KUL Logo

(PL)  

(PL) Dokumenty składane po przyjęciu

Извините, этот техт доступен только в “польский” и “американский английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Drodzy Kandydaci na studia w języku polskim!

Rekrutacja oraz potwierdzanie podjęcia studiów w 2024 roku odbywa się elektronicznie i poprzez wysyłkę dokumentów.

 • Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest potwierdzić wolę ich podjęcia elektronicznie w systemie e-Rekrut, poprzez wydruk Formularza dla osób zakwalifikowanych (potwierdzającego podjęcie studiów) i załączenie skanu dokumentów:
  • skanu własnoręcznie podpisanego formularza dla osób zakwalifikowanych (potwierdzającego podjęcie studiów) ze zdjęciem;
  • skanu świadectwa dojrzałości (wraz z aneksami) lub skanu dyplomu z suplementem — jeśli skan nie został dołączony na etapie rejestracji.
 • Potwierdzanie elektroniczne podjęcia studiów odbywa się w ściśle określonym czasie.
  • W naborze konkursowym na studia I stopnia i jednolite magisterskie: w dniach  15 — 18 lipca 2024 r. (dla osób przyjętych w pierwszym terminie),  w dniach  19 — 23 lipca 2024 r. (dla osób przyjętych w drugim  terminie — po przesunięciach na liście rankingowej)
  • W naborze konkursowym na studia II stopnia w dniach: w dniach  19 — 31 lipca 2024 r.
  • W naborze na wolne miejsca: w ciągu 5 dni od otrzymania komunikatu o kwalifikacji (w zakładce Wybrane — Szczegóły kierunku)
 • Skany dokumentów oraz dane kandydata sprawdzane są przez Sekretarzy ds. obsługi studenta na poszczególnych Wydziałach. W przypadku wątpliwości co do załączonej dokumentacji prowadzona jest korespondencja telefoniczna lub elektroniczna z kandydatem – za pośrednictwem komunikatów indywidualnych w systemie e-Rekrut.
 • Wpis na listę zostanie dokonany na podstawie potwierdzenia elektronicznego i prawidłowo załączonych skanów. Informacja o wpisie na listę może zostać wysłana kandydatowi pocztą lub załączona w formie skanu na indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

WAŻNE: Po potwierdzeniu elektronicznym Kandydat zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę przesłać pocztą lub dostarczyć do skrzynek podawczych na uczelni oryginał podpisanego Formularza potwierdzającego podjęcie studiów ze zdjęciem i kopie pozostałych wymaganych dokumentów (spis wymaganych dokumentów poniżej)

 • Kandydat (obywatel polski) zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginał świadectwa i/lub dyplomu wraz z suplementem w Sekretariacie Wydziału w terminie wyłącznie od 1 do 4 października 2024 r.  zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez odpowiedni Sekretariat Wydziału.

W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut w wyznaczonym terminie uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych!

Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę przesłać lub złożyć w skrzynce podawczej na KUL komplet dokumentów obejmujący
 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia z nadrukowanym kolorowym zdjęciem pobranym z serwisu elektronicznej rejestracji  — zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów,
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu). Uwaga: świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie wydany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego,
 3. osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia o drugim kierunku),
 4. oświadczenie kandydata zakwalifikowanego na studia prowadzone w trybie hybrydowym (dotyczy posiadania wymaganego sprzętu i oprogramowania),
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni,
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie  od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku — dotyczy kandydatów przyjętych na  biotechnologię, kierunek lekarski, pielęgniarstwo i położnictwo. Skierowanie na badania wydawane jest przez Sekretariat przy potwierdzaniu podjęcia studiów,
 7. opinię księdza proboszcza dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,
 8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych),
 9. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie, certyfikat językowy itp.).

UWAGA: Wykaz dokumentów dla kandydatów — cudzoziemców dostępny TUTAJ!

Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę przesłać lub  złożyć w skrzynce podawczej na KUL komplet dokumentów obejmujący
 1. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia z nadrukowanym kolorowym zdjęciem pobranym z serwisu elektronicznej rejestracji  — zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów,
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich (oryginał do wglądu). Uwaga: dyplom będący podstawą przyjęcia na studia II stopnia uzyskany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego,
 3. osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia o drugim kierunku),
 4. oświadczenie kandydata zakwalifikowanego na studia prowadzone w trybie hybrydowym (dotyczy posiadania wymaganego sprzętu i oprogramowania),
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni,
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie  od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku — dotyczy kandydatów przyjętych na  biotechnologię,  pielęgniarstwo. Skierowanie na badania wydawane jest przez Sekretariat przy potwierdzaniu podjęcia studiów.
 7. opinię księdza proboszcza dotyczy wyłącznie kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunek filozofia,
 8. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych),
 9. inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. certyfikat językowy itp.).

WAŻNE: Jeśli jesteś absolwentem KUL sprawdź, czy formularz zawiera twój numer albumu!

UWAGA: Wykaz dokumentów dla kandydatów — cudzoziemców dostępny TUTAJ!

Po zakwalifikowaniu na studia komplet dokumentów można złożyć:
 • osobiście lub za pośrednictwem innych osób poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej na KUL (skrzynki znajdują się  przy portierniach w kampusie Głównym, w kampusie Poczekajka oraz w Kampusie w Stalowej Woli.
 • pocztą — na adres uczelni z dopiskiem właściwego Sekretariatu Wydziału (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin)
 • Jeśli kandydat nie może złożyć i podpisać dokumentów osobiście (np. jest za granicą) może go zastąpić tylko osoba, która:
   • posiada pełnomocnictwo do składania i podpisywania w imieniu kandydata dokumentów potwierdzających podjęcie studiów — wzór pełnomocnictwa TUTAJ

                        WAŻNE: powyższego pełnomocnictwa nie uwierzytelniasz u notariusza!

Wszystkie wydziały KUL w Lublinie

Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

Al. Racławickie 14 20-950 Lublin

ul. Kwiatkowskiego 3A (pokój 002), 37-450 Stalowa Wola

 1. W dniu ogłoszenia wyników kandydat sprawdza na koncie informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego (Rekrutacja -> Wybrane -> Szczegóły kierunku).
 2. W przypadku przyjęcia na studia kandydat otrzymuje komunikat: Kandydata został zakwalifikowany do przyjęcia oczekujemy na elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów oraz wysyłkę dokumentów.
 3. Kandydat zakwalifikowany drukuje Formularz dla osób zakwalifikowanych = tzw. ankietę osobową (Rekrutacja -> Wybrane -> Szczegóły kierunku -> Formularz – potwierdzenie). Przy wydruku system poprosi o uzupełnienie brakujących danych (np. adresu do korespondencji) oraz poprosi o wybór języka, którego kandydat będzie uczył się podczas studiów (kandydat wypełnia test poziomujący).
  • Przed wydrukiem należy raz jeszcze sprawdzić poprawność wszystkich danych osobowych!!!
  • W przypadku, gdy kandydat zauważy błąd w danych po wydruku formularza — aby dokonać korekty, prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji: rekrutacja@kul.pl, tel. 81 445 41 37
 4. Wydrukowany, podpisany i opatrzony fotografią Formularz dla osób zakwalifikowanych należy zeskanować i dołączyć we wskazanym miejscu (Wybrane-Szczegóły; ew. Dokumenty-Skany-Dodaj nowy) w systemie e-Rekrut.
 5. Kandydaci z nową maturą powinni także dołączyć skan świadectwa wraz z aneksem (jeśli został wydany).
 6. Wydruk formularza i załączenie skanów odbywa się w określonym czasie (zgodnie z terminarzem rekrutacji)
 7. Kandydat, który prawidłowo załączy dokumenty otrzymuje informację o wpisie na listę (zakładka Komunikaty oraz Wybrane-Szczegóły)!
 8. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.
 9. Ponadto zakwalifikowany kandydat jest zobowiązany do dostarczenia do odpowiedniego Sekretariatu Wydziału kompletu wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę studentów.

Dokumenty dostarczamy drogą pocztową lub za pośrednictwem skrzynek podawczych na Uczelni.

WAŻNE: Cudzoziemcy składają dokumenty w Biurze Rekrutacji (Kolegium Norwidianum, CN-004)!