KUL Logo

Zarządzanie i finanse w administracji publicznejCEL STUDIÓW:

-przekazanie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania i finansów w administracji publicznej
-przybliżenie słuchaczom zasad współpracy z biznesem i wdrażania rozwiązań biznesowych na grunt administracji publicznej
-wyposażenie słuchaczy w umiejętność przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych

ADRESACI:

Program studiów stanowi unikatowe połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i finansów w administracji publicznej, które pozwolą uczestnikom studiów na lepsze przygotowania się do pracy i/lub pracę w administracji publicznej (w tym na stanowiskach kierowniczych).

Studia kierowane są do osób, które:

-pracują w jednostkach administracji publicznej i chcą poszerzyć swoją wiedzę
-pracują w jednostkach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych lub przygotowujące się do objęcia takich stanowisk
-osoby wiążące swoją przyszłość zawodową z pracą w administracji publicznej,
-osoby pracujące w sektorze prywatnym, ale współpracujące z jednostkami administracji publicznej

Program studiów obejmuje zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń z następujących obszarów tematycznych:

Praca w jednostkach samorządu terytorialnego

Praca w jednostkach samorządu terytorialnego (wykład)
Budowanie zespołu w administracji publicznej (ćwiczenia)
Instrukcja kancelaryjna (wykład)
Profesjonalna obsługa interesanta (ćwiczenia)

Finanse w administracji publicznej

Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa  (wykład)
Podstawy rachunkowości z elementami rachunkowości budżetowej (ćwiczenia)
Budżet obywatelski  (wykład)
Rola administracji publicznej w zarządzaniu funduszami europejskimi  (w latach 2021-2027) (wykład)
Pozyskiwanie środków europejskich (ćwiczenia)
Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie finansami w administracji publicznej (wykład)
Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza (wykład)
Powszechny model samooceny CAF (wykład)
Zarządzanie projektami (ćwiczenia)
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych (ćwiczenia)
Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej (ćwiczenia)
Zarządzanie konfliktem w JST (ćwiczenia)

Zagadnienia prawne

Prawo zamówień publicznych (wykład)
Kodeks postępowania administracyjnego (wykład)
Przygotowanie decyzji administracyjnych (ćwiczenia)
Dostęp do informacji publicznej (wykład)

Technika przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych

Seminarium

Łączna liczba godzin: 180

Kierownik studiów dr Anna Spoz – doktor nauk ekonomicznych i adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka kursu Leading with finance organizowanego przez Harvard Business School Online,  absolwentka studiów podyplomowych na SGH oraz UMCS w Lublinie. Uczestniczka licznych kursów i konferencji w zakresie rachunkowości, finansów i prawa podatkowego. Uzyskała certyfikat ukończenia kursu dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.

Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania, finansów, rachunkowości i podatków. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw oraz sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw wg UoR i MSSF.

Kadra dydaktyczna składa się z wysoko wyspecjalizowanych pracowników administracji publicznej, którzy w praktyce weryfikują posiadaną wiedzę teoretyczną

Mgr Andrzej Borowski

Mgr mec. Wojciech Nowak

Mgr mec. Małgorzata Brodowska

Mgr Piotr Choroś

Mgr Agata Zaręba

Mgr Agnieszka Macios

Dr Jakub Bis

Mgr Monika Artymiak

Dr Jarosław Matła

Mgr Paweł Prokop

Mgr mec  Jagoda Furmaniak

Mgr Piotr Zygan

Dr Mirosław Urbanek

Mgr Anna Bielak

Dr Robert Pankiewicz

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

znajomość form i kryteriów zatrudniania pracowników samorządowych, obowiązków i uprawnień pracownika samorządowego, przeprowadzania naboru
znajomość modeli zarządzania kapitałem ludzkim, zasad tworzenia opisów stanowisk pracy, metod selekcji i rekrutacji kandydatów do pracy, przepisy prawa pracy i zasad motywacji pracowników
znajomość ustroju jednostek samorządu terytorialnego, zadań gminy, powiatu i województwa, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz umiejętność implementowania zasad budżetu zadaniowego
posiadanie wiedzy o źródłach pozyskiwania środków na realizację projektów w jednostkach samorządu terytorialnego
znajomość zasad procedury modelu samooceny CAF
znajomość pojęć i kategorii ryzyka w administracji publicznej, zasad zarządzania ryzykiem, metod analizy ryzyka
znajomość terminologii używanej w rachunkowości, rozumienie jej źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych
znajomość pojęć dotyczących wartości pieniądza w czasie oraz metod oceny projektów inwestycyjnych
umiejętność tworzenia opisów stanowisk pracy, dobierania metod rekrutacyjnych, motywowania pracowników oraz stosowania przepisów prawa pracy
umiejętność samodzielnego wypełniania wniosku aplikacyjnego o fundusze na realizacje projektu
umiejętność zaprojektowania oraz wdrożenia systemu samooceny według CAF
umiejętność wdrożenia systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej, oceniania, monitorowania i przeciwdziałania ryzyku
umiejętność stosowania przepisów dotyczących finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
umiejętność stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, zakładania spraw i tworzenia dokumentów zgodnie z jej zasadami
umiejętność przygotowania decyzji administracyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

umiejętność przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych
umiejętność dobierania członków zespołu i dostosowania stylu zarządzania do profilu osobowościowego
umiejętność zarządzania konfliktem
umiejętność pracy i współdziałania aktywnego w grupie
otwartość na współpracę i budowę relacji
świadomość praw i obowiązków ciążących na pracownikach samorządowych
otwartość na zdobywanie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy oraz na podnoszenie kwalifikacji w ramach wykonywanych obowiązków
posiadanie postawy otwartej na współpracę i budowę relacji
wykazywanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań, dążenia do realizacji indywidualnych i zespołowych działań
posiadanie świadomości odpowiedzialności wiążącej się z umiejętnością prawidłowego interpretowania i stosowania przepisów

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

umiejętność sprawnej i efektywnej obsługi interesanta
umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
umiejętność negocjacji
umiejętność prezentowania.

 

Opłata za semestr: 2050 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.
Opłata za semestr: 2050 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Anna Spoz
aspoz@kul.lublin.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 682 412

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj