KUL Logo

(PL)  

(PL) Italianistyka – tryb hybrydowy

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, w sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury włoskiej. Będzie poszukiwanym kandydatem na stanowiska pracy w przedsiębiorstwach włoskich, włosko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków włoskojęzycznych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą;
 • zdobycia kompetencji językowych i komunikacyjnych z języka włoskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • zdobycia umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym polskim i włoskim z zakresu dyscyplin wykładanych podczas studiów: językoznawstwa, literatury, historii oraz języka ekonomii i finansów, prawa, turystyki, administracji, gastronomii i hotelarstwa;
 • zdobycia szerokiej wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Włoch i krajów, w których używa się języka włoskiego, oraz wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu codziennym;
 • zdobycia kompetencji językowych i komunikacyjnych z języka francuskiego na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

WAŻNE:

 • Aplikowanie o przyjęcie na kierunek  Italianistyka – tryb zdalny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na naukę w trybie zdalnym z użyciem sprzętu niezbędnego do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (włączona kamera, sprawny mikrofon, zainstalowana aplikacja MSTeams).
 • Studenci przed rozpoczęciem zajęć zostaną przeszkoleni z funkcjonalności platformy MSTeams oraz innych narzędzi informatycznych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach.
 • Letnia sesja egzaminacyjna prowadzona będzie w trybie stacjonarnym, co umożliwi zweryfikowanie zdobytych podczas zajęć zdalnych wiedzy, kompetencji i umiejętności. Szczegóły dotyczące sesji egzaminacyjnej omówione zostaną podczas trwania roku akademickiego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW

Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Kierunek wyróżniony certyfikatem akredytacyjnym “Studia z Przyszłością”.

 

Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe związane z realizacją specjalizacji (90 godzin, miejscem praktyki zawodowej może być każda Instytucja (przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego, itp.), która oferuje odpowiednie – pod względem merytorycznym – warunki do jej odbycia. i instytucji w których praktyki się odbywają, np. hotele, urzędy – wojewódzki, marszałkowski, biura podróży, firmy);
 • np.: oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiówStudent realizujący specjalizację „Język włoski w kulturze i turystyce”:

 • umiejętność przygotowania programu wycieczki do Włoch z uwzględnieniem szczególnych potrzeb klientów; umiejętność przedstawienia atrakcji turystycznych Włoch, umiejętność tłumaczenia tekstów dotyczących kultury i turystyki.

Student realizujący specjalizację „Język włoski w gospodarce i życiu publicznym”:

 • umiejętność tłumaczenia tekstów z dziedzin prawa, ekonomii, gospodarki, tekstów dziennikarskich, znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, prawa, gospodarki, polityki, mediów – polskich i włoskich.

Studenci posiadają:

– umiejętność korzystania z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji;

– umiejętność pracy w zespole;

– umiejętności w zakresie argumentowania, panowania nad stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych;

– umiejętność posługiwania się językiem włoskim na poziomie B2;

– zdobycie kompetencji komunikacyjnych z języka francuskiego na poziomie B1;

– umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią w zakresie kultury, sztuki i turystyki lub prawa, ekonomii i gospodarki (w zależności od wybranej specjalizacji).

Student realizujący specjalizację „Język włoski w kulturze i turystyce”: znajomość funkcjonowania biur turystycznych.

Student realizujący specjalizację „Język włoski w gospodarce i życiu publicznym”: znajomość podstaw ekonomii i prawa. • studenci posiadają umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office, potrafi wykorzystać źródła multimedialne dostępne w Internecie;
 • poznanie i wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania na odległość oraz innowacyjnych narzędzi umożliwiających rozwijanie kompetencji językowych.

Absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji.Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

WAŻNE: Od kandydatów nie jest wymagana znajomość języka włoskiego!


Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

WAŻNE: Od kandydatów nie jest wymagana znajomość języka włoskiego!

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50% wyniku końcowego)

WAŻNE: Od kandydatów nie jest wymagana znajomość języka włoskiego!

Italianistyka:

 • Olimpiada z geografii
 • Olimpiada z języka angielskiego
 • Olimpiada z języka francuskiego
 • Olimpiada z języka hiszpańskiego
 • Olimpiada z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Konkurs języka włoskiego (3L)
 • Konkurs wiedzy z języka polskiego (L)
 • Konkurs wiedzy z języka angielskiego (L)
 • Ogólnopolski Przegląd Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie (5L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!

Italianistyka – tryb zdalny to pilotażowy kierunek umożliwiający studiowanie języka włoskiego i kultury Włoch z wykorzystanie narzędzi nauczania na odległość.  Studenci będą rozwijali swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności z wykorzystaniem różnorodnych i innowacyjnych narzędzi oraz specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.

Zobacz także: