KUL Logo

Filologia polska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • zawodu nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół dzięki specjalizacji nauczycielskiej;
 • zawodu animator kultury (absolwenci specjalizacji antropologiczno-kulturowej);
 • nauczania języka polskiego jako obcego (absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej).

Absolwent filologii polskiej może uzyskać zatrudnienie w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej. Zajęcia na II stopniu kierunku zapewniają absolwentowi wysokie kompetencje w zakresie organizacji i planowania pracy własnej, umiejętność realizacji rozbudowanych zadań, wymagających indywidualnej pracy i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

Uprawnia do podjęcia pracy zawodowej w zależności od ukończonej specjalizacji w szkołach, szkołach językowych, redakcjach, wydawnictwach, massmediach, instytucjach  kultury w Polsce oraz poza jej granicami.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Obowiązkowe praktyki specjalizacyjne (360 godzin):
  • praktyki w zakresie specjalizacji nauczycielskiej: praktyki zawodowe w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz praktyki psychologiczno-pedagogiczne w wybranej placówce oświatowej (150);
  • praktyki w zakresie glottodydaktyki (150);
  • praktyki w zakresie specjalizacji antropologiczno-kulturowej (60).

Wykaz szkół w Lublinie, do których studenci udają się na praktyki pedagogiczne/ praktyki śródroczne/ praktyki psychologiczno-pedagogiczne:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. S. Kostki w Lublinie.
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Lublinie.
 • Zespół Szkół Prywatnych im. bł. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie.
 • Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. św. D. Guzmana w Lublinie.
 • I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie.
 • Prywatne Szkoły im. Królowej Jadwigi w Lublinie.
 • Zespół Szkół im. Św. Teresy w Lublinie.
 • Międzynarodowe Liceum Paderewski.

Wszystkie praktyki na specjalizacji nauczycielskiej obejmują łącznie 150 godzin.

W ramach specjalizacji antropologiczno-kulturowej studenci odbywają praktyki  w instytucjach kultury Lublina lub instytucjach kultury innych miejscowości. W ramach dwuletniego cyklu zajęć studenci odbywają 60 godzin praktyk.

W ramach specjalizacji glottodydaktycznej student odbywa 150 godzin praktyk.

Może je odbyć w następujących miejscach:

 • instytucje prowadzące nauczanie języka polskiego i kultury polskiej (oświatowe, akademickie, publiczne, komercyjne);
 • instytucje wolontariackie i pozarządowe prowadzące działania w zakresie kształcenia językowo-kulturowego cudzoziemców;
 • inne instytucje związane ze świadczeniem szeroko rozumianych usług glottodydaktycznych w zakresie glottodydaktyki polonistycznej.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera także wewnętrzna działalność prospołeczna w organizacjach m.in.: Koło Dydaktyków Polonistów KUL ARFA, Koło Językoznawcze Studentów Filologii Polskiej KUL, Koło Krytyków Literackich, Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów, Koło Naukowe Teatrologów KUL, Koło Polonistów Studentów KUL,Chór Akademicki KUL, Teatr ITP, Teatr Enigmatic.

Instytut Filologii Polskiej na stałe współpracuje także ze Sceną Plastyczną KUL, Teatrem im. Osterwy, Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, Polskim Radiem Lublin.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Kwalifikacje praktyczne zdobyte w ramach wybranej specjalizacji przygotowują absolwenta do pracy w szkołach, szkołach językowych, redakcjach, wydawnictwach, massmediach, instytucjach  kultury w Polsce oraz poza jej granicami.

Szczegółowe kompetencje zawodowe:

 • wysokie kompetencje językowe w mowie i piśmie;
 • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • umiejętność analizy i interpretacji zjawisk społeczno-politycznych, zwłaszcza stanowiących tematykę i wpływających na literackie środki wyrazu  oraz  problemów kultury w kontekście historycznym;
 • umiejętność analizy współczesnych tekstów kultury;
 • orientacja we współczesnej literaturze polskiej i literaturach obcych w zakresie dotyczącym problematyki komparatystycznej;
 • kompetencje do prowadzenia zajęć z języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Polsce i poza jej granicami;
 • kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego w Polsce i poza jej granicami;
 • kompetencje do pracy w instytucjach kultury.

Rozwinięte kompetencje retoryczne absolwenta oraz wypracowana przez niego w toku kształcenia swoboda wypowiadania się dysponują go do kompetentnego prowadzenia i moderowania dyskusji oraz posługiwania się rzeczową argumentacją w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska. Absolwent kierunku uzyskuje wysokie kompetencje językowe, na które składa się zaawansowana umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych o charakterze informacyjnym, perswazyjnym oraz krytycznym.

Do intelektualnego wyposażenia absolwenta należy umiejętność poprawnego, logicznego i klarownego formułowania myśli oraz zdolność swobodnego i trafnego stosowania zróżnicowanych stylów polszczyzny.

Szczegółowe kompetencje komunikacyjne:

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej, umiejętność realizacji rozbudowanych zadań, wymagających indywidualnej pracy i niekonwencjonalnych rozwiązań

Absolwent przygotowany jest do tego, by logicznie i ekonomicznie planować działania służące realizacji stawianych sobie celów oraz postępować według zasad sumienności i rzetelności.

Szczegółowe kompetencje przedsiębiorcze:

 • znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do kompetencji absolwenta studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej oraz wybranej/wybranych przez niego specjalizacji.

 • uczestnictwo w warsztatach: Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa
 • profesjonalna obsługa edytora tekstu
 • wykonywanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi)
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • posługiwanie się bazami danych w Internecie

Absolwent posiada kompetencje pozwalające mu na prowadzenie aktywności naukowej, a więc biegłość analizy i interpretacji zjawisk oraz problemów w kontekście historycznym oraz umiejętność analizy współczesnych tekstów kultury. Potrafi wykorzystywać  wiedzę do  rozwiązywania problemów i wykonywania określonych zadań, gdyż prezentuje sprawność myślenia teoretycznego

Szczegółowe kompetencje naukowo-badawcze:

 • umiejętność trafnego wskazywania problemów istotnych dla współczesnej kultury
 • Umiejętność zastosowania dotychczas zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów istotnych dla współczesnej kultury
 • Innowacyjne podejście do zastanych problemów kultury – umiejętność myślenia krytycznego,  opisu problemu w języku adekwatnym do przyjętego stylu dyskursu,  nawyk myślenia wielokierunkowego
 • umiejętność sprawnego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu tradycji kultury i kultury współczesnej
 • umiejętność pracy w wieloosobowych (zespołowych) projektach badawczych
 • umiejętność pracy w wieloetapowych przedsięwzięciach badawczych (granty ogólnopolskie i międzynarodowe)
 • umiejętność podjęcia refleksji nad rozwojem kultury literackiej w Polsce i  rozwojem języka oraz precyzyjnego diagnozowania celów działania ma poziomie makro- i mikrostruktur społecznych  oraz opracowywanie  środków niezbędnych do wdrożenia nowych procedur
 • umiejętność holistycznego myślenia o świecie społecznym (z uwzględnieniem kultury i życia duchowego człowieka)

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa, dziennikarstwa lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku przypisanych do dyscyplin literaturoznawstwo lub językoznawstwo.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.