KUL Logo

Informatyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie: m.in. jako programista, analityk i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego, grafik komputerowy
 • pracy zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak i członka zespołu informatycznego lub interdyscyplinarnego wykorzystującego w swej działalności informatykę
 • po zdobyciu doświadczenia zawodowego absolwent może zajmować stanowiska kierownicze w miejscu pracy
 • ponadto absolwent jest przygotowany do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia rozmów biznesowych i negocjowania z klientami i podmiotami gospodarczymi, a także zarządzania pracą w swojej firmie przy wykorzystaniu adekwatnych metodologii i narzędzi

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w zakresie informatyki
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • staże w firmach z branży IT, np. w Dziale Teleinformatycznym KUL

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • zdobywa kompetencje niezbędne do twórczego działania w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji tworzonych we współcześnie wykorzystywanych językach i technologiach, w tym technologiach mobilnych i internetowych, administrowania i projektowania baz danych oraz z zaawansowanych metod sztucznej inteligencji

 • umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami gospodarczymi
 • umiejętność formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień informatycznych

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowanie do prowadzenia rozmów biznesowych z klientem (w celu zebrania danych do organizacji i wyceny projektu) oraz zarządzania pracą w swojej firmie przy wykorzystaniu adekwatnych metodologii i narzędzi

 • wiedza niezbędna do twórczego działania w zakresie: projektowania, programowania i testowania aplikacji tworzonych we współcześnie wykorzystywanych językach i technologiach, w tym technologiach mobilnych i internetowych, administrowania i projektowania baz danych , administrowania systemami informatycznymi, budowy, wdrażania i praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych, projektowania w zakresie grafiki komputerowej

 • umiejętność formułowania problemów powstających na etapie badań naukowych, dobierania źródeł informacji, dokonywania oceny i krytycznej analizy rozwiązań, posługiwania się narzędziami informatycznymi w trakcie analizy problemów oraz chęć dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu informatyki

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: informatyka, matematyka, kierunki pokrewne: edukacja techniczno-informatyczna, informatyka i ekonometria, informatyka analityczna, informatyka stosowana, matematyka komputerowa, matematyka i finanse.

Wyżej wymienione kierunki winny być realizowane w ramach jednej z dziedzin:

a) nauki ścisłe i przyrodnicze,

b) nauki inżynieryjno-techniczne.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.