KUL Logo

Psychologia transportuCEL STUDIÓW:

Naszym priorytetem jest dostarczenie słuchaczom niezbędnych kompetencji w zakresie metod badania kierowców, badań powypadkowych oraz badań przydatności zawodowej kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej np. operatorów wózków widłowych, operatorów maszyn, itd.

Głównym celem naszych studiów podyplomowych jest przygotowanie wykwalifikowanych psychologów do samodzielnego diagnozowania, przeprowadzania badań oraz wydawania stosownych opinii i orzeczeń w obszarze Medycyny Pracy. Oferujemy kompleksowy program, który umożliwia zdobycie najnowszej wiedzy dotyczącej diagnozowania osób pracujących w obszarach zwiększonego ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem kierowców pojazdów samochodowych.

Nasze studia podyplomowe skupiają się również na aspekcie diagnozy psychomotoryki oraz wykorzystaniu nowoczesnej aparatury do diagnostyki kierowców. Przekazujemy praktyczne umiejętności przeprowadzania badań i interpretacji wyników związanych z psychomotoryką, co pozwala na ocenę zdolności motorycznych, reakcji i koncentracji kierowców. Ponadto, oferujemy wiedzę z zakresu medycyny, prawa, ergonomii oraz aspektów etycznych, które są istotne w kontekście psychologii transportu.

Jesteśmy dumni z naszego kierunku, który spełnia najwyższe standardy rzetelności i uwzględnia najnowszą wiedzę oraz rozwiązania organizacyjne w dziedzinie psychologii transportu. Nasze zajęcia pozwalają przyswoić wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności przeprowadzania badań psychologicznych. Ponadto, program ten umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie orzecznictwa psychologiczno-sądowego w sprawach związanych z sytuacjami ruchu drogowego.

ADRESACI:

absolwenci studiów magisterskich w zakresie psychologii
studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

• Psychologia pracy
• Analiza stanowisk pracy w zawodach transportowych
• Psychologia bezpieczeństwa ruchu drogowego
• Policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym
• Sytuacyjne i ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego
• Metodyka Psychologicznych Badań Kierowców
• Zaburzenia psychiczne istotne dla diagnozy przydatności kierowców zawodowych

ĆWICZENIA:

• Metody diagnozy psychologicznej kierowców
• Ekstremalne sytuacje transportowe
• Rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych
• Badanie, analiza przypadku, interpretacja wyników, diagnoza uczestników ruchu drogowego
• Organizacyjne i formalne aspekty pracy psychologa transportu
• Psychometria i tworzenie norm w orzecznictwie
• Komputerowe metody badań kierowców

KONWERSATORIA:

• Podstawy psychologii transportu
• Prawo i etyka a psychologiczne badania kierowców
• Ryzyko i stres w ruchu drogowym
• Wpływ uzależnień na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
• Predyspozycje psychofizyczne kierowcy a bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Łączna liczba godzin: 190

Program jest oparty na metodyce badań kierowców zgodnej z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

TERMINY ZJAZDÓW*

SEMESTR ZIMOWY
04-05.11.2023
18-19.11.2023
02-03.12.2023
16-17.12.2023
13-14.01.2024
27-28.01.2024
10-11.02.2024
24-25.02.2024

SEMESTR LETNI
9-10.03.2024
13-14.04.2024
27-28.04.2024
11-12.05.2024
24-25.05.2024
08-09.06.2024
22-23.06.2024
06-07.07.2024
20.07.2024 -EGZAMIN
*terminy mogą ulec zmianie

Tomasz Goździcki  psycholog transportu z ponad 15 letnim stażem w orzekaniu w zawodach trudnych i niebezpiecznych. Tytuł zawodowy magistra uzyskał na kierunku Psychologia Społeczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w 2006 roku broniąc pracę pt „Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa pracy pilota”.  Następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł psychologa transportu w 2010 roku. Po studiach  rozpoczął  pracę w Centrum Badań Psychotechnicznych w Dęblinie, gdzie zajmuje się badaniami kandydatów na kierowców, operatów maszyn oraz kierowcami zawodowymi. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej  w Lublinie na wydziale Pedagogiki i Psychologii w 2018 roku.  Jest czynnym pilotem zawodowym oraz instruktorem lotniczym absolwentem Dęblińskiej  „Szkoły Orlat”.  Aktualnie prowadzi zajęcia w Lotniczej Akademii Wojskowej gdzie pełni funkcje Kierownika Laboratorium Bezpieczeństwa Powietrznego. Jego zainteresowania badawcze obejmują „role czynnika ludzkiego” w zawodach trudnych i niebezpiecznych. Jest autorem licznych publikacji w tej dziedzinie.

Sylwia Gwiazdowska-Stańczyk dr, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, psycholog transportu, medycyny pracy oraz o potwierdzonych kompetencjach do badań stanowisk górniczych i wymagających dysponowania bronią, psychologią transportu zajmuję się w każde jej dziedzinie- naukowo oraz praktycznie, jestem współautorką książki pt. „Nowoczesna psychologia transportu i medycyny pracy”, ponadto piszę regularnie teksty do czasopisma Lekarz Medycyny Pracy, prowadzę szkolenia dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz kursy reedukacyjne dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego i prowadzących po alkoholu lub narkotykach, współpracuję z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego

Piotr Mamcarz dr – adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Absolwent polsko-amerykańskich podyplomowych studiów Master of Business Administration oraz studiów w zakresie: analiz statystycznych; psychoterapii; zarządzania zasobami ludzkimi; psychologii transportu; pedagogiki. Certyfikowany coach i trener kompetencji miękkich (ponad 2000 godzin zrealizowanych szkoleń). Stypendysta programu Top 500 Innovators i absolwent studiów z komercjalizacji i zarządzania na Stanford University. Wizytujący profesor na Rice University w Houston (USA). Odbywał staże badawczo-naukowe m.in. w Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck Institute (Niemcy) oraz IBM Thomas J. Watson Research Center (USA), University of Massachusetts (USA). Kierownik projektów B+R w obszarze grywalizacji i gammifikacji. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration, psychologii transportu i psychoonkologii. Posiada dwunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne i diagnostyczne. Publikuje interdyscyplinarne prace naukowe na styku psychologii i medycyny, mechaniki, ekonomii, zarządzania i informatyki.

Antoni Grzesiuk dr nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiki, w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej „Infrastruktura medialna szkół zawodowych a przebieg procesów poznawczych uczniów”. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju.
Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu. Wykładowca dydaktyki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykładowca dydaktyki w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Wykładowca w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Janusz Ślusarski dr hab. nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz doktor nauk humanistycznych z psychologii, specjalność: psychologia pracy. Długoletni nauczyciel akademicki  w Lotniczej Akademii Wojskowej. Prowadzi zajęcia ze studentami dziennymi, zaocznymi oraz ze słuchaczami na studiach podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego. Są to zajęcia w ramach takich przedmiotów jak: czynnik ludzki w lotnictwie; człowiek – jego możliwości i ograniczenia; zarządzanie zasobami załogi/zespołu; współdziałanie w załodze wieloosobowej; zarządzanie ryzykiem operacyjnym i takich kursów specjalistycznych jak: kursy instruktorskie dla pilotów, kontrolerów i nawigatorów wojskowych oraz kursy instruktorsko-metodyczne dla pilotów, kontrolerów i nawigatorów wojskowych pełniących role instruktorskie. Dr hab. Janusz Ślusarski jest autorem wielu programów kształcenia, szkolenia i doskonalenia personelu latającego (pilotów i pilotów-instruktorów) oraz personelu pomocniczego (kontrolerów, nawigatorów, mechaników) Polskich Sił Powietrznych dotyczących przygotowania tych grup zawodowych w zakresie kompetencji nietechnicznych (NOTECH).  Kluczowym zagadnieniem jego zainteresowań badawczych są analizy stanowisk pracy wojskowych pilotów, pilotów-instruktorów wszystkich aktualnie użytkowanych w Polskich Siłach Powietrznych statków powietrznych oraz wojskowych kontrolerów i kontrolerów-instruktorów, a także nawigatorów i nawigatorów-instruktorów. Efektem tych badań jest m.in. zrealizowany pod kierownictwem dr hab. Janusza Ślusarskiego projekt badawczy własny nr rej. ON 106 020040 nr Umowy 0200/B/T00/2010/4, pt. „Analiza stanowisk pracy pilota, kontrolera i nawigatora jako podstawa doboru treści kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w lotniczej uczelni wojskowej’. Badania te zaowocowały również kilkoma monografiami oraz wieloma artykułami. Do najważniejszych monografii będących efektem ww. badań należą: „Czy każdy pilot może być instruktorem? Analiza psychologiczna stanowisk pracy pilota i pilota-instruktora śmigłowca wojskowego”, Wyd. WSOSP, Dęblin 2013, ss. 313 oraz „Pilot-instruktor jako nauczyciel przygotowujący kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych”, Wyd. WSOSP, Dęblin 2016, ss. 477. Dr hab. Janusz Ślusarski został wyróżniony za swoją działalność naukową i dydaktyczną, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodą Ministra Obrony Narodowej oraz kilkukrotnie przez Rektora Lotniczej Akademii Wojskowej.

Bohdan Rożnowski dr hab. (1961), psycholog. Absolwent KUL, profesor KUL, Kierownik Katedry Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; zainteresowania naukowe: psychologia pracy (praca wielozadaniowa, job analysis, praca emocjonalna, współpraca człowiek -AI), psychologia doradztwa zawodowego (szczególnie problematyka tranzycji zawodowych), psychologia organizacji (zarządzanie konfliktem, motywacja pracowników i postawy pracownicze oraz zarządzanie różnorodnością). Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych; prezes Lubelskiego Forum Doradztwa Kariery, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Certyfikowany superwizor EUROPSY w obszarze psychologii pracy i organizacji. Redaktor podręcznika z Psychologii Biznesu: Rożnowski, B. i Fortuna P. (2020). Psychologia biznesu, psychologia w biznesie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Autor monografii Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy: Analiza kluczowych pojęć, (TN KUL, 2009), a także artykułów i referatów naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z moimi zainteresowaniami.

Maciej Kotynia

Marek Marzel

Antoni Wontorczyk

Mateusz Wołoszkiewicz

Adam Kwieciński

Piotr Majchrzak

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

umiejętność stosowania metod psychologicznych do badania kierowców, operatorów maszyn, egzaminatorów oraz motorniczych
umiejętność formułowania hipotez badawczych
umiejętność doboru narzędzi badawczych do poszczególnych przypadków
umiejętność posługiwania się normami oraz analizy uzyskanych wyników badań
umiejętność interpretacji uzyskanych wyników badań kierowców
umiejętność formułowania orzeczeń na potrzeby orzecznictwa
umiejętność obsługi aparatury do badania kierowców
umiejętność prowadzenia wywiadu diagnostycznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

umiejętność współpracy w obszarze medycyny pracy
postawa otwarta na budowanie relacji psycholog-klient
umiejętność zarządzania zespołem diagnostycznym.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

umiejętność efektywnej komunikacji z klientami
umiejętność komunikacji z personelem pracującym w obszarze Medycyny Pracy
umiejętność przedstawienia swojej opinii dotyczącej wyników badania
umiejętność posługiwania się językiem branżowym.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

umiejętność przygotowania i obsługi bazy danych osób badanych
umiejętność przeprowadzenia badania za pomocą systemu SIGMA, Test2Drive oraz DrivePL
umiejętność przygotowania raportu oraz orzeczeń za pomocą programów komputerowych
umiejętność zarządzania informacjami.

Zdobycie podstaw do uzyskania przez psychologów uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych na podstawie art.124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

Opłata za semestr: 2250 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.
Opłata za semestr: 2250 zł  (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Piotr Mamcarz 
pmamcarz@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 682 041

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj