KUL Logo

Zarządzanie instytucjami kościelnymi

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

 • Dostarczenie kompleksowej wiedzy pozwalającej efektywnie zarządzać instytucją kościelną z uwzględnieniem charyzmatu i misji poszczególnych instytutów zakonnych, prowadzonych przez podmioty kościelne dzieł oraz ich funkcji, jaką pełnią instytucje kościelne w państwie.
 • Podniesienie kwalifikacji wymaganych przez prawo kanoniczne do pełnienia zadań zarządcy dóbr kościelnych (np. ekonoma, proboszcza lub dyrektora ustanowionej instytucji kościelnej).
 • Uzupełnienie i pogłębienie posiadanej wiedzy z zarządzania i ekonomii w instytucjach kościelnych,
 • Perspektywy rozwoju osobowego piastujące urzędy kościelne.

ADRESACI:

Ekonomowie: diecezjalni i zakonni · Proboszczowie, wikariusze, którzy odpowiedzialni są za określone dzieła kościelne · Przełożeni domów zakonnych · Dyrektorzy instytucji kościelnych · Osoby świeckie zatrudnione  w instytucjach kościelnych czy z nimi współpracujący · Wierni świecy, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania majątkiem kościelnym.

 

Studia te zostały zorganizowane na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce z dnia 11 stycznia 2023 r.

 

 

Studia zapewniają kompleksowy program z zakresu, zarządzania, ekonomii, prawa kanonicznego i psychologii. W śród nich należy wymienić:

 • Cele i metody zarządzania majątkiem kościelnym
 • Podstawy działalności gospodarczej przez instytucje kościelne
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Prawa i obowiązki ekonoma w instytucie zakonnym
 • Kwestia spadków i testamentów osób konsekrowanych w prawie kanonicznym i polskim
 • Cyberprzestępczość i wyłudzenia finansowe
 • Kwestia własności kościoła w sytuacji powierzenia parafii instytutowi zakonnemu
 • Kwestia konfliktu relacji między przełożonym domu a proboszczem/rektorem kościoła
 • Zasady reprezentacji podmiotu kościelnego w państwowym porządku prawnym
 • Podstawy zawierania umów cywilnoprawnych, dzierżaw i służebności
 • Prawo pracy w instytucjach kościelnych
 • Kwestia odpowiedzialności finansowej za nadużycia seksualne
 • Działalność marketingowa instytucji kościelnych
 • Kształtowanie wizerunku parafii/podmiotu zakonnego i ich dzieł
 • Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
 • Język komunikacji międzyosobowej

Pierwszy i ostatni zjazd w semestrze odbywa się stacjonarnie. Pozostałe zajęcia realizowane są zdalnie za pośrednictwem platformy Teams.

Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
Pracuje w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu kościelnego prawa majątkowego i wyznaniowego. Kierownik i wykonawca kilku grantów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki

o. prof. dr hab. Wiesław Bar OFM Conv.

o. prof. dr hab. Dariusz Borek OCam.

prof. dr hab. Michał Wyrostkiewicz

o. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW

ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL

ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII

o. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW

ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO

dr hab. Paweł Nowik

ks. dr Marek Grygiel SChr

ks. dr Paweł Lewandowski

dr Agnieszka Marek

dr Robert Pankiewicz

dr Jacek Sobek

dr Anna Spoz

s. dr Katarzyna Więcek FMA

mgr Michał Strzelczyk

o. mgr Robert Wawrzeniecki OMI

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Zna miejsce i role instytucji kościelnych oraz misję, jaką pełnią w Kościele
 • Rozumie specyfikę procesów zarządzania i przywództwa w instytucjach kościelnych
 • Zna regulacje prawne w zakresie zarządzania instytucjami kościelnymi
 • Zna metody zarządzania i procesy w nich zachodzące
 • Rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i marketingu instytucjami kościelnymi oraz procesów w tworzeniu wizerunku

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

 • Posiada zdolności do interpretowania przepisów prawa państwowego i kanonicznego
 • Zdobył umiejętności kształtowaniu liderów instytucji kościelnych;
 • Jest odpowiedzialny za pełnienie funkcji zawodowych w zakresie administrowania dobrami kościelnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Rozumie potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i poszerzania własnych kwalifikacji;
 • Potrafi otwarcie i jasno wyrażać swoje stanowisko z jednoczesnym respektowaniem zawartych umów;
 • Ma umiejętność współpracy z instytucjami kościelnymi, państwowymi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych, w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI