KUL Logo

Terapia pedagogicznaCEL STUDIÓW:

Przygotowanie do pracy kompetentnych  i twórczych terapeutów pedagogicznych, dobrze znających zagadnienia diagnozy pedagogicznej, oceny funkcjonalnej i terapii pedagogicznej

ADRESACI:

Przygotowanie do pracy kompetentnych  i twórczych terapeutów pedagogicznych, dobrze znających zagadnienia diagnozy pedagogicznej, oceny funkcjonalnej i terapii pedagogicznej.

Program studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty.

Program obejmuje 450 godzin zajęć oraz 120 godzin praktyk

Program studiów przygotowany jest zgodnie ze Standardem przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela z 25 lipca 2019.

Treści programowe podzielone są na 3 moduły.

Pierwszy z nich obejmuje przygotowanie merytoryczne w obszarze terapii pedagogicznej, wśród nich m.in.,. przedmioty takie jak: Podstawy psychologii klinicznej, Ocena funkcjonalna w terapii pedagogicznej, Podstawy terapii pedagogicznej uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów specyficznymi trudnościami  w uczeniu się czytania i pisania, z niepełnosprawnościami sensorycznymi oraz niespecyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zostaną także omówione zaganiania planowania wsparcia edukacyjno-specjlaistycznego, strategie współpracy z rodzicami oraz budowania zespołu specjalistów.

Drugi moduł obejmuje przygotowanie dydaktyczno-metodyczne. Szczegółowy plan zawiera treści z obszaru metodyki kształcenia w grupach zróżnicowanych,  metodyki prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z równymi rodzajami specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się oraz zagadnienia projektowania uniwersalnego w edukacji.

Trzeci moduł to praktyka zawodowa (120 godz.), odbywana pod kierunkiem pedagoga – terapeuty oraz mentora z uczelni.

Zajęcia stacjonarne będą się odbywały w soboty, w godz. 8.30- 12.30 i 13.00- 17.00. Zazwyczaj zajęcia planowane są w 2 soboty w miesiącu.

Zajęcia zdalne planowane są na piątki, w godz. 15.00 – 20.00, dwa razy w miesiącu.

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL – kierownik  Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL. Prowadzi badania w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, niepełnosprawności intelektualnej oraz surdoglottodydaktyki. Jest współautorką programu przygotowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania w środowisku pracy pt. „Jestem dorosły – chcę pracować”, programu edukacji wczesnoszkolnej pt. „Doświadczam – rozumiem – wiem”,  baterii testów do badania rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w średnim wieku szkolnym TROS-KA oraz polskiej wersji Systemu Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3. Ostatnio pod jej redakcją ukazały się publikacje Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii Covid-19 (2020) oraz Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni (2021). Jest też współautorką monografii  Szkolna Ocena Funkcjonalna: Przebieg procesu w aspekcie oceny aktywności i uczestnictwa oraz Standardy przebiegu oceny funkcjonalnej oraz planowania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego (2022).

dr Klaudia Martynowska

dr Aleksandra Borowicz

dr Małgorzata Łobacz

mgr Paulina Korach

dr Anna Szudra

dr Monika Nowak

mgr Urszula Kmita

mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek

mgr Urszula Antończuk-Grab

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 

Opłata za semestr: 2200 zł | Ilość semestrów: 3

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym.
Opłata za semestr: 2200 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 3
Zajęcia prowadzone są w piątki i soboty.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
ewadom@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj