KUL Logo

Ekonomia społeczna i praca socjalna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • działań w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla dziecka i rodziny, m.in. dla osób i rodzin dotkniętych problemem bezrobocia, uzależnień, przemocy, skutków niepełnosprawności oraz dla osób starszych w rodzinie. Kierunek zapoznaje studentów z problemami i zjawiskami społecznymi nurtującymi współczesne społeczeństwa, z metodami ich identyfikowania, analizowania oraz zasadami rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, z metodami budowania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z metodyką działań prewencyjnych;
 • pracy w spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach pożytku publicznego, centrach integracji społecznej, działach marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne), w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucjach związanych ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej);
 • pracy w zawodach:
  • asystenta rodziny,
  • pracownika socjalnego,
  • kuratora sądowego/społecznego,
  • pracownika środowiskowego domu samopomocy,
  • specjalisty ds. integracji społecznej,
  • specjalisty ds. budowania strategii rozwojowych,
  • specjalisty ds. oceny zasobów pomocy społecznej,
  • specjalisty ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych,
  • specjalisty ds. zarządzania finansami usług społecznych.

Tytuł magistra w zakresie ekonomii społecznej i pracy socjalnej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich (np. na kierunku socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe – 60 godz. (po I roku studiów) w przedsiębiorstwach społecznych, spółdzielniach socjalnych, instytucjach związanych ze służbami społecznymi, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej.

Instytut Socjologii w zakresie praktyk współpracuje m.in.:

 • ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz wieloma agencjami badawczymi, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Dzięki dwóm specjalnościom do wyboru, absolwent ekonomii społecznej i pracy socjalnej nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

 • w zakresie diagnozy społecznej i budowania strategii

Absolwent potrafi samodzielnie identyfikować i analizować zjawiska zachodzące w przestrzeni społecznej, przeprowadzić diagnozę społeczną i na jej podstawie tworzyć strategie rozwiązywania problemów społecznych, włączać w nie innowacyjne metody readaptacji społecznej i zawodowej. Jest zarazem przygotowany do aktywnego wykorzystywania w tych działaniach instrumentów ekonomii społecznej, do ich zakładania i prowadzenia, znając kulturę organizacyjną tego typu podmiotów, do współdziałania z innymi instytucjami na poziomie społeczności lokalnej, regionalnej i krajowej z podmiotami ekonomii społecznej.

 • w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną

Absolwent potrafi szacować zasoby, rozpoznawać potrzeby oraz diagnozować problemy rodzin i oferować adekwatne wsparcie rodzinom mającym problemy związane z ubóstwem, niezaradnością życiową, niepełnosprawnością, uzależnieniami, starzeniem się (i in.), w tym specjalistyczne usługi na rzecz rodziny. Potrafi inicjować działania aktywizacyjne, integracyjne wobec jednostek i rodzin narażonych na wykluczenie. Adekwatnie typuje formy pomocy, inicjuje działania profilaktyczne, w tym, o charakterze innowacyjnym.

Absolwent:

 • łatwo nawiązuje kontakty z innymi, niezależnie od ich pochodzenia, pozycji społecznej czy statusu ekonomicznego
 • jest uważnym słuchaczem i posiada zdolność skutecznego komunikowania się z osobami w różnym wieku, z różnymi problemami i poziomem autorefleksji, z instytucjami w celu opracowania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia potencjalnych klientów pomocy społecznej
 • z powodzeniem współdziała w grupach i zespołach, potrafi w sposób konstruktywny brać udział w dyskusji i debacie publicznej
 • jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych i wypracowanie kompromisowych rozwiązań
 • rozumie czym jest i jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, a także na czym polega dialog społeczny – potrafi go inicjować, brać w nim udział, dokonywać ewaluacji
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia mediacji rodzinnych

Absolwent:

 • ma znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, pracy socjalnej i ekonomii społecznej
 • potrafi trafnie wybrać styl przekazu, w okolicznościach związanych z komunikacją z ludźmi o różnym statusie społecznym, osobami starszymi czy niepełnosprawnymi

Wykłady fakultatywne w języku angielskim:

 • Family- transitions and new trends; Fundamentals of Marketing and Market Research Methods; New trends in social work; Social work in Europe

 • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności służb społecznych
 • umiejętność korzystania z dostępnych baz danych
 • znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych.

 • umiejętność identyfikowania problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz sytuacji osób i rodzin, implikujących konieczność udzielenia profesjonalnego wsparcia
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania i analizowania różnorakich danych oraz materiałów zastanych pomocy społecznej, a także danych socjologicznych
 • umiejętność wyciągania wniosków z analizy danych, na podstawie których tworzy się strategie rozwoju i rozwiązywania problemów

 • absolwent potrafi samodzielnie przygotować projekty z zakresu ekonomii społecznej, zidentyfikować i rozstrzygnąć dylematy związane z wdrażaniem strategii w zakresie ekonomii społecznej
 • potrafi zaprojektować i prowadzić przedsiębiorstwa społeczne, zarządzać zasobami i personelem w przedsiębiorstwach społecznych
 • jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy sytuacji rodziny, rozpoznania jej potrzeb, planowania pomocy, realizacji i ewaluacji tych działań

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I
stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.