KUL Logo

Zarządzanie Firmami Rodzinnymi

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wykształcenie świadomego i kompetentnego sukcesora, który będzie zarządzać przedsiębiorstwem rodzinnym w sposób umożliwiający jego przetrwanie i rozwój w zmieniającym się otoczeniu, również międzynarodowym.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
 • osoby, które już zarządzają firmą rodzinną, jak i kandydaci na następców.

 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Zachowania organizacyjne
 • Rachunkowość finansowa
 • Prawo obrotu gospodarczego
 • Podstawy marketingu
 • Zarządzanie strategiczne
 • Kultura organizacyjna
 • Negocjacje w biznesie
 • Techniki wystąpień publicznych
 • Budowanie zespołów
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Metody Statystyczne w Biznesie
 • Symulacja biznesowa (MARKETPLACE)

dr Piotr Mamcarz, MBA 

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 15 lat realizuję praktykę psychologiczną ukierunkowaną na wsparcie osób w kryzysie. Mam duże doświadczenie w realizacji projektów biznesowych oraz prowadzeniu szkoleń dla podmiotów zewnętrznych. W wolnych chwilach czytam książki, podróżuję oraz tworzę muzykę.

Dorobek: LINK 

 

 

 

Krzysztof Wiater 

Maciej Wiśniewski

Małgorzata Torój

Paweł Fortuna

Krzysztof Jurek

Bartosz Jóźwik

Maria Kukurba

Marian Kapuściński

KOMPETENCJE  SPECJALISTYCZNE:

 • Posiada wiedzę umożliwiającą̨ zrozumienie istoty, mechanizmów, procesów i uwarunkowań ́ funkcjonowania współczesnych firm rodzinnych,
 • Posiada podstawową wiedzę na temat trendów rozwojowych funkcji personalnej, zna istotę̨, cele i instrumenty zarzadzania zasobami pracy, zna i rozumie wpływ procesów społeczno- gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu źródeł motywacji do pracy jednostek, grup i zespołów także rodzinnych i dokonuje jej diagnozy
 • Zna ogólne zasady prawne tworzenia i rozwoju różnorodnych form organizacyjno – prawnych
 • Ma pogłębioną̨ wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarzadzania.
 • Zna i rozumie relacje pomiędzy firmą, jej klientami i innymi uczestnikami rynku oraz wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania wdrażania koncepcji marketingu relacji
 • Zna i rozumie procesy zarzadzania finansami oraz źródła finansowania, wzajemne zależności i długofalowe konsekwencje
 • Rozumie relacje wewnętrznych i zewnętrznych instytucji z podmiotami w globalizującym się̨ otoczeniu oraz wzajemne powiazania procesów zarządzania i wdrażania zmian

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Potrafi pracować w zespole i tworzyć grupy zadaniowe
 • Potrafi przygotować organizację do zmiany oraz przeprowadzić ją przez proces zmian dostosowując narzędzia adekwatne do warunków zewnętrznych
 • Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu z zakresu relacji społecznych i wdrażania proponowanych rozwiązań
 • Posiada umiejętność przygotowania prezentacji i autoprezentacji oraz przeprowadzenie jej efektywnie niezależnie od grupy odbiorców

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMINIKACJI:

 • Posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych
 • Posiada kompetencje w zakresie ciągłego rozwijania swej wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz inspirowania do tego innych
 • Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w zakresie zarządzania wiedzą, w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności tej wiedzy
 • Posiada kompetencje w zakresie tworzenia pozytywnego klimatu organizacyjnego

INNE:

 • Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
 • Potrafi dokonać obiektywnej oceny zasobów zewnętrznych i wewnętrznych
 • Potrafi świadomie zarządzać swoją karierą.
 • Posiada kompetencje przywódcze

Opłata za semestr: 2199 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń)

3. Osoby muszą udokumentować ukończenie studiów wyższych oraz doświadczenie w pracy zawodowej (w obszarze biznesu).

ZASADY REKRUTACJI