KUL Logo

Humanistyka cyfrowa

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Podczas studiów studenci wykształcą umiejętności badania, analizowania, gromadzenia i przetwarzania zasobów wirtualnej rzeczywistości. Na program studiów składają się przedmioty stricte humanistyczne, kształtujące komunikacyjne i społeczne predyspozycje kandydatów oraz umiejętności techniczne, dające wiele nowych możliwości. W ciągu dwóch lat każdy Student obligatoryjnie realizuje jedną ze specjalności: kulturową lub edytorstwa cyfrowego. Składają się one z zajęć ogólnych i specjalistycznych pozwalających nabyć konkretne umiejętności m.in. obsługa programu Adobe Photoshop, InDesing, tworzenie stron www. Studenci poznają tajniki pozycjonowania treści pod wyszukiwarki internetowe. Przygotowują się do pracy edytora cyfrowego. Poznają podstawy mechanizmu rynkowego w przestrzeni kulturalnej jak również konwertowanie e-booków. Studenci poznają też podstawowe różnice pomiędzy standardowymi, klasycznymi tekstami literackimi i publicystycznymi a ich internetowymi odpowiednikami. Umiejętności te są kształtowane dzięki licznym zajęciom mającym charakter warsztatowy.

Zapraszamy na studia na kierunku Humanistyka cyfrowa!

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w różnych zawodach, w ten sposób odpowiadamy na wysokie wymagania współczesnego rynku pracy
 • funkcjonowania w świecie cyfrowym, w którym Absolwent, profesjonalnie wprowadza i rozpoznaje zasady komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo autorskie, pracę z różnymi typami mediów, a także warunki gwarantujące bezpieczeństwo w sieci i reguły (info)etyki;
 • wykonywania zawodów:
  • redaktor portali internetowych,
  • redaktor czasopism,
  • redaktor wydawnictw naukowych i komercyjnych,
  • edytor cyfrowy,
  • copywriter,
  • twórca stron internetowych,
  • grafik,
  • animator kultury,
  • pracownik ośrodków kultury,
  • edukator medialny,
  • pracownik agencji reklamowych

PROGRAM STUDIÓW

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (z nauk humanistycznych),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie: filologii polskiej, dziennikarstwa, grafiki komputerowej, menadżera kultury, edytorstwa.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

Znaczącą część programu stanowią zajęcia warsztatowe i projektowe w związku z tym program nie przewiduje dodatkowych praktyk zawodowych.

Praktyczne umiejętności kształtowane się m.in. na zajeciach:

 • projektowanie stron www
 • warsztaty z InDesign
 • projektowanie graficzne = Adobe Photoshop
 • grafika komputerowa
 • autoprezentacja
 • copywriting
 • warsztaty e-booków
 • podstawy informatyczne dla edycji cyfrowej [hrml, xml, css]

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera także wewnętrzna działalność prospołeczna i kulturalna w Kole Naukowym Humanistyki Cyfrowej KUL

Staże:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • kompetencje do pracy w mediach (elektronicznych i tradycyjnych)
 • kompetencje do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych
 • znajomość funkcjonowania mediów
 • kompetencje graficzne
 • umiejętność realizacji indywidualnych oraz grupowych projektów
 • znajomość zagadnień dotyczących współczesnej kultury popularnej, dziedzictwa kulturowego i współczesnych teorii kultury
 • redakcja treści przeznaczonych do publikacji w sieci

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • wysokie kompetencje dotyczące organizacji i planowania pracy własnej oraz pracy zespołowej

 • znajomość metod planowania strategicznego

 • profesjonalna obsługa programów graficznych: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, deLibra i innych
 • profesjonalne przeszukiwanie sieci WWW
 • posługiwanie się bazami danych w Internecie
 • znajomość narzędzi cyfrowej edycji
 • znajomość narzędzi do pozycjonowania stron internetowych

Absolwent potrafi:

 • formułować problemy badawcze
 • wyszukać odpowiednie źródła informacji
 • dokonać oceny przydatności, krytycznej analizy i syntezy zdobytych informacji
 • dobierać właściwe metody i narzędzia badań do określonego zagadnienia badawczego

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest:

 • ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa
 • studiów I stopnia/magisterskich na innych kierunkach przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.