KUL Logo

Studia teologiczno-katechetyczneCEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych w zakresie teologiczno-katechetycznym z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii jest przygotowanie do pracy zawodowej w charakterze nauczyciela religii w przedszkolu, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum oraz w szkołach branżowych I i II stopnia.

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Porozumieniu pomiędzy Konferencja Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ADRESACI:

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii są skierowane do osób, które ukończyły studia magisterskie na kierunku innym niż teologia lub ukończyły studia magisterskie z teologii lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego do nauczania religii.

PRZYGOTOWANIE TEOLOGICZNE

Wprowadzenie do Pisma Świętego; Nowy Testament Ewangelie; Nowy Testament Listy; Stary Testament: pięcioksiąg, księgi historyczne; Stary Testament: księgi prorockie; Teologia dogmatyczna: protologia i eschatologia; Teologia dogmatyczna: chrystologia; Teologia dogmatyczna: pneumatologia; Teologia dogmatyczna: mariologia, eklezjologia; Teologia dogmatyczna: sakramentologia; Teologia dogmatyczna: ekumenizm; Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia; Teologia fundamentalna: religiologia; Teologia moralna: ogólna; Teologia moralna: szczegółowa; Teologia moralna: bioetyka; Liturgika: rok liturgiczny; Liturgika: sakramenty; Teologia duchowości wychowawców; Katolicka Nauka Społeczna; Historia Kościoła.

PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

Podstawowe pojęcia psychologii (wykład); Psychologia społeczna i komunikacji (wykład); Psychologia rozwoju, wychowawcza i uczenia się  (konwersatorium); Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty); Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład); Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia); Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela (warsztaty); Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (30 godz.)

PODSTAWY DYDAKTYKI – DYDAKTYKA PRZEDMIOTU NAUCZANIA

Emisja głosu (ćwiczenia); Podstawy dydaktyki (wykład); Dydaktyka katechezy (wykład); Dydaktyka katechezy (ćwiczenia); Metodyka katechezy (konwersatorium); Katechetyka specjalna (konwersatorium)

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki śródroczne:

Praktyki katechetyczno-pedagogiczne w przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej (15 godz.); Praktyki katechetyczno-pedagogiczne w szkołach podstawowych (15 godz.); Praktyki katechetyczno-pedagogiczne w szkołach ponadpodstawowych (15 godz.);

Praktyki ciągłe:

Praktyki katechetyczno-pedagogiczne w szkołach podstawowych (45 godz.); Praktyki katechetyczno-pedagogiczne w szkołach ponadpodstawowych; Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (45 godz.).

Łączna liczba godzin: 885 oraz  165 praktyk

Kierownik studiów: ks. dr hab. Piotr Tomasz Goliszek, prof. KUL – Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Nauk Teologicznych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Należy do Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lubelskiej Archidiecezjalnej Rady Katechetycznej, Member of the European Forum for Religious Education in Schools. W pracy naukowej prowadzi badania z obszaru: personalizmu realistyczno-dialogicznego, hermeneutyki katechetycznej, wychowania personalistycznego, filozofii wychowania, formacji katechetów, katechetyczno-duszpasterskiej roli pielgrzymki maturzystów, katechezy dzieci i młodzieży, duszpasterstwa nauczycieli. Autor książek autorskich, redakcyjnych i podręczników do nauczania religii w szkole, m.in. Kerygmat dla nowej Europy (Lublin 2004); Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie (Lublin 2010); Catechetica Porta Fidei [Red.] (Lublin 2012); Personalistyczny wymiar katechezy (Lublin 2017²); Wychowanie patriotyczne [Red.] (Lublin 2018); Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej [Red.] (Lublin 2019).

ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski (teologia dogmatyczna);

ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa (katechetyka);

ks. prof. dr hab. Marian Zając (katechetyka);

ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (teologia dogmatyczna);

ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL (Historia Kościoła);

ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL (katechetyka);

dr hab. Beata Jakimiuk, prof KUL (Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela);

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (katechetyka);

ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL (teologia dogmatyczna);

s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL (pedagogika);

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL (teologia dogmatyczna);

ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL (teologia dogmatyczna); (Katolicka Nauka Społeczna);

ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL (teologia moralna);

ks. dr hab. Mirosław Chmielewski (katechetyka);

ks. dr hab. Krzysztof Kaucha (teologia fundamentalna);

ks. dr hab. Marcin Kowalski (Pismo Święte);

ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński (teologia fundamentalna);

ks. dr Krzysztof Napora (Pismo Święte);

dr Małgorzata Artymiak (psychologia);

dr Anna Badora (Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego)

ks. dr Tomasz Bąk (Pismo Święte);

dr Dorota Bis (pedagogika);

ks. dr Grzegorz Kaczorowski (teologia duchowości);

dr Renata Kołodziejczyk (Emisja głosu)

dr Anna Lendzion (psychologia);

Ks. dr Piotr Pękul (liturgika);

ks. dr Krzysztof Smykowski (teologia moralna: bioetyka; Katolicka Nauka Społeczna);

dr Iwona Ulfik – Jaworska (psychologia);

ks. dr Marcin Zieliński (Pismo Święte: Stary Testament);

ks. dr Michał Zybała (Pismo Święte: Nowy Testament).

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

Wiedza w zakresie nauk biblijnych i teologii systematycznej, historii Kościoła, katolickiej nauki społecznej; znajomość zasad działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego; znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego; wiedza w zakresie katechetyki fundamentalnej; dydaktyki katechezy; metodyki katechezy; katechezy przedszkolnej, szkolnej, parafialnej i rodzinnej; znajomość metod aktywizujących; współczesnych środków dydaktycznych oraz sposoby zastosowania pomocy multimedialnych; oceniania w szkole i kryteria oceniania w katechezie; znajomość przepisów prawa państwowego i kościelnego dotyczących nauczania religii w szkole i duszpasterstwa katechetycznego w parafii; znajomość przepisów i wymagań dotyczących stopni awansu zawodowego nauczycieli; umiejętność przygotowania konspektu oraz scenariusza (konspektu) do prowadzenia lekcji religii; pracy z pakietami edukacyjnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Umiejętność  samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integracji informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułowanie na tej podstawie krytycznych sądów z wykorzystaniem wiedzy teologicznej; umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy i interpretacji różnych poglądów teologicznych i światopoglądowych, wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym; zdolność twórczego włączenia się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego; identyfikacja i rozwiazywanie dylematów – zwłaszcza doktrynalnych i etyczno-moralnych – związanych z życiem indywidualnym i społecznym; w poczuciu odpowiedzialności zdolność działania na rzecz interesu społecznego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

Umiejętność prowadzenia dialogu światopoglądowego, ekumenicznego i międzyreligijnego; umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji światopoglądowej dotyczącej zagadnień teologicznych i życia Kościoła, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań; zdolność współdziałania i pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, w tym role kierownicze oraz umiejętność określenia priorytetów służących wyznaczonym przez siebie i innych zadaniom; zdolność do odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego; umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk społecznych oraz wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi; umiejętność krytycznej oceny poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności.

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

Umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego;

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

Umiejętności przygotowania prezentacji multimedialnych w programach podstawowych i zaawansowanych. Umiejętności korzystanie z platformy katechetycznej KULkat; korzystanie ogólnopolskich platform katechetycznych i aplikacji dydaktycznych. Obsługa portali i aplikacji: testportal, Canva (tworzenie projektów graficznych); Kahoot tryb: challenge i learning games; LearningApps (interaktive und multimediale Lernbausteine); Wordwall (tworzenie własnych materiałów dydaktycznych).

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do przyszłej pracy zawodowej w charakterze nauczyciela religii w przedszkolu, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum oraz w szkołach branżowych I i II stopnia.

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 4

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie online.
Opłata za semestr: 1 800 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 4
Zajęcia prowadzone są w piątki i soboty.

KIEROWNIK STUDIÓW

ks. dr hab. Piotr Tomasz Goliszek, prof. KUL
piotr.goliszek@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 682 412

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj