KUL Logo

Ekonomia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia koncentrują się na profesjonalizacji wiedzy i umiejętności absolwentów I stopnia studiów, posiadających podstawową wiedzę w zakresie ekonomii.

Studia przygotowują do:

 • rozwijania umiejętności w kierunku doradztwa finansowego i inwestycyjnego, księgowego oraz analityka finansowego
 • pracy na różnych stanowiskach – zarówno operacyjnych, jak też zarządczych – w bankowości, sektorze MSP czy administracji publicznej
 • zdobycia umiejętności potrzebnych do prowadzenia własnej działalności biznesowej

Poza poszerzeniem i pogłębieniem ogólnej wiedzy ekonomicznej, zarówno w wymiarze mikro (choćby przez zajęcia z ekonomii menadżerskiej) jak też makro (zaawansowane modele gospodarki jako całości) studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach dwóch ścieżek specjalizacyjnych:

– analityki gospodarczej i doradztwa finansowego

– rachunkowości i finansów przedsiębiorstw

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • dla najlepszych studentów – uczestników programu „Energia kompetencji”
 • w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, powstałym w Centrum Prawa Bankowego i Informacji z inicjatywy Związku Banku Polskich, którego partnerami są: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Posiadanie umiejętności zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego:

 • (1) analityki gospodarczej i doradztwa finansowego – wyceny podstawowych instrumentów finansowych, jak: bony, certyfikaty depozytowe, weksle, obligacje czy akcje, uwzględniając ich rentowność oraz ryzyko inwestycyjne; doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych oraz finansowania rozwoju przedsiębiorstw; analizy sprawozdania finansowe
 • (2) rachunkowości i finansów przedsiębiorstw – potrafi samodzielnie księgować, analizować sprawozdania finansowe oraz rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania finansami

 • przygotowanie do rozwiązywania problemów w grupie, realizując zadania w ramach laboratoryjnych zajęć projektowych
 • znajomość podstawy teorii organizacji oraz zarządzania
 • przygotowanie do samodzielnego przedstawienia wyników podejmowanych przez siebie analiz i kwerend
 • przygotowanie studenta do prezentacji wniosków z podejmowanych przez niego badań

 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim
 • rozwijanie kompetencji językowych w wybranych obszarach problemowych (zajęcia do wyboru – np. Macroeconomic Policy, Introduction to contemporary economic policy, The world’s biggest economic problems) prowadzonych przez wykładowców z zagranicy (visiting professors)

 • zgodnie z przyjętą ścieżką kształcenia w ramach specjalności, student zapoznaje się z obsługą systemów umożliwiających przeprowadzanie analizy technicznej lub systemów klasy FK

 • poszerzenie wiedzy w zakresie użycia metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie zjawisk ekonomicznych
 • umiejętność definiowania i weryfikowania hipotezy
 • umiejętności konieczne dla poprawnego modelowania ekonometrycznego opartego na regresji wielorakiej i modelach wielorównaniowych
 • znajomość zasad i posiadanie umiejętności koniecznej dla budowy modeli prognostycznych i ich oceny
 • umiejętność przeprowadzania analizy decyzyjnej problemów ekonomicznych i formułowania zaleceń zmierzających do ich rozwiązania

 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, do samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych, pojawiających się w trakcie działalności biznesowej
 • znajomość zasady sprawozdawczości finansowej oraz kontroli kosztów
 • posiadanie wiedzy na temat budżetowania działalności oraz pogłębionej wiedzy na temat regulacji formalno-prawnych determinujących prowadzenie działalności gospodarczej

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest:

1) ukończenie studiów kierunkowych I stopnia realizowanych na podstawie standardów kształcenia z ekonomii lub zarządzania

2) studiów kierunkowych I stopnia realizujących efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w obszarze kształcenia w zakresie:

a) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo

b) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia

c) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk prawnych: nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne

d) nauk humanistycznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu

e) nauk ścisłych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk matematycznych: matematyka, informatyka

f) nauk technicznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk technicznych: informatyka

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.