KUL Logo

(PL)  

(PL) Hispanistyka

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako nauczyciel języka hiszpańskiego lub tłumacz bądź w innych obszarach zawodowych wymagających wysokiego poziomu znajomości języka hiszpańskiego, będącego narzędziem w profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą.

Po ukończeniu specjalizacji biznesowo-tłumaczeniowej student ma kompetencje, by po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia podjąć pracę jako tłumacz, a dzięki nabyciu kompetencji w zakresie języka hiszpańskiego specjalistycznego (m.in. język medyczny) w korporacjach o różnym profilu, również koncernach farmaceutycznych i instytucjach związanych z medycyną. Specjalizacja przygotowuje również do zdobycia kompetencji niezbędnych do uzyskania specjalistycznych certyfikatów językowych sygnowanych przez Madrycką Izbę Przemysłowo-Handlową (certyfikaty z języka hiszpańskiego w biznesie oraz języka hiszpańskiego medycznego).

Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej (specjalizacja adresowana jest do absolwentów hispanistyki I stopnia lub osób, które realizowały podstawę programową z zakresu języka hiszpańskiego) absolwent może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka hiszpańskiego w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki w szkole doktorskiej;
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych;
 • specjalizacja nauczycielska nadaje uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego w szkole.

PROGRAM STUDIÓW

Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w ramach specjalizacji nauczycielskiej:
  • praktyki psychologiczno-pedagogiczne w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, odbywane w szkole
  • praktyki zawodowe przygotowujące do zawodu nauczyciela w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, odbywane w szkole podstawowej (60 godzin) oraz ponadpodstawowej (60 godzin)
 • w ramach specjalizacji biznesowo-tłumaczeniowej:
  • praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin, odbywane w przedsiębiorstwach (biura tłumaczeń, przedsiębiorstwa sektora turystycznego, wydawnictwa i redakcje czasopism) i instytucjach (instytucje państwowe i samorządowe)
  • praktyki studenckie w firmach polskich bądź zagranicznych

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • znajomość języka hiszpańskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, właściwym dla wybranej specjalizacji

–  specjalizacja nauczycielska:

 •  uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania języka hiszpańskiego: organizowanie pracy w klasie, tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych

–  specjalizacja biznesowo-tłumaczeniowa:

Kompetencje do podejmowania i realizacji podstawowych zadań zawodowych wynikających z roli i zadań tłumacza (z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: biznes, prawo, medycyna, itp.):

 •  znajomość i umiejętność wykorzystania praktycznie podstaw warsztatu dotyczących tłumaczeń ustnych i pisemnych w różnych zakresach tematycznych i rejestrach językowych, np. ekonomii, prawa, medycyny.

 • umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku hiszpańskim spójnych pod względem językowym i logicznym,
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza lub nauczyciela,
 • obycie międzykulturowe, otwartość wobec innych postaw, tradycji i kultur,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej i współdziałania z innymi osobami,
 • umiejętność korzystania ze źródeł informacji w sposób etyczny oraz zdolność dokonywania analizy i syntezy na podstawie uzyskanych informacji.

 • znajomość podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania ekonomii, znajomość zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw


 • umiejętność wykorzystywania narzędzi internetowych w komunikacji zawodowej  (słowniki online, programy tłumaczeniowe, korpusy językowe, itp.).

 • umiejętność wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji
 • umiejętność dobierania właściwych metod i narzędzi badań w zależności od podjętego zadania oraz przedstawiania ich wyników w klarownej formie (pisemnej i ustnej),
 • umiejętność tworzenia dwujęzycznych korpusów tekstów,
 • samodzielność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych.Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia z dyplomem licencjata na kierunku hispanistyka, filologia hiszpańska, iberystyka;

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunków: filologia romańska z językiem hiszpańskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym, lingwistyka stosowana z językiem hiszpańskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym;

c) absolwenci innych kierunków studiów, pod warunkiem przedstawienia certyfikatu poświadczającego znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2 (DELE Nivel B2/DELE Nivel Intermedio; DELE Nivel C1; DELE Nivel C2/DELE Nivel Superior).

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.