KUL Logo

(PL)  

(PL) Psychoonkologia

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.CEL STUDIÓW:

Głównym celem tych studiów jest przekazanie praktycznych narzędzi i strategii, które umożliwią psychoonkologom skuteczne wsparcie pacjentów w różnych fazach choroby nowotworowej – od momentu diagnozy, poprzez leczenie, aż po okres remisji lub paliatywnej opieki. Poprzez zdobycie wiedzy na temat psychologicznych aspektów choroby nowotworowej, absolwenci tych studiów są w stanie pomóc pacjentom radzić sobie z silnym stresem, lękiem, depresją i innymi wyzwaniami emocjonalnymi związanymi z chorobą.

Kolejnym ważnym celem studiów podyplomowych z psychoonkologii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu czynników psychologicznych na proces leczenia i zdrowie pacjentów onkologicznych. Absolwenci tych studiów stają się ambasadorami w zakresie edukacji i informowania społeczeństwa o potrzebie kompleksowego podejścia do choroby nowotworowej, które uwzględnia zarówno aspekty medyczne, jak i psychologiczne.

Wreszcie, studia podyplomowe z psychoonkologii dążą do podniesienia standardów profesjonalnej opieki dla pacjentów onkologicznych poprzez szkolenie specjalistów zdolnych do pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Współpraca z lekarzami, pielęgniarkami, terapeutami i innymi specjalistami medycznymi jest kluczowa dla zapewnienia kompleksowego wsparcia dla pacjentów z chorobą nowotworową.

ADRESACI:

Studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii są adresowane do różnorodnych grup zawodowych, które pragną zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy i wsparcia psychoonkologicznego dla osób chorych na nowotwory, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia.

Pierwsza ścieżka jest zgodna z kwalifikacją zawodową „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog” i skierowana jest do psychologów, którzy ukończyli studia jednolite magisterskie lub posiadają dyplom studiów I stopnia z psychologii (licencjacki) i jednocześnie dyplom ukończenia studiów II stopnia z psychologii (magisterski). Ponadto, osoby, które ukończyły studia medyczne i uzyskały specjalizację w zakresie psychiatrii, również mogą przystąpić do tego programu.

Druga ścieżka jest zgodna z kwalifikacją zawodową „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” przeznaczona jest dla osób z różnym wykształceniem wyższym (kwalifikacja pełna na poziomie 6 PRK), które mogą mieć zróżnicowane kierunki edukacyjne. Osoby z wykształceniem w dziedzinach takich jak pielęgniarstwo, teologia, pedagogika, dietetyka, socjologia, praca socjalna czy rehabilitacja są mile widziane. Ten program studiów zapewnia wiedzę i umiejętności, które umożliwiają profesjonalne wsparcie dla osób zmagających się z chorobą nowotworową i ich bliskich.

Studia zostały objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Studia będą prowadzone w dwóch grupach ze względu na możliwość uzyskania certyfikatu PTPO (na podstawie UCHWAŁY NR 1/2017  ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO, Z DNIA 15 marca 2017). Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii jest jednym z warunków uzyskania certyfikatu PTPO. Ścieżka certyfikowania jest określona i prowadzona przez PTPO.

WYKŁADY:

Podstawy onkologii klinicznej
Psychologiczne aspekty choroby onkologicznej
Rodzina w chorobie oraz procesie zdrowienia
Psychoonkologia wieku rozwojowego
Organizacja opieki psychoonkologicznej
Role w zespole onkologicznej opieki zdrowotnej

ĆWICZENIA/WARSZTATY:

Praktyki kliniczne
Duchowość człowieka chorego
Modyfikacja zachowań zdrowotnych
Proces przebiegu żałoby oraz formy wsparcia
Techniki pracy z pacjentem i rodziną
Dylematy etyczne i prawne
Komunikacja personelu z chorym, jego rodziną oraz członkami personelu medycznego
Wielowymiarowe wsparcie rodziny
Studium przypadku
Grupy Balinta

KONWERSATORIA:

Choroba nowotworowa a jakość życia
Opieka paliatywna
Podstawy psychoonkologii
Psychologia bólu oraz cierpienia
Wybrane aspekty zdrowia seksualnego osób chorujących na nowotwory
Problemy psychospołeczne ozdrowieńców

Łączna liczba godzin: 250

TERMINY ZJAZDÓW*

SEMESTR ZIMOWY
04-05.11.2023
18-19.11.2023
02-03.12.2023
16-17.12.2023
13-14.01.2024
27-28.01.2024
10-11.02.2024
24-25.02.2024

SEMESTR LETNI
9-10.03.2024
13-14.04.2024
27-28.04.2024
11-12.05.2024
24-25.05.2024
08-09.06.2024
22-23.06.2024
06-07.07.2024
20.07.2024 -EGZAMIN
*terminy mogą ulec zmianie

dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk – jest  specjalistą chorób dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, genetyki klinicznej oraz transplantologii klinicznej. Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1972 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w r.1979, doktora habilitowanego w r.1983. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w r. 1992. W latach 1980/81 przebywał na stażu naukowym w  USA (Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, N.Y.). Ponadto odbywał staże w CHU Clermont-Ferrand, na Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu, Medizinische Hochschule Hanover  oraz Vrije Universiteit Bruxelle. Od r.1992 do 2021 był kierownikiem Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego,  w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, od 1997 r do chwili obecnej jest kierownikiem  II Katedry Pediatrii U.M. w Lublinie. Prof. Jerzy Kowalczyk nieprzerwanie od r.1995 do 2017 był Krajowym Konsultantem w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Był współtwórcą i  następnie przez 8 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Od 2020 r pełni funkcję Wice-przewodniczącego Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Dziecięcych (SIOPE), Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (EBMT), Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Genetyki Klinicznej, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Opublikował ponad 550 fachowych prac  w czasopismach naukowych, a sumaryczny IF wynosi 406,339, H-index = 24. Opublikowane prace były dotychczas cytowane przez innych autorów ponad 2144 razy. Ponadto jest autorem lub współautorem 8 monografii dotyczących nowotworów u dzieci oraz nienowotworowych chorób krwi.

dr Katarzyna Mariańczyk – adiunkt w Instytucie Psychologii KUL. Autorka książki o zachowaniach prozdrowotnych kobiet w profilaktyce onkologicznej („Kobiety a ryzyko raka” TN KUL) oraz współautorka publikacji popularnonaukowych z psychoonkologii m.in. „Siły, które pokonają raka – Wiara, nadzieja, zdrowie” Wyd. Charaktery. Jej zainteresowania naukowe to m.in. problematyka zdrowia i choroby, psychoonkologia oraz szeroko rozumiane zagadnienie profilaktyki. Pracuje jako psychoterapeuta prowadząc indywidualną terapię osób dorosłych oraz terapię par. Ukończyła 4,5-letni kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Ukończyła także I stopień szkolenia w zakresie psychodramy, posiada liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, pomocy psychologicznej, pracy z grupą i mediacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

dr Piotr Mamcarz – adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Absolwent polsko-amerykańskich podyplomowych studiów Master of Business Administration oraz studiów w zakresie: analiz statystycznych; psychoterapii; zarządzania zasobami ludzkimi; psychologii transportu; pedagogiki. Certyfikowany coach i trener kompetencji miękkich (ponad 2000 godzin zrealizowanych szkoleń). Stypendysta programu Top 500 Innovators i absolwent studiów z komercjalizacji i zarządzania na Stanford University. Wizytujący profesor na Rice University w Houston (USA). Odbywał staże badawczo-naukowe m.in. w Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck Institute (Niemcy) oraz IBM Thomas J. Watson Research Center (USA), University of Massachusetts (USA). Kierownik projektów B+R w obszarze grywalizacji i gammifikacji. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration, psychologii transportu i psychoonkologii. Posiada dwunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne i diagnostyczne. Publikuje interdyscyplinarne prace naukowe na styku psychologii i medycyny, mechaniki, ekonomii, zarządzania i informatyki.

mgr Anna Powierża-Wdowiak – z wykształcenia i zamiłowania psycholog, psychoonkolog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi zdobywałam na oddziałach szpitalnych, w przychodniach, placówkach oświatowych oraz ośrodkach interwencyjnych. Od blisko 10 lat pracując na oddziale onkologii klinicznej towarzyszę pacjentom chorującym onkologicznie oraz ich bliskim w szczególnym i trudnym czasie związanym z diagnozą i leczeniem choroby nowotworowej. Regularnie poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie korzystając z rożnych form szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, interwencji kryzysowej i in. w obszarze wspierania pacjenta oraz jego systemu rodzinnego do zdrowienia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Interesuję się również: kwestiami psychosomatyki, wpływem radzenia sobie ze stresem i trudnościami na powstawanie chorób i objawów oraz możliwościami regulacji w tym zakresie.

mgr Maksymilian Pańczyk – specjalista psycholog kliniczny (nr LBL0055), certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI) numer certyfikatu 54/T/2019, psychoonkolog, absolwent magisterskich studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych. Dyplomowany trener Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Intra. Ukończył studia podyplomowe z psychoonkologii na KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Od ponad 12 lat pracuje w oddziale hematologii, był inicjatorem i koordynatorem zamojskiej filii Akademii Walki z Rakiem.

mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psychonkolog / crtyfikat nr 42 / , superwizor psychoonkologii/ nr 39/ Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, psycholog, psychoterapeuta, trener I i II st. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako psychonkolog i superwizor psychoonkologii, szkoleniowiec kadr medycznych. Zainteresowana jest relacją psychika- ciało.

dr hab. Marzena Samardakiewicz

dr Marcin Demczuk

mgr Anna Kotuła-Ciuraj

mgr Agnieszka Kwiecińska

mgr Joanna Stefańska

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

umiejętność wykorzystania dostępnych metod w celu wsparcia pacjenta onkologicznego
umiejętność diagnozy, analizy i interpretacji czynników wpływających na stan zdrowia pacjentów onkologicznych
umiejętność prowadzenia rozmowy z pacjentem
umiejętność prowadzenia wywiadu
umiejętność analizy przypadku w oparciu o wywiad i obserwację
umiejętność podtrzymywania relacji z osobą chorą
umiejętność przygotowywania i analizowania studium przypadku
umiejętność przeprowadzenia rodziny przez proces żałoby
umiejętność prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych w zakresie psychoonkologii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

umiejętność współpracy z jednostkami służby zdrowia
postawa otwarta na budowanie relacji interpersonalnych
umiejętność budowania więzi emocjonalnych
umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej
umiejętność wsparcia pacjenta i rodziny w procesie zdrowienia.
KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

umiejętność efektywnej komunikacji z pacjentami
umiejętność dokonywania syntezy oraz udzielania informacji zwrotnej
umiejętność komunikacji z personelem pracującym w służbie zdrowia
umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym
umiejętność formułowania komunikatów konstruktywnych

Uzyskanie kwalifikacji zawodowej „Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia”

lub

Uzyskanie kwalifikacji zawodowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog”

Opłata za semestr: 3300 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.
Opłata za semestr: 3300 zł  (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Piotr Mamcarz 
pmamcarz@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj