KUL Logo

Rachunkowość i podatki

ZAREJESTRUJ SIĘ

Serdecznie zapraszamy na nową edycję studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i podatków.

Podążając za potrzebami Słuchaczy program studiów jest na bieżąco aktualizowany, dlatego już w obecnej edycji w ramach poszczególnych zajęć omówione zostaną zmiany wynikające z „Polskiego Ładu” i ich wpływ na funkcjonowanie systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie i opodatkowanie działalności gospodarczej i osób fizycznych.

CEL STUDIÓW:

 • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej z rachunkowości i podatków, w szczególności z najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawnych
 • zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie rozliczeń, prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania przepisów w zakresie prawa podatkowego
 • zdobycie kompetencji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rachunkowością i podatkami
 • osoby, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość finansowa z elementami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. I – Podatki pośrednie
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. II – Podatki bezpośrednie
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. III – Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo podatkowe dla przedsiębiorstw, cz. IV – Optymalizacja podatkowa i strategie podatkowe
 • Obowiązki podatkowe i postępowanie podatkowe przedsiębiorstwa

ĆWICZENIA:

 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość finansowa z elementami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa, cz. I – sprawozdawczość finansowa według UoR, KSR
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa, cz. II – sprawozdawczość finansowa według MSSF
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa, cz. III- analiza finansowa
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość przy użyciu komputera – warsztaty komputerowe
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość uproszczona przedsiębiorców – osób fizycznych
 • Seminarium

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii używanej w rachunkowości, prawie podatkowym, prawie pracy i systemie ubezpieczeń społecznych
 • posiadanie podstawowej wiedzy o finansach jako dyscyplinie naukowej oraz o miejscu finansów w systemie nauk społecznych i powiązaniach z  innymi dyscyplinami naukowymi
 • rozpoznawanie metod, zasad oraz umiejętność stosowania wyceny zjawisk i kategorii stosowanych w rachunkowości
 • znajomość i rozumienie narzędzi i metod rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • umiejętność sporządzania i analizy sprawozdań finansowych
 • umiejętność stosowania metod i narzędzi rachunkowości zarządczej, kalkulacji kosztów, analizy finansowej, zarządzania finansami
 • umiejętność sporządzania deklaracji i ewidencji podatkowych
 • umiejętność sporządzania dokumentacji dotyczącej prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań.
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich,
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia korespondencji z organami podatkowymi, kontrahentami
 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność prezentowania.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • praktyczna znajomość programu Symfonia

Opłata za semestr: 1750 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI