KUL Logo

Prawo w biznesie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania obowiązków w przedsiębiorstwach jako prawnicy (in-house lawyer), którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii oraz rozumieją procesy biznesowe, a także oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników;
 • po spełnieniu dodatkowych wymogów studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, pośrednika finansowego, biegłego rewidenta, audytora, specjalisty ds. zamówień publicznych;
 • pracy w działach prawnych, finansowo-księgowych, personalnych, regulacyjnych, organizacyjnych i bezpieczeństwa w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą;
 • pracy w jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucjach międzynarodowych oraz służbach specjalnych;
 • pełnienia funkcji umożliwiających koordynację pracy przedsiębiorstwa (CEO) oraz zarządzenie określonym obszarem (manager);
 • pełnienia funkcji związanych z ochroną informacji w przedsiębiorstwie, w tym specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, eksperta ds. bezpieczeństwa informacji, specjalisty ds. weryfikacji kontrahentów;
 • zatrudnienia na stanowiskach wymagających znajomości prawa i procesów związanych z transformacją energetyczną, w tym pełnienia funkcji zarządczych w sektorze OZE;
 • zatrudnienia na stanowiskach związanych z koniecznością znajomości obszaru środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG);
 • myślenia kreatywnego, rozumienia przyszłego rynku pracy i pracy w nowopowstających branżach, tj. np. zielona energia, cyberbezpieczeństwo.

Tytuł magistra uprawnia do:

 • kontynuowania kształcenia w szkołach doktorskich lub na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Zapraszamy na nasz profil na Instagramie!

Dodatkowe informację o kierunku można znaleźć na stronie: prawowbiznesie.kul.pl


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 90 godzin praktyk, m.in. w dziale finansowo-księgowym, personalnym lub prawnym

Instytut Nauk Prawnych współpracuje z firmami w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, w którego skład wchodzą między innymi następujące podmioty: Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut dialogu i analiz prawno-gospodarczych, Grupa Azoty S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KGHM Polska Miedź S.A., PGE Dystrybucja S.A., ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Grupa ORLEN, General Investment TFI S.A., ENEA Operator S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Grupa LOTOS S.A. (aktualnie Grupa ORLEN S.A.), TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Umiejętności interpretacji i stosowania przepisów prawa regulującego obszar finansów i podatków, zielonej energetyki, obrotu gospodarczego i jego bezpieczeństwa.

Umiejętności w zakresie pozyskiwania informacji z różnych źródeł i ich analizy, metod i technik monitorowania konkurencji i badania rynku.

Umiejętność myślenia strategicznego i poszukiwania prośrodowiskowych rozwiązań przedsiębiorstwie, zdolności organizacyjne i zarządzania ludźmi.

Umiejętności w zakresie całościowego procesu zawierania i realizowania umów gospodarczych, współpracy biznesu z organami administracji publicznej i innymi podmiotami, zasad zarządzania i obsługi organizacyjnej podmiotu gospodarczego w zmieniających się warunkach rynkowych.

Absolwenci nabędą również kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów prawnych, w tym polubownych sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych. Absolwenci posiadają umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków pracy, przebranżowienia i zdobywania nowych kompetencji oraz posługują się językiem angielskim biznesowym.

Korzystanie z technik komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych) w celu autoprezentacji, korzystanie z technik negocjacyjnych i mediacyjnych w celu rozwiązywania sporów; umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania słownie i na piśmie, w tym przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość.

Znajomość prawno-ekonomicznych aspektów oraz form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstw; przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej; znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży; znajomość metod zarządzania projektem i inwestycjami.

Posługuje się w zaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office; posługuje się programami zawierającymi systemy informacje prawniczej oraz umiejętność wykorzystania nowych technologii informatycznych do analizy danych.  Znajomość zasad analizy i oceny wpływu czynników zewnętrznych i wewnątrzorganizacyjnych na działalność gospodarczą.

Absolwent potrafi formułować problemy badawcze, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań oraz prezentować wynika badań.

 Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.