KUL Logo

Ekonomia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia koncentrują się na profesjonalizacji wiedzy i umiejętności absolwentów I stopnia studiów, posiadających podstawową wiedzę w zakresie ekonomii.

Studia przygotowują do:

 • pracy na różnych stanowiskach – zarówno operacyjnych, jak też zarządczych – w bankowości, sektorze MSP czy administracji publicznej,
 • rozwijania umiejętności w kierunku doradztwa finansowego i inwestycyjnego, księgowego, analityka finansowego oraz specjalisty w zakresie ekonomii międzynarodowej,
 • prowadzenia własnej działalności biznesowej.

Poza poszerzeniem i pogłębieniem ogólnej wiedzy ekonomicznej, zarówno w wymiarze mikro (choćby przez zajęcia z ekonomii menadżerskiej) jak też makro (zaawansowane modele gospodarki jako całości) studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach dwóch ścieżek specjalizacyjnych:

– analityki gospodarczej i doradztwa finansowego

– rachunkowości i finansów przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, powstałym w Centrum Prawa Bankowego i Informacji z inicjatywy Związku Banków Polskich, którego partnerami są: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Działalność studencka

W ramach studiów studenci mogą uczestniczyć aktywnie w działalności dwóch kół naukowych:

 • Studenckie Koło Naukowe Ekonomii
 • Koło Rachunkowości i Podatków

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii koncentruje się przede wszystkim na organizacji szkoleń, warsztatów, wykładów otwartych, udziale w konferencjach i projektach badawczych.

W ramach Koła Rachunkowości i Podatków studenci mają możliwość nie tylko poszerzania wiedzy praktycznej w zakresu rachunkowości i podatków, ale również doskonalenia swoich umiejętności organizacyjnych, angażując się w następującą działalność projektową: Tydzień szkoleń na KUL, Dzień Podatkowy, Międzyuczelniany konkurs wiedzy podatkowej.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

W ramach studiów studenci rozwijają umiejętności zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego:

 • (1) analityki gospodarczej i doradztwa finansowego – wyceny podstawowych instrumentów finansowych, jak: bony, certyfikaty depozytowe, weksle, obligacje czy akcje, uwzględniając ich rentowność oraz ryzyko inwestycyjne; doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych oraz finansowania rozwoju przedsiębiorstw; analizy sprawozdania finansowe,
 • (2) rachunkowości i finansów przedsiębiorstw – samodzielne księgowanie, analizowanie sprawozdań finansowych oraz rozwiązywanie problemów w zakresie zarządzania finansami.

 • w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych (przygotowanie studenta do prezentacji wniosków z podejmowanych badań)
 • w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole

 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim
 • rozwijanie kompetencji językowych w wybranych obszarach problemowych (zajęcia do wyboru – np. Corporate financial analysis, Global economic problems, Principles of microekonomics decisions oraz prowadzonych przez wykładowców z zagranicy (visiting professors)

 • zgodnie z przyjętą ścieżką kształcenia w ramach specjalności, student zapoznaje się z obsługą systemów umożliwiających przeprowadzanie analizy technicznej lub systemów klasy FK

 • w zakresie wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie zjawisk ekonomicznych
 • w zakresie definiowania i weryfikowania hipotez
 • w zakresie modelowania zjawisk ekonomicznych w celu ich weryfikacji i wykorzystania w procesie prognozowania
 • w zakresie przeprowadzania analizy decyzyjnej problemów ekonomicznych i formułowania zaleceń zmierzających do ich rozwiązania

 • w zakresie znajomości zasad prowadzenia księgowości w firmie, zasad rozliczeń podatkowych,
 • w zakresie przygotowywania biznes planu działalności biznesowej,
 • w zakresie definiowania i wyboru źródeł oraz metod pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest:

1) ukończenie studiów kierunkowych I stopnia realizowanych na podstawie standardów kształcenia z ekonomii lub zarządzania

2) studiów kierunkowych I stopnia realizujących właściwe efekty kształcenia dla obszaru:

a) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo

b) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia

c) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk prawnych: nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne

d) nauk humanistycznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu

e) nauk ścisłych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk matematycznych: matematyka, informatyka

f) nauk technicznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk technicznych: informatyka

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.