obszarze pracy socjalnej, w tym do:
 • identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych,
 • dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności,
 • planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych,
 • określania celów, zasad i metod pomocy kierowanej do różnych beneficjentów,
 • profesjonalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • współdziałania z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań pracy socjalnej, w tym organizacji profesjonalnego wsparcia jednostek i rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • inicjowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym,aktywizacyjnym i integracyjnym w społecznościach lokalnych,
 • monitoringu i ewaluacji działań pomocowych, aktywizacyjnych, integracyjnych,
 • przygotowania i realizacji programów profilaktycznych.

2. Podjęcia zatrudnienia w zawodzie pracownika socjalnego oraz w innych zawodach pomocowych, tj.: asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawcy w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej itp.

3. Pracy w obszarze pomocy społecznej, zwłaszcza w:

 • Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej,
 • Powiatowych i gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Instytucjach wspierających dziecko, rodzinę, osoby wykluczone,
 • Domach pomocy społecznej,
 • Świetlicach środowiskowych,
 • Jednostkach penitencjarnych,
 • Organizacjach pozarządowych.

4. Pracy w instytucjach rządowych i samorządowych (np. w departamentach spraw społecznych, związanych z polityką społeczną i rodzinną).

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pracy socjalnej uprawnia do:

 • wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki: praca socjalna i ekonomia społeczna, socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie asystentury rodziny, organizacji pomocy społecznej, ekonomii społecznej i innych zgodnych z zainteresowaniami i wybraną ścieżką kariery

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Praktyki zawodowe związane z realizacją specjalizacji w wymiarze 90 godzin (po II roku) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pracą socjalną, profesjonalnym pomaganiem, wsparciem dzieci i rodzin, pomocą postpenitencjarną, aktywizacją i integracją społeczną itp.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Studenci mogą angażować się w działalność organizacji studenckich: Samorząd Studentów i koła naukowe, a także uczestniczyć w działalności naukowej Instytutu SocjologiiKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Dzięki dostępnym dwóm specjalnościom, w zależności od wybranej ścieżki, absolwent pracy socjalnej nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną lub w zakresie profilaktyki społecznej i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem:
 • dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin i grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych;
 • stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie: ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny (w tym rodziny wieloproblemowej) w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, problemów wynikających z niepełnosprawności, bezrobocia, bezdomności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego;
 • komunikowania się z różnymi grupami odbiorców;
 • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego);
 • pobudzania działań samopomocowych u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego wsparcia oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym;
 • inicjowania i prowadzenia wieloaspektowych i innowacyjnych działań o charakterze profilaktycznym i aktywizacyjnym;
 • skutecznego współdziałania z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju lokalnego, inkluzji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Absolwent posiada:  

 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej
 • umiejętność zabierania głosu w debacie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność panowania nad stresem i emocjami

Absolwent posiada:

 • znajomość podstaw ekonomii,
 • znajomość zasad tworzenia i rozwoju instytucji pożytku publicznego (fundacji i stowarzyszeń),
 • kompetencje w zakresie pobudzania działań samopomocowych u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

Absolwent potrafi opracowywać i prezentować wyniki badań, analizy i diagnozy problemów społecznych z wykorzystaniem programów komputerowych, nowoczesnych technologii i dostępnych baz danych.  Posiada podstawy znajomości programu PS IMSGO, dawniej SPSS.

Absolwent posiada umiejętność:

 • formułowania problemów badawczych,
 • poszukiwania i dobierania źródeł informacji,
 • dokonywania krytycznej analizy i oceny informacji, w tym danych zastanych,
 • dobierania właściwych metod i narzędzi do zaplanowanych badań o charakterze społecznym,
 • realizacji badań społecznych zgodnych w obszarze wybranej ścieżki kształcenia.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego)

b) matematyka lub język obcy nowożytny, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub filozofia (2/3 wyniku końcowego); punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.