KUL Logo

Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Wyposażenia słuchacza w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania jednostką samorządową w wielu wymiarach, ściśle związanych z rolami, w jakie wcielają się osoby wybrane na stanowisko wójta/burmistrza/ prezydenta, bądź powołane na jego zastępcę, przy uwzględnieniu roli tych osób w rozwoju jednostki samorządowej, poprawy jakości i warunków życia jej mieszkańców i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty z różnych sektorów gospodarki.
Zarządzający jednostką samorządową postrzegani są jako „Gospodarze danego terenu”, „Menadżerowie jednostki samorządowej – podmiotu funkcjonującego na rynku”, „Wizjonerzy potencjalnych kierunków rozwoju jednostki samorządowej”, ale też „Kompetentni Partnerzy” w rozmowie z podmiotami zewnętrznymi z równych sfer gospodarki.

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • osoby obecnie zarządzający jednostkami samorządowymi (piastujący funkcję wójta/burmistrza/prezydenta itd. lub ich zastępców) • osoby, które chcą wystartować w kolejnych wyborach samorządowych i zarządzać jednostkami samorządowymi • osoby pragnące poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotem sektora finansów publicznych • osoby zaangażowane na rzecz rozwoju społeczności lokalnych • wszyscy, którzy chcą poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania jednostką samorządową
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

Moduł 1 – Wójt/burmistrz/prezydent pracodawcą i kierownikiem urzędu

1. Wybrane zagadnienia prawa pracy (wykład, stacjonarnie)
2. Organizacja pracy w urzędzie gminy (konwersatorium, stacjonarnie)
3. Kierowanie zespołem ludzkim (wykład, stacjonarnie)
4. Motywowanie pracowników i rozwiązywanie konfliktów (konwersatorium, stacjonarnie)
5. Audyt w jednostkach samorządowych (konwersatorium, zdalnie)
6. Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządowych (wykład, zdalnie)

Moduł 2 – Wójt/burmistrz/prezydent organem wykonawczym gminy

1. Zadania JST i sposoby ich realizacji (wykład, zdalnie)
2. Wybrane zagadnienia prawa zamówień publicznych (wykład, stacjonarnie)
3. Dochody i wydatki jednostek samorządowych oraz związana z nimi samodzielność finansowa (wykład, zdalnie)
4. Źródła finansowania inwestycji samorządowych (konwersatorium, stacjonarnie)
5. Dług samorządowy i kondycja finansowa JST (wykład, stacjonarnie)
6. Procedura budżetowa w JST. Budżet obywatelski (konwersatorium, stacjonarnie)

Moduł 3 – Odpowiedzialność wójta/burmistrza/prezydenta

1. Organy nadzoru nad działalnością jednostek samorządowych i ich kompetencje (wykład, stacjonarnie)
2. Rozwój lokalny i regionalny i ich determinanty (konwersatorium, stacjonarnie)
3. Wybrane elementy zagospodarowania przestrzennego (wykład, zdalnie)
4. Zarządzanie nieruchomościami samorządowymi (wykład, zdalnie)
5. Marketing miejski i promocja jednostki samorządu terytorialnego (konwersatorium, stacjonarnie)
6. Dyscyplina finansów publicznych (wykład, zdalnie)

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

• autorka przeszło 130 publikacji naukowych (monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów) z zakresu gospodarki i
finansów sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego, gospodarki i zarządzania nieruchomościami,
ponad 100 opracowań (monografie, rozdziały w monografiach, artykuły) z zakresu finansów i gospodarki podmiotów
• Kierownik Centrum Analiz i Badań nad Gospodarką i Finansami im. Zyty Gilowskiej
• wykładowca na wielu studiach podyplomowych, w tym Master of Public Administration
• w latach 2008-2020 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
• od 2017 roku członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
przy RIO w Poznaniu

Tomasz Bojkowski (dr nauk ekonomicznych, radca prawny prowadzący własną kancelarię radcowską, specjalizuje się w
zagadnieniach z zakresu finansów i prawa finansowego, reprezentuje i doradza klientom w sporach wywołanych lub
prowadzonych przez rzeczników dyscypliny finansów publicznych)

Iwona Bogucka (absolwentka prawa, audytor wewnętrzny, Lead Auditor (LA) ISO 22301, LA ISO/IEC 27001, menadżer
ds. zarządzania ryzykiem ISO 31000, CRMA, certyfikowany Approved Compliance Officer ACO, Approved Compliance
Expert ACE, menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznym z doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania)

Sławomira Kańduła (dr hab., prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zainteresowania naukowe związane z
finansami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego, oraz z
zarządzaniem publicznym i transformacją cyfrową jednostek samorządowych, autorka i współautorka ponad 130 publikacji
naukowych, członkini Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz PTE)

Paweł Marzec (dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Dyrektor Instytutu
Ekonomii i Finansów, specjalista z zakresu marketingu terytorialnego)

Małgorzata Natoniewska-Stasiak (Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Lublinie, specjalista z zakresu analityki finansów publicznych, członek Zespołu przygotowującego sprawozdanie z
działalności regionalnych izb obrachunkowych przy Komisji Analiz Budżetowych KRRIO)

Maciej J. Nowak (dr hab. profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierownik Katedry
Nieruchomości, przewodniczący Zespołu Prawno – Urbanistycznego przy KPZK PAN, członek zespołów rządowych
opracowujących zmiany w systemie gospodarki przestrzennej w Polsce, autor ponad 200 prac z tej dziedziny, radca prawny
uczestniczący w licznych sprawach sądowych związanych z planowaniem przestrzennym)

Adam Palonka (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, pracownik administracji rządowej z
wieloletnim doświadczeniem, od 2008 r. urzędnik służby cywilnej, od 2017 r. Dyrektor Biura Organizacji, Kadr i Budżetu
UW w Lublinie, członek wielu zespołów interdyscyplinarnych, w tym ds. wartościowania stanowisk pracy)

Katarzyna Pietraszek (absolwentka Politechniki Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz studiów
podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, od 2013 r. inspektor kontroli w Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie, specjalizuje się kontrolą udzielania i realizacji zamówień publicznych w JST)

Dorota Tokarska (doktor, pracownik naukowo-badawczy KUL Jana Pawła II w Lublinie, prowadzi badania w zakresie
m.in.: jakości zasobów ludzkich w organizacjach, w tym w JST, wpływu kapitału ludzkiego na rozwój organizacji,
czynników rozwoju regionalnego, źródeł finansowania inwestycji samorządowych, w tym środków pozyskiwanych z UE)

Monika Wawer (doktor, pracownik naukowo-badawczy KUL Jana Pawła II w Lublinie, uczestnik międzynarodowych
staży i projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, od ponad 20 lat, we współpracy z firmami szkoleniowymi,
prowadzi warsztaty i szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników JST w zakresie m.in. kierowania zespołami
ludzkimi, motywowania i oceniania pracowników, a także prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów)

Mirosław Wydrych (absolwent kierunku Prawo na UMCS w Lubinie, członek Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie, doświadczony wykładowca szkoleń dla JST z zakresu finansów publicznych)

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

z zakresu:
• optymalizacji sposobów realizacji zadań jednostki samorządowej
• samodzielności finansowej władz samorządowych w odniesieniu do kształtowania wysokości
dochodów budżetowych jednostki samorządowej i kierunku wydatkowania zgromadzonych
środków
• źródeł finansowania inwestycji samorządowych
• zarządzania obszarem, majątkiem i długiem jednostki samorządowej
• instrumentów aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego
• współdziałania z podmiotami zewnętrznymi
• bezpieczeństwa w jednostkach samorządowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

z zakresu:
• organizowania pracy w urzędzie
• motywowania pracowników do pracy

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

z zakresu:
• radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
• rozwiązywania konfliktów

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI