KUL Logo

Architektura krajobrazu

 

ZAREJESTRUJ SIĘ


W 2018 r. Architektura Krajobrazu KUL, jako druga w kraju, uzyskała akredytację prestiżowej i opiniotwórczej organizacji zawodowej architektów krajobrazu na święcie – Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

IFLA zrzesza krajowe organizacje zawodowe z ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. W swoich podstawowych działaniach dąży ona do tworzenia jak najwyższych standardów edukacji i praktyki zawodowej.

Wpisanie na listę kierunków akredytowanych przez IFLA oznacza posiadanie wysokiej jakości kształcenia studentów oraz profesjonalnych programów edukacji i odpowiednio dobranej kadry.


Perspektywy zawodowe

Studia II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni
 • podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – magister inżynier oraz posiadają umiejętności wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe oraz wakacyjne praktyki zawodowe w ramach współpracy z firmami prywatnymi działającymi w obszarze architektury krajobrazu
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

W trakcie studiów realizowane są również zajęcia specjalistyczne – specjalności: Kształtowanie terenów zieleni i Kształtowanie przestrzeni funkcjonalnych.

Na kierunku funkcjonuje Koło Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu, zajmujące się działalnością naukową i artystyczną.

Organizowane są happeningi, land-arty, wernisaże, spotkania z wybitnymi osobowościami.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych
 • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni
 • umiejętność rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich
 • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni
 • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody
 • prowadzania inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywania projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych w skali danego obiektu, miejscowości i gminy

 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz prezentacji swoich dzieł projektowych
 • umiejętność prezentacji osiągniętych wyników w środowisku zawodowym i poza nim
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami administracji publicznej

 • znajomość bieżących trendów w architekturze krajobrazu
 • umiejętność innowacyjnego stosowania ich podczas procesu projektowania

 • podczas zajęć seminaryjnych student zapoznaje się z literaturą w językach obcych w zakresie specjalistycznym

 • umiejętność w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) WORD, EXCEL, POWERPOINT, PREZI
 • umiejętność w zakresie obsługi programów specjalistycznych CAD 2D i 3D, SketchUp, Lumion, Photoshop, Vectorworks, ArcGIS, QGIS, FORKOME, Stella

 • umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska
 • umiejętności pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł

 • znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa

Zasady rekrutacji

Rekrutacja od grudnia 2019 – semestr zimowy 2019/2020!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na kierunku architektura krajobrazu.

Nabór prowadzony w trybie wolnym.