KUL Logo

Prawo w biznesie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy, m.in.: w działach finansowo-księgowych, personalnych, prawnych, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą oraz w jednostkach administracji publicznej, jako członek organów spółki, jak również osoba samodzielnie prowadząca przedsiębiorstwo
 • uczestnictwa w zajęciach: z dziedziny prawa, finansów i rachunkowości, wiedzy o gospodarce, handlu międzynarodowego, funduszy europejskich, psychologii biznesu i marketingu

Tytuł magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 90 godzin praktyk, m.in. w dziale finansowo-księgowym, personalnym lub prawnym
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Instytutu Prawa współpracuje z firmami w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, w którego skład wchodzą następujące podmioty: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, Grupa Azoty S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KGHM Polska Miedź S.A., Kredyt Inkaso S.A., PGE Dystrybucja S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Port Lotniczy Lublin S.A., Union Investment TFI S.A., Urząd Dozoru Technicznego, Wolf Theiss Kancelaria Prawna w Warszawie.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność zarządzania projektem – w oparciu o Case Study z prawnikami i przedsiębiorcami

 • umiejętność prezentacji własnego stanowiska
 • porozumiewania się z partnerami biznesowymi i współpracownikami
 • prowadzenia negocjacji biznesowych

 • umiejętność założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowywania biznesplanu
 • pozyskiwania środków zewnętrznych i oceny ryzyka biznesowego

 • używanie terminologii specjalistycznej w językach obcych
 • posługiwanie się w mowie i piśmie pojęciami prawnymi i ekonomicznym

 • podstawowa znajomość popularnych programów statystycznych oraz prawniczych

 • analizowanie rynku i konkurencji
 • analizowanie przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych oraz prognozowanie ich skutków prawnych
 • analizowania i interpretowania zjawisk zachodzących w państwie, wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej

 • niestandardowe podejście do prowadzenia działalności gospodarczej
 • poszukiwanie polubownych metod rozwiązywania sporów, design thinking w negocjacjach
 • poszukiwanie rozwiązań alternatywnych
 • kreatywne poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności

 Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.