KUL Logo

(PL)  

(PL) Praca socjalna

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie: m.in. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawca w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • pracy w: m.in. Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej i innych instytucjach działających na rzecz osób, grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym
 • pracy w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pracy socjalnej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki praca socjalna lub nauki o rodzinie),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowej w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną (praktyki ciągłe)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Studenci mogą angażować się w działalność organizacji studenckich: Samorząd Studentów Wydziału Teologii, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej, Koło Naukowego Badań Społecznych lub włączyć się w inicjatywy tj.: Szlachetna Paczka, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Gorący Patrol itp.Certyfikacja i unikalne projekty

W roku 2016 Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej otrzymał certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ dla kierunku Praca socjalna I stopnia, przyznawany w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów.

W Instytucie studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach zakończonych certyfikatem, w tym:

 • Szkolenie: Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem dla rodziny z patologicznym hazardem (współfinansowane ze środków Ministra Zdrowia).

Naszą kadrę tworzą specjaliści, zapewniający wysoki poziom nauczania:

 • Dr hab. Julia Gorbaniuk – Certyfikat: “TRAINING COMLETION CERTIFICATE” No UCSPiDZ/0457 “Migration Officer” – expert in migration issues; Certyfikat “Specjalista ds. Pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych”; Certyfikat instruktora “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”; Certyfikat instruktora warsztatów psychoedukacyjnych “Jak twórczo wykorzystać emocje?”; uprawnienia do prowadzenia duszpasterskich kursów narzeczeńskich metodą warsztatową.
 • Dr hab. Urszula Dudziak – Nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny; Instruktor Naturalnego Planowania Rodziny.
 • Dr Bernadeta Lelonek-Kuleta – Terapeuta motywujący (certyfikat nr 86); Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1668); Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu I stopnia.
 • Dr Agnieszka Zaborowska – Mediator (bazowe szkolenie z mediacji, specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych, staż mediacyjny, Polskie Centrum Mediacji 2015).

Realizujemy interesujące projekty, wśród których wymienić można:

 • Projekt szkoleniowy współfinansowany z EFS  „Kuźnia liderów przedsiębiorczości społecznej
 • Projekt „Nowa socjalizacja. Resocjalizacja przez edukację” – zajęcia dydaktyczne na kierunku Praca socjalna dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie
 • Projekty badawcze realizowane przez Koło Badań Społecznych Studentów INoRiPS
  • Analiza sytuacji młodych rodziców na rynku pracy w mieście Lublin, aktywność zawodowa rodziców dzieci
   do lat 3, godzenie życia zawodowego z rodzinnym
  • Współczesna Bezdomność, analiza zjawiska bezdomności wśród osób do 28 roku życia
  • Czy nadmiernie używamy mediów społecznościowych? – badanie częstotliwości i uwarunkowań korzystania z
   mediów społecznościowych, analiza przyczyn i skutków nadmiernego korzystania
  • „Wyzwanie 10-ciu dni” – jak długo wytrzymasz bez mediów społecznościowych? – eksperyment badawczy.

 

Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • praktyczne stosowanie metod, technik i środków interwencji socjalnej
 • rozwiązywanie problemów w zakresie m.in.: dysfunkcjonalności rodziny, niepełnosprawności, starości, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego, migracji, uchodźstwa
 • kompetencje do pracy jako Streetworker

 • umiejętność używania języka specjalistycznego i porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w ramach pracy socjalnej
 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu pracy socjalnej, dotyczących zagadnień i procesów społecznych

 • posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie średnio-zaawansowanym

 • opracowywanie i prezentowanie wyników analizy, diagnozy i ewaluacji z wykorzystaniem ICT

 • dokonywanie diagnozy (analizy) i oceny sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin, grup (w tym grup ryzyka), społeczności lokalnych
 • konstruowanie i prowadzenie prostych badań socjologicznych

 • uruchamianie własnej działalności w ramach przedsiębiorczości społecznej
 • pozyskiwanie funduszy dla organizacji rządowych i pozarządowych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)

c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) (1/3 wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.