KUL Logo

Bezpieczeństwo narodowe

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem publicznym i obronnością, w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna
 • wykonywania zawodów: funkcjonariusz służb mundurowych, specjalista ds. ochrony danych i informacji niejawnych, specjalista ds. bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, pracownik jednostek administracyjnych, służb państwowych

Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

– specjalista bezpieczeństwa publicznego i ochrony cywilnej

– specjalista bezpieczeństwa międzynarodowego

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

W programie studiów znajdują się zajęcia praktyczne, m.in. podstawy samoobrony, podstawy wiedzy przedlekarskiej.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia oferuje 2 specjalności, dzięki którym nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna – poszerzają kompetencje w zakresie właściwego reagowania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego w tym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • bezpieczeństwo międzynarodowe – absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie analizy zjawisk obejmujących przestrzeń międzynarodową

 • prowadzenie negocjacji w sytuacjach kryzysowych
 • skuteczne zarządzanie procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej, w tym także w warunkach kryzysowych
 • prawidłowa ocena przydatność standardowych metod i procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego

 • absolwent rozumie na poziomie podstawowym tekst w języku obcym oraz potrafi samodzielnie prowadzić rozmowę w języku obcym
 • zna słownictwo charakterystyczne dla zagadnień społecznych, bezpieczeństwa narodowego
 • wykłady fakultatywne w języku angielskim Diplomacy

 • znajomość podstawowych programów komputerowych tj. pakiet Microsoft Office

 • zdolność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz stosowania przewidzianych w takich przypadkach procedur
 • umiejętność pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania informacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych
 • umiejętność wykorzystywania oraz prawidłowej interpretacji przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa narodowego, w tym odnoszących się do migracji, walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną

 • absolwent wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, marketingu i ekonomii może rozwijać praktyczną aktywność jako założyciel samodzielnych podmiotów i organizacji

Zasady rekrutacji

o przyjęcie mogą się ubiegać:

 • absolwenci studiów I stopnia  w zakresie bezpieczeństwa narodowego;
 • absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków w zakresie: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, politologia, psychologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, realizowanych w obszarze nauk społecznych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego lub realizowanych na podstawie standardów kształcenia.

kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie