KUL Logo

Rachunkowość i podatki

ZAREJESTRUJ SIĘ

Serdecznie zapraszamy na nową edycję studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i podatków.

Podążając za wymaganiami rzeczywistości gospodarczej program studiów jest na bieżąco aktualizowany, a Studenci w ramach poszczególnych zajęć zapoznawani są ze zmianami zachodzącymi w zasadach opodatkowania i oskładkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz zasadach rozliczeń podatkowo-składkowych wynagrodzeń

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie w przystępny sposób aktualnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie rachunkowości i podatków, niezbędnych do podjęcia pracy w obszarze księgowości lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego Symfonia (potwierdzone certyfikatem)
 • zdobycie kompetencji do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodu i Rozchodów

ADRESACI:

Studia kierowane są do osób, które:

 • chcą usystematyzować lub uaktualnić wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków,
 • ukończyły studia na kierunkach niefinansowych i są zainteresowane pracą w obszarze księgowości,
 • pracują na stanowiskach nie księgowych, ale ich praca polega na współpracy z działami finansowymi,
 • chcą założyć i prowadzą działalność gospodarczą,
 • chcą podjąć pracę w biurze rachunkowym lub zdobyć wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Słuchaczami mogą zostać:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z następujących obszarów tematycznych:

Rachunkowości finansowej:

 • Podstawy rachunkowości finansowej (wykład i ćwiczenia) – pozwolą na poznanie lub przypomnienie podstawowych zasad rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość finansowa z elementami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wykład i ćwiczenia) – przybliżą zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych według UoR i MSSF

Sprawozdawczość i analiza finansowa:

 • Sprawozdawczość i analiza finansowa, cz. I (ćwiczenia) – sprawozdawczość finansowa według UoR, KSR – przybliżą w praktyce zasady sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z UoR i KSR
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa, cz. II (ćwiczenia) – sprawozdawczość finansowa według MSSF- pozwolą na zapoznanie się z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa, cz. III (ćwiczenia) – analiza finansowa – przybliżą zasady oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych sprawozdawczych

Rachunkowość przy użyciu komputera – warsztaty komputerowe – pozwolą na zapoznanie się z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych przy pomocy programu finansowo-księgowego Symfonia

Rachunkowość uproszczona przedsiębiorców – osób fizycznych – pozwolą na zapoznanie się obowiązkami ewidencyjno-dokumentacyjnymi przedsiębiorców podatkujących się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych według skali progresywnej oraz podatku liniowego

System ubezpieczeń społecznych – zapoznanie się z zasadami rozliczeń przedsiębiorców z ZUS oraz rozliczania wynagrodzeń

Zagadnienia prawne:

 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. I – Podatki pośrednie
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. II – Podatki bezpośrednie
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. III – Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. IV – Optymalizacja podatkowa i strategie podatkowe
 • Obowiązki podatkowe i postępowanie podatkowe przedsiębiorstw

Seminarium

W zależności od sytuacji pandemicznej i po konsultacji z uczestnikami studiów istnieje możliwość prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Anna Spoz – doktor nauk ekonomicznych i adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka kursu Leading with finance  organizowanego przez Harvard Business School Online, absolwentka studiów podyplomowych na SGH oraz UMCS w Lublinie. Uczestniczka licznych kursów i konferencji w zakresie rachunkowości, finansów i prawa podatkowego. Uzyskała certyfikat ukończenia kursu dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.

Wieloletni praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości i podatków. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw oraz sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw wg UoR i MSSF.

Kadra dydaktyczna składa się  z wysoko wyspecjalizowanych ekspertów z zakresu rachunkowości i podatków, którzy w praktyce biznesowej weryfikują posiadana wiedzę teoretyczną  

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• znajomość terminologii używanej w rachunkowości, prawie podatkowym, prawie pracy i systemie ubezpieczeń społecznych
• posiadanie podstawowej wiedzy o finansach jako dyscyplinie naukowej oraz o miejscu finansów w systemie nauk społecznych i powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
• rozpoznawanie metod, zasad oraz umiejętność stosowania wyceny zjawisk i kategorii stosowanych w rachunkowości
• znajomość i rozumienie narzędzi i metod rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa
• umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
• umiejętność sporządzania i analizy sprawozdań finansowych
• umiejętność stosowania metod i narzędzi rachunkowości zarządczej, kalkulacji kosztów, analizy finansowej, zarządzania finansami
• umiejętność sporządzania deklaracji i ewidencji podatkowych
• umiejętność sporządzania dokumentacji dotyczącej prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, instytucjach
• otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
• gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań
• umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich
• umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• umiejętność prowadzenia korespondencji z organami podatkowymi, kontrahentami
• umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
• umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
• umiejętność prezentowania

Opłata za semestr: 1750 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI