KUL Logo

Zamówienia publiczneCEL STUDIÓW:

Zamówienia publiczne to jeden z kluczowych obszarów działania podmiotów publicznych i prywatnych, który wymaga od jego uczestników – zamawiającego oraz wykonawcy, posiadania specjalistycznej wiedzy i kompetencji w tym zakresie. W związku z tym, że zamówienia publiczne podlegają szczegółowym procedurom, zarówno zamawiający jak i wykonawcy muszą działać w ściśle określony sposób i spełniać wymagania zdefiniowane w przepisach regulujących system zamówień w Polsce. Studia podyplomowe wpisują się tym samym w potrzebę doskonalenia i profesjonalizacji uczestników sformalizowanego procesu, którego celem jest skuteczne przygotowanie, udzielenie i wykonanie zamówienia publicznego. Studia te mają za zadanie przygotować słuchaczy do pełnienia obowiązków w procedurze udzielenia zamówienia oraz podejmowania działań zgodnych z Prawem zamówień publicznych i adekwatnych do konkretnych stanów faktycznych, poprzez nabycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych kompetencji. Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z dużą ilością zajęć praktycznych słuchacze zostaną przygotowani do pełnienia funkcji zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

Kierunek posiada patronat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

ADRESACI:

-absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
-studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS,
-pracownicy administracji publicznej (zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej) lub osoby, które mają zamiar podjąć pracę w instytucjach stosujących przepisy o zamówieniach publicznych,

 • System zamówień publicznych w Polsce i UE – wykład.
 • Prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ćwiczenia.
 • Studium przypadków zamówień publicznych – przykłady postępowań, kazusy – ćwiczenia.
 • Analiza orzecznictwa KIO, sądów okręgowych, SN i TSUE w kontekście zamówień publicznych – ćwiczenia.
 • Tworzenie dokumentacji na podstawie ustawy PZP – ćwiczenia.
 • Zamówienia publiczne z punktu widzenia wykonawców – wykład.
 • Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy PZP, w tym tworzenie dokumentacji: wykład i ćwiczenia.
 • Ochrona danych osobowych w kontekście zamówień publicznych -wykład.
 • Specyfika zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE i innych funduszy zewnętrznych – wykład.
 • Elementy prawa cywilnego, handlowego i autorskiego w kontekście zamówień publicznych – wykład.
 • Prawo budowlane w kontekście zamówień publicznych -wykład.
 • Finanse publiczne -wykład.
 • Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych -wykład.
 • Kontrola zamówień publicznych i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wykład.
 • Umowy w PZP oraz w zamówieniach publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy: wykład i ćwiczenia.
 • Egzaminy.

Łączna liczba godzin: 184

Kierownik studiów: dr hab. Magdalena Kisała specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego, nawiązywaniu współpracy podmiotów publicznych i niepublicznych oraz tematyce stosowania instrumentarium zarządzania jakością w administracji publicznej.

dr Łukasz Bednarski – doktor nauk prawnych, administratywista, wieloletni praktyk i wykładowca w zakresie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców, działających na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Wielokrotny pełnomocnik Zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz audytor w zakresie zamówień publicznych. Przez 14 lat Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, obecnie Ekspert ds. Zamówień Publicznych Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o.

dr Beata Zięba – doktor nauk prawnych, kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych KUL, Kierownik Zamawiającego, ekspert, autor publikacji zarówno branżowych, jak i naukowych z zakresu zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych, konsultant PARP, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek operacyjnego Zespołu przy Prezesie UZP zajmującego się zamówieniami publicznymi na uczelniach wyższych, w zamówieniach publicznych od 11 lat

 

 

 

dr hab. Małgorzata Ganczar – radca prawny, specjalizuje się w informatyzacji administracji publicznej oraz ochronie danych osobowych,

mgr Karolina Figas-Bednarska –, radca prawny, specjalistka w zakresie funduszy unijnych, konsultant prawny. Posiada bogate doświadczenie samorządowe, w tym jako trener, zapewnia obsługę prawną instytucji wdrażających programy unijne zarówno w zakresie naborów wniosków o dofinansowanie, realizacji projektów, jak i procedury odwoławczej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym, w szczególności w zakresie decyzji zwrotowych. Ponadto w obszarze jej specjalizacji znajdują się postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym kontrola zamówień publicznych. Bierze aktywny udział w konsultowaniu zmian legislacyjnych w obszarze wdrażania funduszy UE oraz w zakresie programowania wsparcia na poziomie regionalnym.

mgr Bartłomiej Polakowski – radca prawny, od 2016 roku pracownik samorządowy, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych,

dr Paulina Woś –stopień naukowy doktora nauk prawnych, w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku odbycie aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od 1 lipca 2015 r. wykonywanie zawodu radcy prawnego. Od 1 października 2017 r. zatrudniona w Katedrze Postępowania Cywilnego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz procedurze cywilnej.

dr hab. Sebastian Kwiecień – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, autor wielu publikacji naukowych. Poza działalnością naukową, wykonuje praktykę radcy prawnego, w ramach której udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa autorskiego i prawa pracy.

mgr Paweł Ząbek – pracownik samorządowy od 2002 r., audytor wewnętrzny, od 2010 r. zastępca dyrektora w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego / Wydziału Audytu i Kontroli UM Lublin. W roku 2005 ukończył aplikację prokuratorską, specjalizuje się w prawie finansowym, administracyjnym, postępowaniach kontrolnych i przepisach z zakresu odpowiedzialności urzędników, prowadzi postępowania administracyjne z zakresu zwrotu dotacji oraz dotyczące zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości od sygnalistów.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

Absolwent Studiów podyplomowych będzie przygotowany do pełnienia obowiązków na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Uzyska tym samym kompleksową wiedzę w powyższym zakresie, a w tym wiedzę praktyczną, związaną z analizą stanów faktycznych, stosowaniem przepisów prawa, prawidłową sekwencją podejmowanych działań oraz wiedzę teoretyczną, obejmującą interpretację przepisów prawa oraz analizę linii orzeczniczej KIO, sądów okręgowych, SN i TSUE.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi absolwent nabędzie umiejętności i kwalifikacje do wykonywania różnych funkcji w postępowaniu, zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy.

Opłata za semestr: 1900 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym.
Opłata za semestr: 1900 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Magdalena Kisała
magdalena.kisala@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj