KUL Logo

Sinologia – tryb hybrydowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu tłumacza z języka chińskiego na język polski i z języka polskiego na chiński;
 • występowanie w roli tłumacza symultanicznego przy negocjacjach biznesowych;
 • pracy lektora języka chińskiego;
 • pracy przedstawiciela handlowego polskich firm w obszarze chińskojęzycznym;
 • własnego rozwoju zawodowego i osobowego.

Uzyskany tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej;
 • kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych w zakresie prowadzenia firm, public relations, negocjacji biznesowych.

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w programie studiów nie przewiduje się praktyk obowiązkowych, gdyż każdy student wyjeżdża w trakcie studiów na wymianę z uniwersytetami w Chinach

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • uporządkowana wiedza z zakresu kultury Chin, w tym literatury, sztuki, filozofii, gramatyki i pisowni języka chińskiego oraz stosunków Chin z Koreą Pd. i Pn;
 • biegła znajomość języka chińskiego w mowie i piśmie, także w zakresie specjalistycznym (język literacki, język biznesowy);
 • umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów przede wszystkim biznesowych i ekonomicznych z języka chińskiego na język polski;
 • umiejętności w zakresie organizacji i planowania warsztatu tłumacza oraz lektora języka chińskiego, animatora kultury.

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w środowisku chińskojęzycznym;
 • umiejętność współpracy w mniejszych i większych grupach wielokulturowych;
 • umiejętność komunikowania się z osobami posługującymi się standardowym językiem chińskim z poszanowaniem ich odrębności kulturowej;
 • umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej w przedsiębiorstwie, biurze podróży czy szkole języków.

 • umiejętność planowania własnej ścieżki kariery zawodowej;
 • umiejętność planowania własnego rozwoju;
 • umiejętność stałego samodoskonalenia się, rozwoju kompetencji językowych, poznawania nowej terminologii biznesowej.

 • umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności przedsiębiorstwa;
 • umiejętność stosowania programów komputerowych oraz słowników w pracy tłumacza i lektora języka chińskiego;
 • umiejętność zastosowania odpowiednich programów komputerowych do przygotowywania dokumentów, opracowań, obliczeń i prezentacji.

 • umiejętność oceny własnych kompetencji biznesowych i językowych oraz innych, przydatnych w działalności biznesowej, edukacyjnej oraz planowania rozwoju zawodowego i osobowego;
 • umiejętność indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności zawodowej i wdrażania adekwatnych zmian doskonalących.Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku: sinologia.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.