KUL Logo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w warunkach zmianyCEL STUDIÓW:

Celem studiów jest pozyskanie lub poszerzenie wiedzy z zarządzania i finansów przedsiębiorstw w warunkach zmiany. Dynamika współczesnego otoczenia przedsiębiorstwa sprawia, że skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem i jego finansami wymaga od kierownictwa jednostki identyfikacji pojawiąjących się zmian i przygotowania się na nie. W ramach studiów Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.  Aktualna wiedza oparta na najnowszych przepisach i wytycznych przekazywana jest przez uznanych wykładowców i praktyków życia gospodarczego. Treści merytoryczne poparte są przykładami praktycznymi przekazywane są w przystępny sposób.

ADRESACI:

Studia są przeznaczone dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, pracowników służb finansowo-księgowych, analityków finansowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych

Słuchaczami mogą zostać:

absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS

Program studiów obejmuje 184 godzin, w tym 44 godzin wykładu i 140 ćwiczeń. Zakres tematyczny zajęć został  podzielony trzy następujące obszary tematyczne:

1. Rachunkowość i podatki – blok obejmuje następujące zajęcia: sprawozdawczość finansową (12h), podatki w przedsiębiorstwie (8h), rachunkowość podatkową (16h),  wynagrodzenia w przedsiębiorstwie (16h), analizę i optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie (16)

2. Zarządzanie przedsiębiorstwem – blok obejmuje następujące zajęcia: zarządzanie zmianą (8h), budowanie zespołu (8h), zarządzanie konfliktem w przedsiębiorstwie (8h), zarządzanie projektami (8h),

3. Podejmowanie decyzji zarządczych na podstawie danych finansowych – blok obejmuje następujące zajęcia: symptomy utraty bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa (4h), planowanie finansowe( 4h),  pozyskiwanie środków pieniężnych (4h), zarządzanie wierzytelnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstwa (8h), faktoring (4h), monitorowanie wyniku finansowego (4h), przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych (8h), analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (16h), projektowanie budżetów (8h), ryzyko i kontrola zarządcza (8h), zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa (8h)

Łączna liczba godzin: 184

Dr Anna Spoz

Dr Jarosław Matla

Mgr Andrzej Borowski

Mgr Kamila Waleczko

Mgr Anna Mizak

Mec Artur Kokoszkiewicz

Mgr Anna Bielak

Dr Anna Dąbkowska

Dr Robert Pankiewicz

Dr Mirosław Urbanek

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• znajomość terminologii używanej w rachunkowości, prawie podatkowym, prawie pracy i systemie ubezpieczeń społecznych i zarządzania
• posiadanie podstawowej wiedzy o finansach jako dyscyplinie naukowej oraz o miejscu finansów w systemie nauk społecznych i powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
• znajomość i rozumienie narzędzi i metod rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa
• umiejętność sporządzania i analizy sprawozdań finansowych
• umiejętność sporządzania deklaracji i ewidencji podatkowych
• umiejętność sporządzania dokumentacji dotyczącej prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych
• znajomość modeli zarządzania kapitałem ludzkim, zasad tworzenia opisów stanowisk pracy, metod selekcji i rekrutacji kandydatów do pracy, przepisy prawa pracy i zasad motywacji pracowników

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, instytucjach
• otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
• gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań
• umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich
• umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ:

• umiejętność prowadzenia korespondencji z organami podatkowymi, kontrahentami
• umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
• umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
• umiejętność prezentowania

Opłata za semestr: 2200 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się on-line.
Opłata za semestr: 2200 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Anna Spoz
aspoz@kul.lublin.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 682 041

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj