KUL Logo

Praca socjalna i ekonomia społeczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna przygotowują do:

 • pracy w zawodach asystenta rodziny; pracownika środowiskowego domu samopomocy, specjalisty ds. integracji społecznej, specjalisty ds. budowania strategii rozwojowych, specjalisty ds. oceny zasobów pomocy społecznej, specjalisty ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych, specjalisty ds. zarządzania finansami usług społecznych
 • pracy w spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach pożytku publicznego, centrach integracji społecznej, działach marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne), w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucjach związanych ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Instytucje samorządowe i rządowe).

Studia oferują bazowe szkolenie z zakresu mediacji objęte Certyfikatem Polskiego Centrum Mediacji.

Dzięki specjalistycznym treściom kształcenia studia stwarzają możliwość starania się o przyjęcie na aplikację kuratora sądowego.

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji w obszarze:

 • readaptacji i inkluzji społecznej oraz pomocy postpenitencjarnej, zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych i strategii rozwiązywania problemów społecznych promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla m.in. dla osób opuszczających zakłady karne i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności:

 • Identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, ich rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, budowania lokalnych strategii w tym zakresie oraz strategii rozwojowych inicjowania,  organizowania i prowadzenia działań prewencyjnych.

Tytuł magistra w zakresie pracy socjalnej i ekonomii społecznej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich (np. na kierunku socjologia),
 • podjęcia studiów podyplomowych w zakresie kurateli sądowej i społecznej oraz mediacji,
 • kontynuowania szkoleń z mediacji,  starania się o przyjęcie na aplikację kuratorską.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe : 60 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych po I roku studiów.

Praktyki związane z realizacją specjalizacji:

Specjalizacja – Diagnoza społeczna i budowanie strategii: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, centra integracji społecznej, działy marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne),  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucjach związanych ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej);

Specjalizacja – Readaptacja i integracja społeczna: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, centra integracji społecznej, działy marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne),  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucje związane ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej);

Praktyki nadobowiązkowe: Oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy jak również Zaangażowanie w działalność wolontariatu kół naukowych przy Instytucie Socjologii KUL

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Dzięki dwóm specjalnościom do wyboru, absolwent pracy socjalnej i ekonomii społecznej nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

 • w zakresie specjalności: Diagnoza społeczna i budowania strategii

Absolwent potrafi: samodzielnie identyfikować i analizować zjawiska i problemy w przestrzeni społecznej; przeprowadzić diagnozę społeczną i na jej podstawie tworzyć strategie rozwiązywania problemów społecznych oraz strategie rozwoju; wykorzystywać innowacyjne metody z zakresu readaptacji społecznej i zawodowej w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Absolwent jest przygotowany: do uczestnictwa w zespołach opracowujących strategie lokalne, analizy zasobów pomocy społecznej, aktywnego wykorzystywania w swoich przyszłych działaniach zawodowych instrumentów ekonomii społecznej, do ich zakładania i prowadzenia, do aktywnego współdziałania z innymi instytucjami na poziomie społeczności lokalnej, regionalnej i krajowej z podmiotami ekonomii społecznej.

 • w zakresie specjalności: Readaptacja i integracja społeczna

Absolwent potrafi:   szacować zasoby, rozpoznawać potrzeby oraz diagnozować problemy osób opuszczających zakłady karne i oferować adekwatne wsparcie im i ich rodzinom, poprzez pomoc w obszarach związanych z ubóstwem, niezaradnością życiową, bezrobociem, uzależnieniami, stygmatyzacją (i in.); adekwatnie typować formy pomocy.

Absolwent w przypadku obu specjalności jest przygotowany: do inicjowania działań aktywizacyjnych i integracyjnych wobec jednostek narażonych na wykluczenie społeczne, do inicjowania działań profilaktycznych w tym, o charakterze innowacyjnym, do podejmowania współpracy z organizacjami i instytucjami pomocowymi oraz działającymi w społeczności lokalnej, do dokonywania ewaluacji prowadzonych działań.

 

Absolwent:

 • łatwo nawiązuje kontakty z innymi, niezależnie od ich pochodzenia, pozycji społecznej czy statusu ekonomicznego,
 • jest uważnym słuchaczem i posiada zdolność skutecznego komunikowania się z osobami w różnym wieku, z różnymi problemami i poziomem autorefleksji, z instytucjami w celu opracowania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia potencjalnych klientów pomocy społecznej;
 • z powodzeniem współdziała w grupach i zespołach, potrafi w sposób konstruktywny brać udział w dyskusji i debacie publicznej, jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych i wypracowanie kompromisowych rozwiązań, rozumie czym jest i jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, a także na czym polega dialog społeczny;
 • jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy sytuacji osób opuszczających zakłady karne oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin, rozpoznania ich potrzeb, planowania pomocy, realizacji i ewaluacji tych działań.

Kompetencje informatyczne: umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności służb społecznych, umiejętność korzystania z dostępnych baz danych, znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych.

Kompetencje analityczne: umiejętność identyfikowania problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz sytuacji osób i rodzin, implikujących konieczność udzielenia profesjonalnego wsparcia, znajomość i umiejętność wykorzystywania i analizowania różnorakich danych oraz materiałów zastanych pomocy społecznej, a także danych socjologicznych, w tym,  statystycznych? Jak uważasz

 • Absolwent potrafi formułować problemy w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla m.in. dla osób opuszczających zakłady karne i osób dotkniętych problemem bezrobocia, uzależnień, przemocy itp.
 • Absolwent potrafi zaplanować badanie i analizę wybranych problemów społecznych, wykorzystywać  źródła dostarczające mu rzetelnej i naukowej  wiedzy ze wskazanego zakresu.
 • Absolwent potrafi dokonywać krytycznej oceny problemów i zjawisk społecznych nurtujących współczesne społeczeństwa.
 • Absolwent potrafi dobierać prawidłowe metody i narzędzia badań w celu identyfikowania i  analizowania  sytuacji trudnych i konfliktowych.

 • Absolwent potrafi samodzielnie przygotować projekty z zakresu ekonomii społecznej, zidentyfikować i rozstrzygnąć dylematy związane z wdrażaniem strategii w zakresie ekonomii społecznej;
 • Potrafi zaprojektować i prowadzić przedsiębiorstwa społeczne, zarządzać zasobami i personelem w przedsiębiorstwach społecznych
 • Absolwent jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy sytuacji rodziny, rozpoznania jej potrzeb, planowania pomocy, realizacji i ewaluacji tych działań

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.