KUL Logo

Filologia angielska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako nauczyciel języka angielskiego lub tłumacz oraz w innych zawodach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego jako niezbędnego narzędzia w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach (m.in. działy HR), fundacjach o zasięgu międzynarodowym, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Możliwa jest również praca w branży IT w tzw. linguistic departments jako specjalista od języków obcych albo tłumacz.

Po ukończeniu specjalizacji tłumaczeniowej student ma kompetencje, by po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia i uprawnień, podjąć pracę jako tłumacz przysięgły, symultaniczny, konsekutywny, audiowizualny oraz w instytucjach kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, a także środkach masowego przekazu.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii angielskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (m.in. w następujących dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku.

Profil na Instagramie.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach specjalizacji nauczycielskiej:
  • praktykę psychologiczno-pedagogiczną w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, odbywaną przez 4 tygodnie w szkole podstawowej
  • praktykę zawodową (ciągłą) w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, odbywaną przez 7 tygodni w szkole podstawowej (60 godzin) oraz ponadpodstawowej (60 godzin)
 • W ramach specjalizacji tłumaczeniowej:
  •  praktyki tłumaczeniowe w wymiarze 30 godzin, odbywane w biurach tłumaczeniowych lub innych instytucjach, które wykorzystują do swojego funkcjonowania wiedzę i kompetencje tłumaczy

Praktyki nadobowiązkowe i staże:

 • oferta praktyk i staży dostępne w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • znajomość zróżnicowanych teorii i zagadnień z zakresu literatury, kultury angielskiej, amerykańskiej i celtyckiej,
 • znajomość zróżnicowanych teorii i zagadnień z zakresu językoznawstwa,
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, właściwym dla wybranej specjalizacji.

Specjalizacja nauczycielska:

 •  uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu język angielski na wszystkich poziomach nauczania,
 •  umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania jęz. angielskiego: organizowanie pracy w klasie, indywidualizowanie zadań, tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych, skuteczna współpraca z grupą.

Specjalizacja tłumaczeniowa:

Kompetencje do podejmowania i realizacji podstawowych zadań zawodowych wynikających z roli i zadań tłumacza (z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT):

 •  znajomość i umiejętność wykorzystania praktycznie podstaw warsztatu dotyczących tłumaczeń ustnych i pisemnych w różnych zakresach tematycznych i rejestrach językowych, np. marketingu, zarządzania, techniki i technologii, medycyny i humanistyki,
 •  umiejętność stosowania technik tłumaczeniowych w tłumaczeniach audiowizualnych,
 •  umiejętność korzystania z programów tłumaczeniowych.

 •  znajomość podstawowych zasad autoprezentacji oraz umiejętność stosowania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby tworzenia prezentacji multimedialnych,
 •  umiejętność tworzenia wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej w języku angielskim poprawnych pod względem językowym i logicznym,
 •  umiejętność konstruowania spójnych i efektywnych wystąpień publicznych,
 •  umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza lub nauczyciela,
 •  obycie międzykulturowe, otwartość wobec innych postaw, tradycji i kultur,
 •  umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej i współdziałania z innymi osobami,
 •  umiejętność korzystania ze źródeł informacji w sposób etyczny oraz zdolność dokonywania analizy i syntezy na podstawie uzyskanych informacji.

 •  znajomość podstawowych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

 •  umiejętność korzystania z narzędzi wspomagających proces uczenia się i nauczania języka (słowniki online, programy tłumaczeniowe, korpusy językowe, narzędzia typu Prezi, Quizlet, platforma Moodle, Office 365),
 • w zakresie kompetencji analitycznych – umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich, danych językowych oraz zjawisk kulturowych.

 • samodzielność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych,
 • umiejętność formułowania problemów badawczych, dobierania źródeł, a także dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność dobierania właściwych metod i narzędzi badań w zależności od podjętego zadania oraz przedstawiania ich wyników w klarownej formie (pisemnej i ustnej).

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska;

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej;

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.