KUL Logo

Rachunkowość i finanse małych i średnich przedsiębiorstwCEL STUDIÓW:

Celem studiów jest pozyskanie lub poszerzenie wiedzy z obszaru rachunkowości i finansów małych i średnich przedsiębiorstw. Aktualna wiedza oparta na najnowszych przepisach i wytycznych przekazywana jest przez uznanych wykładowców i praktyków życia gospodarczego. Treści merytoryczne poparte przykładami praktycznymi przekazywane są w przystępny sposób i wygodnej formule.

ADRESACI:

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się lub chcących w przyszłości zajmować się rachunkowością i sprawozdawczością małych i średnich przedsiębiorstw, kadry kierowniczej MŚP, pracowników służb finansowo-księgowych oraz właścicieli lub pracowników biur rachunkowych

Słuchaczami mogą zostać:

absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS

Program studiów obejmuje 184 godzin, w tym 48 godzin wykładu i 136 ćwiczeń. Zakres tematyczny zajęć został  podzielony trzy następujące obszary tematyczne:

1. Rachunkowość finansowa i zarządcza – blok obejmuje następujące zajęcia: podstawy rachunkowości (16h), rachunkowość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw (20h), sprawozdawczość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw (12h), rachunkowość podatkowa (8h), opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń (16h), rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (16h), warsztaty komputerowe prowadzone w programie Symfonia (16h),

2. Prawo podatkowe – blok obejmuje następujące zajęcia: prawo cywilne i gospodarcze (8h), podatki bezpośrednie (8h), podatki pośrednie (8h),

3. Podejmowanie decyzji zarządczych w oparciu o dane księgowe – blok obejmuje następujące zajęcia: pozyskiwanie i rozliczenia środków unijnych (8h), monitorowanie wyniku finansowego (4h), przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych (8h), analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (8h), projektowanie budżetów (8h), bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie (8h)

Łączna liczba godzin: 180

Dr Anna Spoz

Mgr Iwona Romańska

Mec Artur Kokoszkiewicz

Dr Robert Pankiewicz

Mgr Kamila Waleczko

Mgr Anna Bielak

Dr Mariusz Sokołek

Mgr Anna Mizak

Dr Robert Pankiewicz

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• znajomość terminologii używanej w rachunkowości, prawie podatkowym, prawie pracy i systemie ubezpieczeń społecznych
• posiadanie podstawowej wiedzy o finansach jako dyscyplinie naukowej oraz o miejscu finansów w systemie nauk społecznych i powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
• znajomość i rozumienie narzędzi i metod rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa
• umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
• umiejętność sporządzania i analizy sprawozdań finansowych
• umiejętność sporządzania deklaracji i ewidencji podatkowych
• umiejętność sporządzania dokumentacji dotyczącej prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych.
• Umiejętność oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, instytucjach
• otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
• gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań
• umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich
• umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

KOMPETENCJE ZAKRESIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ:

• umiejętność prowadzenia korespondencji z organami podatkowymi, kontrahentami
• umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
• umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
• umiejętność prezentowania

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się on-line.
Opłata za semestr: 2000 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Anna Spoz
aspoz@kul.lublin.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 682 041

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj