KUL Logo

(PL)  

(PL) Administracja – rejestracja stanu cywilnego

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 CEL STUDIÓW:

przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej w zakresie rejestracji stanu cywilnego w szczególności dotyczącej najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawnych
zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego oraz innych umiejętności z zakresu prawa administracyjnego w szczególności dotyczących stosowania kodeksu postępowania administracyjnego
zdobycie kompetencji do realizowania zadań organów administracji publicznej w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), wykonujący lub planujący podjąć pracę w urzędach stanu cywilnego
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

Studia realizowane we współpracy merytorycznej Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP.

 

 

WYKŁADY:

 • Etyka urzędnicza
 • Ustawa i rozporządzenie UE w zakresie ochrony danych osobowych – RODO.
 • Prawo urzędnicze
 • Rys historyczny rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Kierownik USC jako organ administracji publicznej. Ogólne zasady sporządzania aktów stanu cywilnego.
 • Zarys postępowania administracyjnego
 • Prawo wyznaniowe i zarys kościelnego prawa małżeńskiego
 • Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego z elementami prawa rodzinnego
 • Ustalenie pochodzenia dziecka w prawie Polskim.
 • Małżeństwo zawierane w Polsce przez obywatela polskiego oraz cudzoziemca.

ĆWICZENIA:

 • Zajęcia informatyczne – Źródło w praktyce USC
 • Wystąpienia publiczne kierownika USC – organizacja i prowadzenie ceremonii.

KONWERSATORIA:

 • Administracyjna zmiana imion i nazwisk z uwzględnieniem orzecznictwa SN, SA i NSA. Postępowanie administracyjne prowadzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Analiza autentyczności dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Opłata skarbowa
 • Wstęp do prawoznawstwa i zarys prawa samorządu terytorialnego
 • Zarys prawa Unii Europejskiej. Konwersatorium z orzecznictwa trybunałów sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego
 • Zastosowanie przepisów prawa rodzinnego, cywilnego i administracyjnego w rejestracji stanu cywilnego. Zakres wyłączności stosowania Prawa o aktach stanu cywilnego. Podstawa prawna i forma czynności.
 • Podział na czynności dokonywane na wniosek i czynności odmowne.
 • Orzecznictwo SN, NSA, WSA w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego.
 • Rejestracja zdarzeń prawnych zaistniałych zagranicą. Wybrane zagadnienia z ustawy prawo prywatne międzynarodowe
 • Prawo obce w praktyce usc. Rejestracja stanu cywilnego w wybranych krajach europejskich.
 • Sporządzenie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu.
 • Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie aktu krajowego i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o obywatelstwie polskim i repatriacji. Status uchodźcy.
 • Ustalenie treści aktu sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Technologie informatyczne w USC.

Łączna liczba godzin: 180

Terminy zjazdów:

27-29 października 2023 r.

24-26 listopada 2023 r.

8-10 grudnia 2023 r.

12-14 stycznia 2024 r.

23-25 lutego 2024 r.

15-17 marca 2024 r.

19-21 kwietnia 2024 r.

17-19 maja 2024 r.

7-8 czerwca 2024 r.

Mgr Ewa Iwańczuk – obecnie pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszkowie na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wcześniej związana z Urzędem Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, w którym pracowała na stanowisku Zastępcy Kierownika USC. Od 2004r. pełniła funkcję administratora merytorycznego systemów informatycznych funkcjonujących w USC m.st. Warszawy. Współpracuje z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Departament ds. Systemów Rejestrów Państwowych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Prowadzi szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania aplikacji ŹRÓDŁO w codziennej pracy kierownika/urzędnika USC, organizowanych przez Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ośrodkach na terenie całego kraju.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego.

Reprezentuje również środowisko zawodowe na forum międzynarodowym poprzez udział w Kongresach Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (EVS).

Za swoją działalność otrzymała Odznakę Honorową „za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”.

Mgr Henryk Chwyć – wieloletni Kierownik USC w Lublinie oraz członek założyciel SUSC RP a także vice Prezes II kadencji Zarządu Głównego, autor szeregu publikacji i podręcznika dla urzędników stanu cywilnego. Organizator konferencji międzynarodowych w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego.

Mgr Danuta Sorbian – wieloletnia Z-ca Dyrektora USC m.st. Warszawy i członek zarządu głównego SUSC RP w latach 2002-2022, współautorka komentarza Prawo o aktach stanu cywilnego, absolwentka studiów doktoranckich PAN, ekspert prawa rodzinnego, cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz  „uznawania” orzeczeń sądów zagranicznych w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

Mgr Barbara Romocka-Tyfel – Z-ca Dyrektora USC m.st. Warszawy, praktyk, ekspert w dziedzinie postępowań prowadzonych przez kierownika usc w szczególności zmiany imion i nazwisk

Mgr Ewa Iwańczuk – Z-ca Kierownika USC w Pruszkowie, członek Zarządu Głównego SUSC RP, praktyk, ekspert w dziedzinie informatyzacji urzędów stanu cywilnego.

Mgr Tomasz Brzózka – wieloletni Kierownik USC w Zielonej Górze, Prezes Oddziału Lubuskiego SUSC RP i Prezes Zarządu Głównego SUSC RP w latach 2002-2018 – praktyk i ekspert w zakresie prawa obcego z zakresu rejestracji stanu cywilnego, inicjator i współzałożyciel Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego, lektor na seminariach i sympozjach organizowanych przez narodowe Stowarzyszenia USC Austrii, Niemiec i Włoch.

Mgr Dariusz Sawicki – były Zastępca Kierownika USC w Świebodzinie a obecnie Zastępca Kierownika USC w Krośnie Odrzańskim, vice Prezes Zarządu Głównego dwóch kadencji, członek komisji prawnej przy Zarządzie Głównym SUSC RP, specjalista i praktyk w zakresie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Mgr inż. Bogusław Musiński – pracuje w USC m.st. Warszawy, zajmuje się na co dzień technologiami informatycznymi i prowadzi szkolenia urzędników usc w tym zakresie.

Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL 

Dr hab. Jan Mariusz Izdebski, prof. KUL 

Dr hab. Michał Domagała 

Dr Aneta Pawlińska

Dr Edyta Krzysztofik 

Ks. Dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL 

Ks. mgr Michał Czelny 

Dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Mgr Przemysław Wypych (sędzia SR) Kraków

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• znajomość terminologii z zakresu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w zakresie akt stanu cywilnego
• posiadanie specjalistycznej wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych w pracy urzędnika
• stanu cywilnego
• umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów w zakresie rejestracji stanu cywilnego
• umiejętność właściwego analizowania i stosowania norm prawnych w obrębie poszczególnych postępowań w rejestracji stanu cywilnego
• umiejętność prawidłowego posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
• umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• umiejętność rozumienia i analizowania interdyscyplinarnych zjawisk związanych z koniecznością stosowania norm prawa wyznaniowego
• umiejętność odwoływania się do zasad ogólnych sporządzania aktów stanu cywilnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
• otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
• gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań
• umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich
• umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów, związanych z wykonywaniem zawodu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMINIKACJI INTERPERSONALNEJ:

• umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej związanej z rejestracją stanu cywilnego (zasada prostego języka)
• umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
• umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
• umiejętność prezentowania.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

• praktyczna znajomość programu Źródło
• świadome wykorzystywanie narzędzi informatycznych

Opłata za semestr: 2100 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym.
Opłata za semestr: 2 100 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w piątki, soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

Ewa Iwańczuk
ewa.iwanczuk@miasto.pruszkow.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj