KUL Logo

Zarządzanie i finanse w administracji publicznej

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania i finansów w administracji publicznej
 • przybliżenie słuchaczom zasad współpracy z biznesem i wdrażania rozwiązań biznesowych na grunt administracji publicznej
 • wyposażenie słuchaczy w umiejętność przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych

ADRESACI:

Program studiów stanowi unikatowe połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i finansów w administracji publicznej, które pozwolą uczestnikom studiów na lepsze przygotowania się do pracy i/lub pracę w administracji publicznej (w tym na stanowiskach kierowniczych)

Studia kierowane są do osób, które:

 • pracują w jednostkach administracji publicznej i chcą poszerzyć swoją wiedzę
 • pracują w jednostkach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych lub przygotowujące się do objęcia takich stanowisk
 • osoby wiążące swoją przyszłość zawodową z pracą w administracji publicznej,
 • osoby pracujące w sektorze prywatnym, ale współpracujące z jednostkami administracji publicznej

Słuchaczami mogą zostać:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program studiów obejmuje zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń z następujących obszarów tematycznych:

Praca w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Praca w jednostkach samorządu terytorialnego (wykład)
 • Budowanie zespołu w administracji publicznej (ćwiczenia)
 • Instrukcja kancelaryjna (wykład)
 • Profesjonalna obsługa interesanta (ćwiczenia)

 Finanse w administracji publicznej

 • Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa  (wykład)
 • Podstawy rachunkowości z elementami rachunkowości budżetowej (ćwiczenia)
 • Budżet obywatelski  (wykład)
 • Rola administracji publicznej w zarządzaniu funduszami europejskimi  (w latach 2021-2027) (wykład)
 • Pozyskiwanie środków europejskich (ćwiczenia)
 • Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzanie w administracji publicznej

 • Zarządzanie finansami w administracji publicznej (wykład)
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza (wykład)
 • Powszechny model samooceny CAF (wykład)
 • Zarządzanie projektami (ćwiczenia)
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych (ćwiczenia)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej (ćwiczenia)
 • Zarządzanie konfliktem w JST (ćwiczenia)

Zagadnienia prawne

 • Prawo zamówień publicznych (wykład)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (wykład)
 • Przygotowanie decyzji administracyjnych (ćwiczenia)
 • Dostęp do informacji publicznej (wykład)

Technika przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych

 Seminarium

Anna Spoz – doktor nauk ekonomicznych i adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka kursu Leading with finance organizowanego przez Harvard Business School Online,  absolwentka studiów podyplomowych na SGH oraz UMCS w Lublinie. Uczestniczka licznych kursów i konferencji w zakresie rachunkowości, finansów i prawa podatkowego. Uzyskała certyfikat ukończenia kursu dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.

Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania, finansów, rachunkowości i podatków. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw oraz sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw wg UoR i MSSF.

Kadra dydaktyczna składa się z wysoko wyspecjalizowanych pracowników administracji publicznej, którzy w praktyce weryfikują posiadaną wiedzę teoretyczną  

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość form i kryteriów zatrudniania pracowników samorządowych, obowiązków i uprawnień pracownika samorządowego, przeprowadzania naboru
 • znajomość modeli zarządzania kapitałem ludzkim, zasad tworzenia opisów stanowisk pracy, metod selekcji i rekrutacji kandydatów do pracy, przepisy prawa pracy i zasad motywacji pracowników
 •  znajomość ustroju jednostek samorządu terytorialnego, zadań gminy, powiatu i województwa, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz umiejętność implementowania zasad budżetu zadaniowego
 • posiadanie wiedzy o źródłach pozyskiwania środków na realizację projektów w jednostkach samorządu terytorialnego
 • znajomość zasad procedury modelu samooceny CAF
 • znajomość pojęć i kategorii ryzyka w administracji publicznej, zasad zarządzania ryzykiem, metod analizy ryzyka
 • znajomość terminologii używanej w rachunkowości, rozumienie jej źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych
 • znajomość pojęć dotyczących wartości pieniądza w czasie oraz metod oceny projektów inwestycyjnych
 • umiejętność tworzenia opisów stanowisk pracy, dobierania metod rekrutacyjnych, motywowania pracowników oraz stosowania przepisów prawa pracy
 • umiejętność samodzielnego wypełniania wniosku aplikacyjnego o fundusze na realizacje projektu
 • umiejętność zaprojektowania oraz wdrożenia systemu samooceny według CAF
 • umiejętność wdrożenia systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej, oceniania, monitorowania i przeciwdziałania ryzyku
 • umiejętność stosowania przepisów dotyczących finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
 •  umiejętność stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, zakładania spraw i tworzenia dokumentów zgodnie z jej zasadami
 • umiejętność przygotowania decyzji administracyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych
 • umiejętność dobierania członków zespołu i dostosowania stylu zarządzania do profilu osobowościowego
 • umiejętność zarządzania konfliktem
 • umiejętność pracy i współdziałania aktywnego w grupie
 • otwartość na współpracę i budowę relacji
 • świadomość praw i obowiązków ciążących na pracownikach samorządowych
 • otwartość na zdobywanie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy oraz na podnoszenie kwalifikacji w ramach wykonywanych obowiązków
 • posiadanie postawy otwartej na współpracę i budowę relacji
 • wykazywanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań, dążenia do realizacji indywidualnych i zespołowych działań
 • posiadanie świadomości odpowiedzialności wiążącej się z umiejętnością prawidłowego interpretowania i stosowania przepisów

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność sprawnej i efektywnej obsługi interesanta
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność prezentowania.

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI