KUL Logo

Humanistyka cyfrowa

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Podczas studiów studenci wykształcą umiejętności badania, analizowania, gromadzenia i przetwarzania zasobów wirtualnej rzeczywistości. Na program studiów składają się przedmioty stricte humanistyczne, kształtujące komunikacyjne, społeczne predyspozycje kandydatów oraz techniczne, dające wiele nowych możliwości. W ciągu dwóch lat każdy Student obligatoryjnie realizuje jedną ze specjalizacji: kulturową lub edytorstwa cyfrowego.

Studia przygotowują do:

 • potrzeb nowoczesnego rynku pracy, kształcąc zarówno w zakresie kompetencji humanistycznych jak i zaawansowanej znajomości technologii cyfrowych,
 • funkcjonowania w świecie cyfrowym, w którym Absolwent, profesjonalnie wprowadza i rozpoznaje zasady komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo autorskie, pracę z różnymi typami mediów, a także warunki gwarantujące bezpieczeństwo w sieci i reguły infoetyki;

Absolwent po specjalności edytorstwo cyfrowe może pracować jako:

 • redaktor w wydawnictwach naukowych i komercyjnych,
 • edytor cyfrowy,
 • redaktor portali internetowych,
 • grafik.

Absolwent po specjalności kulturowej może pracować w mediach elektronicznych i tradycyjnych jako:

 • twórca stron internetowych,
 • copywriter,
 • redaktor czasopism,
 • pracownik ośrodków kultury,
 • animator kultury,
 • edukator medialny,
 • pracownik ośrodków kultury,
 • pracownik agencji reklamowych.

Zapraszamy na studia na kierunku Humanistyka cyfrowa!

PROGRAM STUDIÓW

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (z nauk humanistycznych),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie: filologii polskiej, dziennikarstwa, grafiki komputerowej, menadżera kultury, edytorstwa.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

Z uwagi na praktyczny charakter studiów humanistyka cyfrowa nie ma wydzielonych dodatkowych praktyk zawodowych. Znaczącą część programu stanowią zajęcia warsztatowe i projektowe m.in.:

 • projekt dyplomowy,
 • warsztaty z projektowania stron WWW,
 • warsztaty z InDesign,
 • warsztaty z projektowania do druku i publikacji,
 • kreatywne pisanie,
 • sztuka autoprezentacji,
 • warsztat audio: tworzenie podcastów,
 • warsztaty edytorskie,
 • warsztaty fotograficzne.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

 • oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Kompetencje specjalistyczne:

Każdy z absolwentów, niezależnie od realizowanej specjalności, zdobywa kompetencje odnoszące się do znajomości:

 • zagadnień dotyczących współczesnej kultury popularnej,
 • współczesnych teorii kultury,
 • infoetyki i cyberbezpieczeństwa,
 • pamięci kulturowej i grywalizacji.

W zakresie specjalności kulturowej:

 • kompetencje do pracy w mediach (elektronicznych i tradycyjnych),
 • znajomość funkcjonowania mediów,
 • kompetencje graficzne,
 • pracy audialnej.

W zakresie specjalności edytorstwo cyfrowe:

 • kompetencje do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych,
 • kompetencje graficzne,
 • redakcja treści przeznaczonych do publikacji w sieci.

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się,
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne,
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska,
 • wysokie kompetencje dotyczące organizacji i planowania pracy własnej oraz pracy zespołowej.

 • umiejętność realizacji indywidualnych oraz grupowych projektów,
 • znajomość metod planowania strategicznego

Każdy z absolwentów, niezależnie od realizowanej specjalności, zdobywa kompetencje odnoszące się do znajomości:

 • profesjonalne przeszukiwanie sieci WWW,
 • znajomość narzędzi do pozycjonowania stron internetowych.

W zakresie specjalności kulturowej:

 • profesjonalna obsługa programów graficznych: Adobe Photoshop, Adobe InDesign i innych.

W zakresie specjalności edytorstwo cyfrowe:

 • posługiwanie się bazami danych w Internecie,
 • znajomość narzędzi cyfrowej edycji.

 • absolwent potrafi formułować problemy badawcze,
 • wyszukać odpowiednie źródła informacji,
 • dokonać oceny przydatności, krytycznej analizy i syntezy zdobytych informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań do określonego zagadnienia badawczego.

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest:

 • ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa;
 • studiów I stopnia/magisterskich na innych kierunkach przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.