KUL Logo

Formacja pastoralno-liturgiczna – Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • formacja pastoralno-liturgiczna osób zajmujących się małymi grupami, ruchami kościelnymi, kręgami specjalistycznego duszpasterstwa i wychowaniem liturgicznym w parafiach
 • pogłębianie kompetencji wobec wyzwań nowej ewangelizacji oraz rozwój zaangażowania w posłudze pastoralnej (dzieci, młodzież i dorośli, służba liturgiczna, ewangelizacja, deuterokatechumenat, oazy, domowy Kościół, laikat, małe grupy, grupy modlitewne, apostolskie, charytatywne)
 • uzyskanie kompetencji na poziomie licencjatu kanonicznego (wg Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium; 8 XII 2017) wymaganego m. in. do otwarcia przewodu doktorskiego z teologii, np. „z wolnej stopy”. Studia są odbywane na Wydziale Teologii KUL i stanowią unikalne połączenie studiów akademickich i formacyjnych. Kierownictwo naukowo-dydaktyczne należy do Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL, a kierownictwo formacyjne do Ruchu Światło-Życie.

ADRESACI:

 • księża diecezjalni i zakonni w różnym wieku i o różnym stażu posługi kapłańskiej (katecheci, wikariusze, proboszczowie, formatorzy, pracownicy instytucji kościelnych, z kraju i zagranicy).

WYKŁADY:

 • Cechy duchowości kształtowane przez liturgię
 • Chrystologiczne, pneumatologiczne i eklezjalne podstawy duszpasterstwa
 • Duszpasterstwo a znaki czasu
 • Duszpasterstwo liturgiczne w świeckich ruchach młodzieżowych
 • Duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne
 • Eklezjalna formacja służby liturgicznej
 • Eucharystia w życiu parafii
 • Formy spotkań biblijnych
 • Funkcja charytatywna Kościoła
 • Grupy nieformalne w aspekcie psychologiczno-wychowawczym
 • Homilia niedzielna, świąteczna i codzienna
 • Katecheza a mistagogia
 • Katechizacja i katechumenat
 • Katolicka odnowa w Duchu Świętym
 • Kierownictwo duchowe “nowego człowieka”
 • Komentarz mszalny i modlitwa powszechna
 • Liturgia a religijność ludowa
 • Małe wspólnoty i ruchy odnowy w Kościele
 • Mass media w duszpasterstwie
 • Msze tematyczne i wotywne
 • Muzyka liturgiczna w duszpasterstwie parafialnym
 • Odnowa biblijna wspólnot i grup apostolskich
 • Opieka paliatywna i hospicyjna – aspekt pastoralny
 • Pedagogia Kościoła – autorytet wychowawczy
 • Pedagogia religijno-społeczna
 • Podstawowe funkcje urzeczywistniania się Kościoła w parafii
 • Przemiany społeczne w Polsce a duszpasterstwo
 • Przepowiadanie zwyczajne
 • Przygotowanie do małżeństwa w rodzinie i parafii
 • Psychologia i dynamika małych grup religijnych
 • Psychologia pastoralna w służbie formacji chrześcijańskiej i kapłańskiej
 • Psychoprofilaktyka społeczna
 • Sakrament roku liturgicznego
 • Teologia ewangelizacji
 • Teologia znaku i symbolu
 • Wspólnota jako podmiot duszpasterstwa
 • Współczesna katechetyka
 • Współczesna nauka religii w szkole

ĆWICZENIA, SEMINARIA I INNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 • Formacja animatorów małych wspólnot eklezjalnych
 • Formacja diakonii animatorów i apostołów świeckich
 • Formacja eucharystyczna zespołu kapłańskiego
 • Formacja lidera w ruchu eklezjalnym
 • Formacja modlitewna zespołu kapłańskiego
 • Historia liturgii (seminarium naukowe)
 • Homiletyka (seminarium naukowe)
 • Kręgi rodzinne duchowości małżeńskiej
 • Liturgika pastoralna (seminarium naukowe)
 • Metoda przeżyciowa w rekolekcjach dzieci i młodzieży
 • Pastoralne aspekty homoseksualizmu
 • Prolegomena do „nowej ewangelizacji”
 • Rozwiązywanie problemów alkoholowych – aspekt pastoralny
 • Teologia liturgii (seminarium naukowe)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie teologii i ewangelizacji i zagadnień nowej ewangelizacji
 • poznanie teologicznych i socjologicznych podstaw zwyczajnego i nadzwyczajnego duszpasterstwa w świecie współczesnym
 • poznanie podstawowych funkcji urzeczywistniania się Kościoła w parafii
 • poznanie nauczania Kościoła o ewangelizacji i środkach w jej służbie
 • poznanie funkcji nauczania katechetyczne w parafii i w szkole
 • poznanie pogłębionej wiedzy o mistagogicznej roli liturgii
 • poznanie specjalistycznej wiedzy o przygotowywaniu poszczególnych elementów zgromadzenia liturgicznego
 • poznanie teologii słowa Bożego w liturgii i zasad jego przepowiadania
 • poznanie pogłębionej wiedzy o roli Eucharystii w kształtowaniu życia chrześcijańskiego
 • poznanie teologii liturgii i teologii liturgicznej
 • poznanie zagadnień relacji religijności ludowej do liturgii
 • poznanie pogłębionej duchowości kształtowanej przez liturgię w grupach religijnych i w rodzinach
 • poznanie znaczenia współczesnych ruchów eklezjalnych
 • poznanie zasad formacji w ruchach eklezjalnych
 • poznanie wszechstronnej wiedzy dotyczącej formacji animatorów, liderów, laikatu w ruchach eklezjalnych
 • poznanie zagadnienia kierownictwa duchowego uczestników ruchów religijnych i we wspólnotach małżeńsko-rodzinnych
 • poznanie zasad psychologiczno-pedagogicznych stosowanych w formacji chrześcijańskiej;
 • roli liturgii w grupach laikatu
 • umiejętność prowadzenia analizy porównawczej oraz interpretacji aktualnych i historycznych tekstów liturgicznych
 • umiejętność tworzenia opartych na Biblii, Ojcach Kościoła, nauczaniu Kościoła i tekstach liturgicznych, oryginalnych tekstów służących modlitwie, formacji duchowej i pobożności
 • umiejętność przygotowywania celebracji liturgicznej zgodnie z aktualnymi przepisami Kościoła
 • umiejętność wdrażania w czynne i pełne uczestnictwo w liturgii Kościoła
 • umiejętność uwzględniania łączności liturgii z pobożnością ludową
 • umiejętność propagowania obrzędowości rodzinnej w jej relacji do liturgii
 • umiejętność przygotowania zajęć wykładowych i formacyjnych
 • umiejętność projektowania dzieł ewangelizacyjnych
 • znajomość dostrzegania potrzeby formacji pastoralno-liturgicznej w społeczności Kościoła
 • znajomość dokonywania samodzielnej wnikliwej obserwacji oraz krytycznej interpretacji zjawisk i procesów społecznych dotyczących celebracji liturgii oraz dotyczących ewangelizacji i duszpasterstwa
 • znajomość naukowej metodologii i prowadzenia działalności naukowej w dziedzinie teologii pastoralnej i liturgiki
 • znajomość prezentacji wyników badań w postaci rozprawy naukowej
 • znajomość wykorzystywania osiągnięć innych nauk humanistycznych, a zwłaszcza dyscyplin teologicznych, socjologii i psychologii do badań naukowych i posługi eklezjalnej
 • znajomość kierowania się w badaniach naukowych zasadą hermeneutyki ciągłości i paradygmatu pastoralnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • poznanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej pastoralnych aspektów rozwiązywania trudnych problemów społecznych
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy historyczno-liturgicznej i teologiczno-liturgicznej do ewangelizacji i formacji wspólnot chrześcijańskich
 • umiejętność animowania różnego rodzaju ruchów oraz stowarzyszeń  chrześcijańskich
 • prowadzenia formacji pastoralno-liturgicznej w Kościele patrykularnym, szczególnie w ruchach i grupach katolickich
 • umiejętność kompetentnego organizowania i przeprowadzanie wykładów, pogadanek, dni skupienia, rekolekcji i innych ćwiczeń duchowych dla różnych stanów i grup eklezjalnych
 • znajomość rozpoznawania pastoralnych uwarunkowań zaangażowania społecznego
 • znajomość potrzeby współpracy laikatu i duchowieństwa w duszpasterstwie i w liturgii
 • znajomość form aktywnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych
 • postawa zaangażowania się w budowanie i pogłębianie więzi społecznych
 • umiejętność łączenia uczestnictwa w liturgii z innymi dziedzinami życia Kościoła.

Opłata za semestr: 740 zł | Ilość semestrów: 4

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy studiów ponoszą koszt obowiązkowego pobytu w domu formacyjnym.

_______________________________________________________________________

Dwa lata studiów w Instytucie realizowane są w ramach sześciu trzydniowych sesji (w każdym roku akademickim), podczas których wymagany jest pobyt w domu formacyjnym.

Zajęcia prowadzone są w miesiącach o mniejszej intensywności pracy w parafiach (X, XI, II, IV, V, VI) i trwają od środy rano do południa w piątek.

Po ukończeniu dwu lat studiów księża absolwenci otrzymują dyplom ukończenia IFPL. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, odbywanych według norm państwowych, stanowi pomoc przy ubiegania się o awans, np. w szkolnictwie.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów magisterskich z teologii

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: magisterium z teologii. Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

_______________________________________________________________________

Nabór na IFPL odbywa się co drugi rok.

W celach organizacyjnych i dla uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się jak najwcześniej (do połowy września) z kuratorem IFPL: www.ifpl-kul.pl

ZASADY REKRUTACJI