KUL Logo

Praktyczna rachunkowość komputerowa

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • nabycie umiejętności i wiedzy teoretycznej z dziedziny rachunkowości i rozliczeń podatkowych podczas zajęć mających w większości wymiar praktyczny – praca z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych rozliczeń księgowych
 • zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowych i rozliczeń podatkowych  lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • możliwość uzyskania dodatkowego certyfikatu potwierdzającego znajomość oprogramowania  SAGE Symfonia – finanse i księgowość.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani zdobyciem praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS

WYKŁADY:

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Rachunkowość Podatkowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Organizacja rachunkowości

ĆWICZENIA:

 

 • Ewidencja księgowa przy użyciu programu finansowo księgowego Symfonia
 • E-sprawozdawczość
 • Ewidencje podatkowe

 

Studia kończą się praktycznym egzaminem końcowym polegającym za zaprezentowaniu procesu księgowania wybranych dokumentów.

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność prowadzenia ewidencji księgowej przy wykorzystaniu programów finansowo księgowych
 • wiedza z nowoczesnych i bieżących zasad obligatoryjnie i fakultatywnie wykonywanych w rozliczeniach księgowych i podatkowych (JPK, e-deklaracje)
 • wiedza z zakresu zasad ewidencji księgowej
 • wiedza z zakresu prawa podatkowego, podstaw prawa pracy i ubezpieczeń ZUS
 • znajomość pojęć używanych w rachunkowości, prawie podatkowym, prawie pracy i systemie ubezpieczeń społecznych
 • posiadanie podstawowej wiedzy o finansach jako dyscyplinie naukowej oraz o miejscu finansów w systemie nauk społecznych i powiązaniach z  innymi dyscyplinami naukowymi
 • rozpoznawanie metod, zasad oraz umiejętność stosowania wyceny zjawisk i kategorii stosowanych w rachunkowości
 • znajomość i rozumienie narzędzi i metod rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • umiejętność sporządzania i analizy sprawozdań finansowych
 • umiejętność stosowania metod i narzędzi rachunkowości zarządczej, kalkulacji kosztów, analizy finansowej, zarządzania finansami.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • umiejętność prowadzenia analiz ekonomicznych
 • umiejętność wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz opodatkowania.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • umiejętność obsługi programu finansowo księgowego SAGE SYMFONIA Finanse i księgowość
 • umiejętność archiwizowania baz danych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • gromadzenie i przetwarzanie danych na potrzeby e-sprawozdawczości finansowej i podatkowej (JPK, e-deklaracje).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • aktywne wykonywanie wspólnych projektów i zadań
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • otwartość na współpracę i budowę relacji,
 • prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych działań.
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich,
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH:

 • publiczna prezentacja wyników zleconych prac i projektów,
 • umiejętność przedstawienia wywodu z argumentacją przedstawionych rozwiązań.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE NEGOCJACJI:

 • wykorzystanie wiedzy w zakresie optymalizacji podatkowej i poszukiwania właściwych rozwiązań podatkowych i ewidencji księgowych
 • umiejętność obrony własnego stanowiska w kontekście ewidencji księgowej i zastosowanych rozwiązań podatkowych np. podczas kontroli skarbowych

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

Opłata za semestr dla Absolwentów i Studentów KUL – 1500 zł 

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

ZASADY REKRUTACJI