KUL Logo

Zarządzanie w rolnictwieCEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, jak uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż rolnictwo,
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Wykłady:

Podstawy prawa i prawa rolnego
Rachunkowość rolnicza
Rynki rolne w Polsce i UE
Integrowana ochrona roślin
Restrukturyzacja, modernizacja i fundusze UE dla obszarów wiejskich
Agrobiznes i rozwój obszarów wiejskich

Ćwiczenia:

Podstawy gleboznawstwa rolniczego
Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt
Technologia produkcji roślinnej
Marketing artykułów rolnych
Agroturystyka z ekologią
Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem

Łączna liczba godzin: 210

Kierownik studiów: dr Artur Lis, doktor nauk prawnych oraz doktor historii; specjalizuje się w zakresie historii prawa i prawa administracyjnego, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

dr hab. Leszek Ćwikła/KUL

dr hab. Dominik Tyrawa/KUL

dr Artur Lis/KUL

mgr inż. Piotr Lipiński/Ośrodek Doradztwa Rolniczego

mgr Małgorzata Borys/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mgr Jerzy Borcz, Dyrektor KOWR

mgr Marek Krzywonos

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

Słuchacz posiada wiedzę z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej.
Rozpoznaje i klasyfikuje podstawowe patogeny, szkodniki i chwasty, opisuje i ocenia szkodliwość ich występowania w uprawach rolniczych oraz wybiera i planuje sposoby regulacji ich występowania.
Opisuje i planuje zastosowanie oraz ocenia efekt stosowania podstawowych metod, techniki technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa.
Rozpoznaje rodzaje i poziom porażenia roślin patogenami i zachwaszczenia łanu oraz projektuje właściwe sposoby zwalczania patogenów, szkodników i chwastów.
Opisuje i projektuje sposoby optymalizacji warunków produkcji roślinnej wykorzystując znajomość metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia.
Wykorzystuje mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej dla potrzeb rozwoju gospodarstw rolnych
i obszarów wiejskich.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

Rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia zawodowego przez całe życie.
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie, przyjmując w niej różne role, zmierzając do osiągnięcia założonego celu.
Jest zdolny określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.
Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do siebie i pracowników instytucji.

INFORMATYCZNE:

Umie pozyskiwać oraz przetwarzać dane i informacje stosując technologie informatyczne.
Posiada zdolność podejmowania decyzji z zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania.
Klasyfikuje i stosuje podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie.

INNE:

Stosuje i ocenia przydatność podstawowych technik i technologii oraz metod matematycznych i statystycznych w celu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych eksperymentalnych.
Projektuje i wykonuje pod nadzorem zadania badawcze.

Studia nadają kwalifikacje rolnicze (wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 r. poz. 109).
Absolwent potrafi odpowiedzieć na potrzeby konkurencyjnej gospodarki i aktualne tendencje w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki. Potrafi również aplikować o pomoc finansową z programów UE.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w rolnictwie (zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. Poz. 742 t.j.) oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791).

Opłata za semestr: 1700 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie online.
Opłata za semestr: 1700 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Artur Lis
artur.lis@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj