KUL Logo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz rozwinięcie kompetencji interpersonalnych
 • zdobycie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy
 • zdobycia umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego
 • uzyskanie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi w warunkach zmian.
 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do pracy jako doradca personalny w agencjach personalnych, w instytucjach pośrednictwa pracy, w instytucjach szkolenia i doradztwa. zawodowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką zarządzania zasobami ludzkimi
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerowie, właścicieli firm, pracownicy działów personalnych, doradcy personalni, psychologowie pracy
 • osoby, które są zainteresowane problematyką motywowania pracowników, systemem ocen pracowniczych, rekrutacją i selekcją pracowników, tematyką szkoleń pracowniczych, itd. oraz zainteresowane relacjami między ludźmi, zdobywaniem kompetencji w dziedzinie human resources
 • osoby przygotowujące się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiciele działów human resources pragnący podnieść swoje kwalifikacje
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Prawne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Kierowanie ludźmi
 • System ocen pracowniczych
 • Controlling kadrowy
 • Zarządzanie kompetencjami
 • System wynagradzania i motywowania
 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi

ĆWICZENIA:

 • Kierowanie ludźmi
 • System ocen pracowniczych
 • System wynagradzania i motywowania
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Seminarium

KONWERSATORIA:

 • Zarządzanie procesem rekrutacji
 • Podstawy zarządzania firmą
 • Negocjowanie i zarządzanie konfliktami
 • Szkolenie i rozwój pracowników

 

 

dr Jarosław Kuśpit

Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Bankowości KUL. Doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne nabył w wieloletniej pracy w kilku uczelniach wyższych oraz jako kierownik i wykładowca kilku kierunków studiów podyplomowych. Od kilkunastu lat wykładowca na studiach Master of Business Administration. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących między innymi problematyki rynku pracy.

Małgorzata Bogdanowicz – Przez 7 lat handlowiec, a potem koordynator zespołu sprzedażowego branży reklamowo-wydawniczej. Praktyk w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji i obsługi klienta w handlu, komunikacji interpersonalnej, umiejętności menadżerskich. Obszary, w których skutecznie łączy praktykę z teorią to: kierowanie ludźmi, motywowanie, techniki sprzedaży, tworzenie zespołu, negocjacje, równowaga praca- życie. Swoje kompetencje rozwija w kierunki psychologii również jako psychoterapeuta. Pracuje w biznesie w obszarze wypalenia zawodowego i pracoholizmu. Sama o sobie mówi, że jest „pracoholikiem na ciągłym odwyku”. Realizuje się w pomocy innym i ich rozwoju, szczególnie w konfliktach między pracodawcami a pracownikami, aby skutecznie je rozwiązywać.

Monika Markisz – Radca prawny, doradca podatkowy. Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i zarządzania ryzykiem prawnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w krajowej firmie doradczej oraz przy współpracy z biegłymi rewidentami. Autorka lub współautorka książek poświęconych tematyce prawa i podatków, specjalistycznych publikacji prawnych i podatkowych.

Prof. dr hab. Marek Pawlak – Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, profesor nauk ekonomicznych. Jest autorem 8 książek autorskich, autorem i współautorem ponad 130 publikacji, był członkiem trzech rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Wyniki swoich badań naukowych prezentował między innymi na konferencjach w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Chinach, Włoszech, Hiszpanii. Wielokrotnie prowadził zajęcia dydaktyczne w Hiszpanii w ramach programu Erasmus. Więcej szczegółów na stronie internetowej: https://pracownik.kul.pl/marek.pawlak/wiecej

Andrzej Ponczek – Prawnik, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w ZUS. Wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, controllingu kadrowego, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor 5 książek (m.in.): „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

Dr Maria Sidoruk – Psycholog i trener biznesu, terapeuta TSR, doradca i ekspert w projektach finansowanych ze środków UE, praktyk HR. Obecnie Adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej i Biznesu Uniwersytetu SWPS oraz w Katedrze Psychologii Społecznej UMCS w Lublinie i właścicielka gabinetu psychologicznego SferaPsyche skupiającego się na terapii w biznesie. Naukowo zajmuje się efektem negatywności i asymetrią w kształtowaniu się podobieństwa między obiektami naturalnymi, w tym markami.  Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii pracy, stresu zawodowego, budowania strategii marketingowych czy budowania marki.

Wojciech Skital – Praktyk gospodarczy, absolwent ekonomii na KUL. Przez wiele lat konsultant w DTI, obecnie na stanowisku programisty Działu Tele Informatycznego KUL. szkoleniowiec ze Scratch – narzędzia do nauki programowania.

Małgorzata Skorupska -Absolwentka polonistyki oraz marketingu i zarządzania z dyplomem MBA. Menedżerka oraz koordynatorka projektów z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi, od wielu lat również Konsultantka HR. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kompetencjami.

Radosław Wailer – Z wykształcenia magister ekonomii, ukończył studia podyplomowe z pedagogiki i psychologii klinicznej, terapeuta w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, konsultant, trener, coach; specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; Posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Przepracował ponad 10 000 godzin w ramach pracy konsultancko-trenerskiej.

Dr inż. Monika Wawer – Certyfikowany trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w działalności konsultingowej i szkoleniowej dla kadry kierowniczej oraz pracowników w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji menedżerskich, komunikacji interpersonalnej i negocjacji. Prowadzi szkolenia dla kadr biznesu i administracji publicznej. Uczestnik kilkunastu międzynarodowych staży zagranicznych i projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Współorganizator i pierwszy prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami – Oddziału w Lublinie. Autor i redaktor książek oraz publikacji naukowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Twórca wielu i projektów m.in. systemów rekrutacji, motywowania i oceny pracowników, wdrożonych w biznesie i organizacjach non-profit. Obecnie adiunkt zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Słuchacz prezentuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w otoczeniu i wyników badań naukowych.
 • Posiada pogłębioną wiedzę niezbędną do sformułowania tematu badawczego w pracy końcowej.
 • Definiuje terminologię i opisuje problemy badawcze występujące w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Formułuje problem badawczy w pracy końcowej z zakresu problematyki studiów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Potrafi sformułować kreatywny problem badawczy.
 • Dąży do realizacji wyzwań zawodowych i dokonuje krytycznej oceny własnych kompetencji.
 • Identyfikuje potrzebę działania w interesie zadań społecznych. Przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej.
 • Prezentuje twórczą postawę w stawianiu pytań badawczych i poszukiwaniu odpowiedzi.
 • Posiada predyspozycje do samodzielnego rozwiązywania problemów w pracy zawodowej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • Potrafi przyjmować różne role w zespole, w tym pozycję lidera.
 • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

 • Biegle posługuje się terminologią w języku angielskim związaną z tematyką studiów.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • Wyszukuje, gromadzi i przetwarza informacje z różnych źródeł w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 • Potrafi wykorzystywać programy informatyczne do zarządzania zasobami ludzkimi.

Opłata za semestr: 1950 zł | Ilość semestrów: 2

Liczba miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń)

ZASADY REKRUTACJI