KUL Logo

(PL)  

(PL) Psychoonkologia

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.CEL STUDIÓW:

Głównym celem tych studiów jest przekazanie praktycznych narzędzi i strategii, które umożliwią psychoonkologom skuteczne wsparcie pacjentów w różnych fazach choroby nowotworowej — od momentu diagnozy, poprzez leczenie, aż po okres remisji lub paliatywnej opieki. Poprzez zdobycie wiedzy na temat psychologicznych aspektów choroby nowotworowej, absolwenci tych studiów są w stanie pomóc pacjentom radzić sobie z silnym stresem, lękiem, depresją i innymi wyzwaniami emocjonalnymi związanymi z chorobą.

Kolejnym ważnym celem studiów podyplomowych z psychoonkologii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu czynników psychologicznych na proces leczenia i zdrowie pacjentów onkologicznych. Absolwenci tych studiów stają się ambasadorami w zakresie edukacji i informowania społeczeństwa o potrzebie kompleksowego podejścia do choroby nowotworowej, które uwzględnia zarówno aspekty medyczne, jak i psychologiczne.

Wreszcie, studia podyplomowe z psychoonkologii dążą do podniesienia standardów profesjonalnej opieki dla pacjentów onkologicznych poprzez szkolenie specjalistów zdolnych do pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Współpraca z lekarzami, pielęgniarkami, terapeutami i innymi specjalistami medycznymi jest kluczowa dla zapewnienia kompleksowego wsparcia dla pacjentów z chorobą nowotworową.

ADRESACI:

Studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii są adresowane do różnorodnych grup zawodowych, które pragną zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy i wsparcia psychoonkologicznego dla osób chorych na nowotwory, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia.

Pierwsza ścieżka jest zgodna z kwalifikacją zawodową „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog” i skierowana jest do psychologów, którzy ukończyli studia jednolite magisterskie lub posiadają dyplom studiów I stopnia z psychologii (licencjacki) i jednocześnie dyplom ukończenia studiów II stopnia z psychologii (magisterski). Ponadto, osoby, które ukończyły studia medyczne i uzyskały specjalizację w zakresie psychiatrii, również mogą przystąpić do tego programu.

Druga ścieżka jest zgodna z kwalifikacją zawodową „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” przeznaczona jest dla osób z różnym wykształceniem wyższym (kwalifikacja pełna na poziomie 6 PRK), które mogą mieć zróżnicowane kierunki edukacyjne. Osoby z wykształceniem w dziedzinach takich jak pielęgniarstwo, teologia, pedagogika, dietetyka, socjologia, praca socjalna czy rehabilitacja są mile widziane. Ten program studiów zapewnia wiedzę i umiejętności, które umożliwiają profesjonalne wsparcie dla osób zmagających się z chorobą nowotworową i ich bliskich.

Studia zostały objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Studia będą prowadzone w dwóch grupach ze względu na możliwość uzyskania certyfikatu PTPO (na podstawie UCHWAŁY NR 1/2017  ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO, Z DNIA 15 marca 2017). Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii jest jednym z warunków uzyskania certyfikatu PTPO. Ścieżka certyfikowania jest określona i prowadzona przez PTPO.

WYKŁADY:

Podstawy onkologii klinicznej
Psychologiczne aspekty choroby onkologicznej
Rodzina w chorobie oraz procesie zdrowienia
Psychoonkologia wieku rozwojowego
Organizacja opieki psychoonkologicznej
Role w zespole onkologicznej opieki zdrowotnej

ĆWICZENIA/WARSZTATY:

Praktyki kliniczne
Duchowość człowieka chorego
Modyfikacja zachowań zdrowotnych
Proces przebiegu żałoby oraz formy wsparcia
Techniki pracy z pacjentem i rodziną
Dylematy etyczne i prawne
Komunikacja personelu z chorym, jego rodziną oraz członkami personelu medycznego
Wielowymiarowe wsparcie rodziny
Studium przypadku
Grupy Balinta

KONWERSATORIA:

Choroba nowotworowa a jakość życia
Opieka paliatywna
Podstawy psychoonkologii
Psychologia bólu oraz cierpienia
Wybrane aspekty zdrowia seksualnego osób chorujących na nowotwory
Problemy psychospołeczne ozdrowieńców

Łączna liczba godzin: 250

TERMINY ZJAZDÓW*

SEMESTR ZIMOWY
04-05.11.2023
18-19.11.2023
02-03.12.2023
16-17.12.2023
13-14.01.2024
27-28.01.2024
10-11.02.2024
24-25.02.2024

SEMESTR LETNI
9-10.03.2024
13-14.04.2024
27-28.04.2024
11-12.05.2024
24-25.05.2024
08-09.06.2024
22-23.06.2024
06-07.07.2024
20.07.2024 -EGZAMIN
*terminy mogą ulec zmianie

dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk — jest  specjalistą chorób dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, genetyki klinicznej oraz transplantologii klinicznej. Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1972 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w r.1979, doktora habilitowanego w r.1983. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w r. 1992. W latach 1980/81 przebywał na stażu naukowym w  USA (Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, N.Y.). Ponadto odbywał staże w CHU Clermont-Ferrand, na Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu, Medizinische Hochschule Hanover  oraz Vrije Universiteit Bruxelle. Od r.1992 do 2021 był kierownikiem Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego,  w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, od 1997 r do chwili obecnej jest kierownikiem  II Katedry Pediatrii U.M. w Lublinie. Prof. Jerzy Kowalczyk nieprzerwanie od r.1995 do 2017 był Krajowym Konsultantem w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Był współtwórcą i  następnie przez 8 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Od 2020 r pełni funkcję Wice-przewodniczącego Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Dziecięcych (SIOPE), Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (EBMT), Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Genetyki Klinicznej, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Opublikował ponad 550 fachowych prac  w czasopismach naukowych, a sumaryczny IF wynosi 406,339, H-index = 24. Opublikowane prace były dotychczas cytowane przez innych autorów ponad 2144 razy. Ponadto jest autorem lub współautorem 8 monografii dotyczących nowotworów u dzieci oraz nienowotworowych chorób krwi.

dr Katarzyna Mariańczyk — adiunkt w Instytucie Psychologii KUL. Autorka książki o zachowaniach prozdrowotnych kobiet w profilaktyce onkologicznej („Kobiety a ryzyko raka” TN KUL) oraz współautorka publikacji popularnonaukowych z psychoonkologii m.in. „Siły, które pokonają raka — Wiara, nadzieja, zdrowie” Wyd. Charaktery. Jej zainteresowania naukowe to m.in. problematyka zdrowia i choroby, psychoonkologia oraz szeroko rozumiane zagadnienie profilaktyki. Pracuje jako psychoterapeuta prowadząc indywidualną terapię osób dorosłych oraz terapię par. Ukończyła 4,5-letni kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Ukończyła także I stopień szkolenia w zakresie psychodramy, posiada liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, pomocy psychologicznej, pracy z grupą i mediacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

dr Piotr Mamcarz — adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Absolwent polsko-amerykańskich podyplomowych studiów Master of Business Administration oraz studiów w zakresie: analiz statystycznych; psychoterapii; zarządzania zasobami ludzkimi; psychologii transportu; pedagogiki. Certyfikowany coach i trener kompetencji miękkich (ponad 2000 godzin zrealizowanych szkoleń). Stypendysta programu Top 500 Innovators i absolwent studiów z komercjalizacji i zarządzania na Stanford University. Wizytujący profesor na Rice University w Houston (USA). Odbywał staże badawczo-naukowe m.in. w Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck Institute (Niemcy) oraz IBM Thomas J. Watson Research Center (USA), University of Massachusetts (USA). Kierownik projektów B+R w obszarze grywalizacji i gammifikacji. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration, psychologii transportu i psychoonkologii. Posiada dwunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne i diagnostyczne. Publikuje interdyscyplinarne prace naukowe na styku psychologii i medycyny, mechaniki, ekonomii, zarządzania i informatyki.

mgr Anna Powierża-Wdowiak — z wykształcenia i zamiłowania psycholog, psychoonkolog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi zdobywałam na oddziałach szpitalnych, w przychodniach, placówkach oświatowych oraz ośrodkach interwencyjnych. Od blisko 10 lat pracując na oddziale onkologii klinicznej towarzyszę pacjentom chorującym onkologicznie oraz ich bliskim w szczególnym i trudnym czasie związanym z diagnozą i leczeniem choroby nowotworowej. Regularnie poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie korzystając z rożnych form szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, interwencji kryzysowej i in. w obszarze wspierania pacjenta oraz jego systemu rodzinnego do zdrowienia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Interesuję się również: kwestiami psychosomatyki, wpływem radzenia sobie ze stresem i trudnościami na powstawanie chorób i objawów oraz możliwościami regulacji w tym zakresie.

mgr Maksymilian Pańczyk — specjalista psycholog kliniczny (nr LBL0055), certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI) numer certyfikatu 54/T/2019, psychoonkolog, absolwent magisterskich studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych. Dyplomowany trener Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Intra. Ukończył studia podyplomowe z psychoonkologii na KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Od ponad 12 lat pracuje w oddziale hematologii, był inicjatorem i koordynatorem zamojskiej filii Akademii Walki z Rakiem.

mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska — psychonkolog / crtyfikat nr 42 / , superwizor psychoonkologii/ nr 39/ Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, psycholog, psychoterapeuta, trener I i II st. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako psychonkolog i superwizor psychoonkologii, szkoleniowiec kadr medycznych. Zainteresowana jest relacją psychika- ciało.

dr hab. Marzena Samardakiewicz

dr Marcin Demczuk

mgr Anna Kotuła-Ciuraj

mgr Agnieszka Kwiecińska

mgr Joanna Stefańska

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

umiejętność wykorzystania dostępnych metod w celu wsparcia pacjenta onkologicznego
umiejętność diagnozy, analizy i interpretacji czynników wpływających na stan zdrowia pacjentów onkologicznych
umiejętność prowadzenia rozmowy z pacjentem
umiejętność prowadzenia wywiadu
umiejętność analizy przypadku w oparciu o wywiad i obserwację
umiejętność podtrzymywania relacji z osobą chorą
umiejętność przygotowywania i analizowania studium przypadku
umiejętność przeprowadzenia rodziny przez proces żałoby
umiejętność prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych w zakresie psychoonkologii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

umiejętność współpracy z jednostkami służby zdrowia
postawa otwarta na budowanie relacji interpersonalnych
umiejętność budowania więzi emocjonalnych
umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej
umiejętność wsparcia pacjenta i rodziny w procesie zdrowienia.
KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

umiejętność efektywnej komunikacji z pacjentami
umiejętność dokonywania syntezy oraz udzielania informacji zwrotnej
umiejętność komunikacji z personelem pracującym w służbie zdrowia
umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym
umiejętność formułowania komunikatów konstruktywnych

Uzyskanie kwalifikacji zawodowej „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia”

lub

Uzyskanie kwalifikacji zawodowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog”

Opłata za semestr: 3300 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach — max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.
Opłata za semestr: 3300 zł  (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Piotr Mamcarz 
pmamcarz@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj