KUL Logo

Psychoonkologia (studia hybrydowe – zajęcia stacjonarne + e-learning)

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu medycyny oraz psychologii klinicznej
 • zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami chorymi na chorobę nowotworową oraz członkami ich rodzin
 • zdobycie umiejętności pracy również z personelem medycznym placówek hospicyjnych i szpitalnych w zakresie psychoprofilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) następujących kierunków: psychologia,  medycyna, pielęgniarstwo, teologia, pedagogika, dietetyka, socjologia, praca socjalna, rehabilitacja. 

___________________________________________________________________

Studia zostały objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Studia będą prowadzone w dwóch grupach ze względu na możliwość uzyskania certyfikatu PTPO (na podstawie UCHWAŁY NR 1/2017  ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO, Z DNIA 15 marca 2017). Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii jest jednym z warunków uzyskania certyfikatu PTPO. Ścieżka certyfikowania jest określona i prowadzona przez PTPO.

WYKŁADY:

 • Podstawy onkologii klinicznej
 • Psychologiczne aspekty choroby onkologicznej
 • Rodzina w chorobie oraz procesie zdrowienia
 • Psychoonkologia wieku rozwojowego
 • Organizacja opieki psychoonkologicznej
 • Role w zespole onkologicznej opieki zdrowotnej

ĆWICZENIA/WARSZTATY:

 • Praktyki kliniczne
 • Duchowość człowieka chorego
 • Modyfikacja zachowań zdrowotnych
 • Proces przebiegu żałoby oraz formy wsparcia
 • Techniki pracy z pacjentem i rodziną
 • Dylematy etyczne i prawne
 • Komunikacja personelu z chorym, jego rodziną oraz członkami personelu medycznego
 • Wielowymiarowe wsparcie rodziny
 • Studium przypadku
 • Grupy Balinta

KONWERSATORIA:

 • Choroba nowotworowa a jakość życia
 • Opieka paliatywna
 • Podstawy psychoonkologii
 • Psychologia bólu oraz cierpienia

Planowane terminy zjazdów:

SEMESTR ZIMOWY

5 – 6.11.2022

19-20.11.2022

3-4.12.2022

17-18.12.2022

7-8.01.2023

21-22.01.2023

4-5.02.2023

11-12.02.2023

SEMESTR LETNI

4-5.03.2023

18-19.03.2023

15-16.04.2023

22-23.04.2023

6-7.05.2023

20-21.05.2023

3-4.06.2023

17-18.06.2023

1 -2. 07.2023

8.07.2023 – – EGZAMIN KOŃCOWY

 

dr Piotr Mamcarz, MBA 

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 15 lat realizuję praktykę psychologiczną ukierunkowaną na wsparcie osób w kryzysie. Mam duże doświadczenie w realizacji projektów biznesowych oraz prowadzeniu szkoleń dla podmiotów zewnętrznych. W wolnych chwilach czytam książki, podróżuję oraz tworzę muzykę.

Dorobek: LINK 

 

 

 

dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk – jest  specjalistą chorób dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, genetyki klinicznej oraz transplantologii klinicznej. Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1972 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w r.1979, doktora habilitowanego w r.1983. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w r. 1992. W latach 1980/81 przebywał na stażu naukowym w  USA (Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, N.Y.). Ponadto odbywał staże w CHU Clermont-Ferrand, na Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu, Medizinische Hochschule Hanover  oraz Vrije Universiteit Bruxelle. Od r.1992 do 2021 był kierownikiem Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego,  w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, od 1997 r do chwili obecnej jest kierownikiem  II Katedry Pediatrii U.M. w Lublinie. Prof. Jerzy Kowalczyk nieprzerwanie od r.1995 do 2017 był Krajowym Konsultantem w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Był współtwórcą i  następnie przez 8 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Od 2020 r pełni funkcję Wice-przewodniczącego Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Dziecięcych (SIOPE), Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (EBMT), Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Genetyki Klinicznej, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Opublikował ponad 550 fachowych prac  w czasopismach naukowych, a sumaryczny IF wynosi 406,339, H-index = 24. Opublikowane prace były dotychczas cytowane przez innych autorów ponad 2144 razy. Ponadto jest autorem lub współautorem 8 monografii dotyczących nowotworów u dzieci oraz nienowotworowych chorób krwi.

dr Katarzyna Mariańczyk – adiunkt w Instytucie Psychologii KUL. Autorka książki o zachowaniach prozdrowotnych kobiet w profilaktyce onkologicznej („Kobiety a ryzyko raka” TN KUL) oraz współautorka publikacji popularnonaukowych z psychoonkologii m.in. „Siły, które pokonają raka – Wiara, nadzieja, zdrowie” Wyd. Charaktery. Jej zainteresowania naukowe to m.in. problematyka zdrowia i choroby, psychoonkologia oraz szeroko rozumiane zagadnienie profilaktyki. Pracuje jako psychoterapeuta prowadząc indywidualną terapię osób dorosłych oraz terapię par. Ukończyła 4,5-letni kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Ukończyła także I stopień szkolenia w zakresie psychodramy, posiada liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, pomocy psychologicznej, pracy z grupą i mediacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Piotr Mamcarz – adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Absolwent polsko-amerykańskich podyplomowych studiów Master of Business Administration oraz studiów w zakresie: analiz statystycznych; psychoterapii; zarządzania zasobami ludzkimi; psychologii transportu; pedagogiki. Certyfikowany coach i trener kompetencji miękkich (ponad 2000 godzin zrealizowanych szkoleń). Stypendysta programu Top 500 Innovators i absolwent studiów z komercjalizacji i zarządzania na Stanford University. Wizytujący profesor na Rice University w Houston (USA). Odbywał staże badawczo-naukowe m.in. w Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck Institute (Niemcy) oraz IBM Thomas J. Watson Research Center (USA), University of Massachusetts (USA). Kierownik projektów B+R w obszarze grywalizacji i gammifikacji. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration, psychologii transportu i psychoonkologii. Posiada dwunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne i diagnostyczne. Publikuje interdyscyplinarne prace naukowe na styku psychologii i medycyny, mechaniki, ekonomii, zarządzania i informatyki.

 

 

mgr Anna Powierża-Wdowiak – z wykształcenia i zamiłowania psycholog, psychoonkolog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi zdobywałam na oddziałach szpitalnych, w przychodniach, placówkach oświatowych oraz ośrodkach interwencyjnych. Od blisko 10 lat pracując na oddziale onkologii klinicznej towarzyszę pacjentom chorującym onkologicznie oraz ich bliskim w szczególnym i trudnym czasie związanym z diagnozą i leczeniem choroby nowotworowej. Regularnie poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie korzystając z rożnych form szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, interwencji kryzysowej i in. w obszarze wspierania pacjenta oraz jego systemu rodzinnego do zdrowienia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Interesuję się również: kwestiami psychosomatyki, wpływem radzenia sobie ze stresem i trudnościami na powstawanie chorób i objawów oraz możliwościami regulacji w tym zakresie.

 

 

 

mgr Maksymilian Pańczyk – specjalista psycholog kliniczny (nr LBL0055), certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI) numer certyfikatu 54/T/2019, psychoonkolog, absolwent magisterskich studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych. Dyplomowany trener Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Intra. Ukończył studia podyplomowe z psychoonkologii na KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Od ponad 12 lat pracuje w oddziale hematologii, był inicjatorem i koordynatorem zamojskiej filii Akademii Walki z Rakiem.

 

 

 

mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psychonkolog / crtyfikat nr 42 / , superwizor psychoonkologii/ nr 39/ Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, psycholog, psychoterapeuta, trener I i II st. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako psychonkolog i superwizor psychoonkologii, szkoleniowiec kadr medycznych. Zainteresowana jest relacją psychika- ciało.

 

 

 

 

 

dr hab. Marzena Samardakiewicz

dr Marcin Jabłoński

dr Marcin Demczuk

mgr Małgorzata Antonowicz

mgr Anna Kotuła-Ciuras

mgr Monika Zięzio

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność wykorzystania dostępnych metod w celu wsparcia pacjenta onkologicznego
 • umiejętność diagnozy, analizy i interpretacji czynników wpływających na stan zdrowia pacjentów onkologicznych
 • umiejętność prowadzenia rozmowy z pacjentem
 • umiejętność prowadzenia wywiadu
 • umiejętność analizy przypadku w oparciu o wywiad i obserwację
 • umiejętność podtrzymywania relacji z osobą chorą
 • umiejętność przygotowywania i analizowania studium przypadku
 • umiejętność przeprowadzenia rodziny przez proces żałoby
 • umiejętność prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych w zakresie psychoonkologii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy z jednostkami służby zdrowia
 • postawa otwarta na budowanie relacji interpersonalnych
 • umiejętność budowania więzi emocjonalnych
 • umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej
 • umiejętność wsparcia pacjenta i rodziny w procesie zdrowienia.

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność efektywnej komunikacji z pacjentami
 • umiejętność dokonywania syntezy oraz udzielania informacji zwrotnej
 • umiejętność komunikacji z personelem pracującym w służbie zdrowia
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym
 • umiejętność formułowania komunikatów konstruktywnych.

 

Opłata za semestr: 2499 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń)

43. Warunki dodatkowe: ukończenie studiów wyższych z następujących kierunków: psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, teologia, pedagogika, dietetyka, socjologia, praca socjalna, rehabilitacja.  

ZASADY REKRUTACJI