KUL Logo

Filologia polska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia II stopnia przygotowują do:

 • zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych dzięki kontynuacji specjalizacji nauczycielskiej po studiach I stopnia
 • zawodu: animator kultury (absolwenci specjalizacji antropologiczno-kulturowej)
 • nauczania języka polskiego jako obcego (absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej)
 • Absolwent filologii polskiej może uzyskać zatrudnienie w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej.

Tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii polskiej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyki specjalizacyjne (330 godzin):
  • praktyki w szkole ponadpodstawowej (gimnazjum i liceum)
  • praktyka psychologiczna
  • praktyki w zakresie glottodydaktyki
  • praktyki w zakresie specjalizacji antropologiczno-kulturowej
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera także wewnętrzna działalność prospołeczna w organizacjach m.in.: Koło Dydaktyków Polonistów KUL ARFA, Koło Językoznawcze Studentów Filologii Polskiej KUL, Koło Krytyków Literackich, Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów, Koło Naukowe Teatrologów KUL, Koło Polonistów Studentów KUL,Chór Akademicki KUL, Teatr ITP, Teatr Enigmatic.

Instytut Filologii Polskiej na stałe współpracuje także ze Sceną Plastyczną KUL, Teatrem im. Osterwy, Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, Polskim Radiem Lublin.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wysokie kompetencje językowe
 • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność analizy i interpretacji zjawisk i problemów w kontekście historycznym
 • umiejętność analizy współczesnych tekstów kultury
 • orientacja we współczesnej literaturze polskiej
 • kompetencje do prowadzenia zajęć z języka polskiego w szkole podstawowej
 • kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego
 • kompetencje do nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze
 • kompetencje do pracy w instytucjach kultury

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej, umiejętność realizacji rozbudowanych zadań, wymagających indywidualnej pracy i niekonwencjonalnych rozwiązań

 • uczestnictwo w warsztatach: Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa
 • profesjonalna obsługa edytora tekstu
 • wykonywanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi)
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • posługiwanie się bazami danych w Internecie

Studenci II stopnia mają możliwość wyboru każdego języka obcego z oferty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w ramach dodatkowych punktów ECTS (10% ogólnej puli punktów)

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa, dziennikarstwa lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku przypisanych do dyscyplin literaturoznawstwo lub językoznawstwo.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.