KUL Logo

Zarządzanie w rolnictwie

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, jak uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż rolnictwo,
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Kilka słów od kierownika kierunku dr Artura Lisa


Studia podyplomowe w zakresie zarządzania infrastrukturą wiejską i modernizacji rolnictwa w Filii KUL
w Stalowej Woli są prowadzone w 100% ONLINE

Wykłady:

 1. Podstawy prawa i prawa rolnego
 2. Rachunkowość rolnicza
 3. Rynki rolne w Polsce i UE
 4. Integrowana ochrona roślin
 5. Restrukturyzacja, modernizacja i fundusze UE dla obszarów wiejskich
 6. Agrobiznes i rozwój obszarów wiejskich

Ćwiczenia:

 1. Podstawy gleboznawstwa rolniczego
 2. Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt
 3. Technologia produkcji roślinnej
 4. Marketing artykułów rolnych
 5. Agroturystyka z ekologią
 6. Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem


dr Artur Lis, doktor nauk prawnych oraz doktor historii; specjalizuje się w zakresie historii prawa i prawa administracyjnego, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Leszek Ćwikła/KUL

dr hab. Dominik Tyrawa/KUL

dr Artur Lis/KUL

mgr inż. Piotr Lipiński/Ośrodek Doradztwa Rolniczego

mgr Małgorzata Borys/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mgr Edyta Rębiś/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mgr Anna Kaptur/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Słuchacz posiada wiedzę z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE.
 • Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich.
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej.
 • Rozpoznaje i klasyfikuje podstawowe patogeny, szkodniki i chwasty, opisuje i ocenia szkodliwość ich występowania w uprawach rolniczych oraz wybiera i planuje sposoby regulacji ich występowania.
 • Opisuje i planuje zastosowanie oraz ocenia efekt stosowania podstawowych metod, techniki technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa.
 • Rozpoznaje rodzaje i poziom porażenia roślin patogenami i zachwaszczenia łanu oraz projektuje właściwe sposoby zwalczania patogenów, szkodników i chwastów.
 • Opisuje i projektuje sposoby optymalizacji warunków produkcji roślinnej wykorzystując znajomość metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia.
 • Wykorzystuje mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej dla potrzeb rozwoju gospodarstw rolnych
  i obszarów wiejskich.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • Rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia zawodowego przez całe życie.
 • Potrafi pracować indywidualnie i w grupie, przyjmując w niej różne role, zmierzając do osiągnięcia założonego celu.
 • Jest zdolny określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do siebie i pracowników instytucji.

INFORMATYCZNE:

 • Umie pozyskiwać oraz przetwarzać dane i informacje stosując technologie informatyczne.
 • Posiada zdolność podejmowania decyzji z zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania.
 • Klasyfikuje i stosuje podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie.

INNE:

 • Stosuje i ocenia przydatność podstawowych technik i technologii oraz metod matematycznych i statystycznych w celu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych eksperymentalnych.
 • Projektuje i wykonuje pod nadzorem zadania badawcze.

Studia nadają kwalifikacje rolnicze (wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 r. poz. 109).
Absolwent potrafi odpowiedzieć na potrzeby konkurencyjnej gospodarki i aktualne tendencje w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki. Potrafi również aplikować o pomoc finansową z programów UE.


Opłata za semestr: 1500 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI