KUL Logo

Przygotowanie pedagogiczneCEL STUDIÓW:

Uzyskanie kwalifikacji przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w wykonywaniu zawodu nauczyciela

ADRESACI:

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, ale nieposiadający przygotowania pedagogicznego, tj:

absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia wyłącznie do pracy w szkołach podstawowych
absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia
studenci w trakcie studiów II stopnia mogą realizować program przygotowujący ich do nauczania w gimnazjum i liceum
studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program obejmuje przynajmniej 365 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk w placówkach na II, III i IV etapie edukacyjnym:

WYKŁADY:

Dydaktyka ogólna
Pedagogika ogólna
Wybrane zagadnienia z pedagogiki szkolnej
Pedagogika społeczna
Pedagogika specjalna
Andragogika
Psychologia rozwojowa i wychowawcza na II etapie edukacyjnym
Psychologia rozwojowa i wychowawcza na III i IV etapie edukacyjnym
Wybrane zagadnienia z teorii wychowania
Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna
Wybrane zagadnienia z teorii zawodu nauczyciela

ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

Emisja głosu
Metodyka zajęć w czasie wolnym na II oraz  III i IV etapie edukacyjnym
Metodyka specjalna (w zależności od potrzeb słuchaczy)
Metodyka przedmiotowa na II etapie edukacyjnym
Metodyka przedmiotowa na III i IV etapie edukacyjnym
Projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych i ewaluacja w pracy nauczyciela
Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne
Psychologia społeczna
Praca opiekuńczo-wychowawcza  na II etapie edukacyjnym
Praca opiekuńczo-wychowawcza  na III i IV etapie edukacyjnym
Etyka pedagogiczna
Technologie informacyjne w pracy nauczyciela
Metodyka pracy z uczniem mającym trudności  w uczeniu się na II etapie edukacyjnym
Metodyka pracy z uczniem mającym  trudności w uczeniu się na III i IV etapie edukacyjnym
Metodyka pracy z dorosłymi
Seminarium

Łączna liczba godzin: 392 oraz  150 praktyk

Kadrę studiów podyplomowych z zakrese przygotowania pedagogicznego stanowią głównie pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Pedagogiki KUL JP II.

Wśród wykładowców są między innymi:

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL

dr hab. Piotr Magier

ks. dr hab. Marek Jeziorański

dr Aleksandra Borowicz

dr Marta Buk-Cegiełka

dr Agnieszka Linca-Ćwikła

dr Renata Kołodziejczyk

dr Ewelina Świdrak

dr Anna Szudra-Barszcz

dr Barbara Borowska

dr Dorota Bis

dr Ewelina Winiarczyk-Waleniak

Metodyki przedmiotowe prowadzone są przez nauczycieli-metodyków i dopasowywane do zapotrzebowania słuchaczy każdej edycji.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela
 • znajomość metod dydaktycznych w ramach przedmiotu kierunkowego
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia grup wychowawczych
 • umiejętność tworzenia autorskich programów wychowawczych
 • zdobycie kwalifikacji do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
 • zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.*

do uzyskania kwalifikacji wymagany jest certyfikat ze znajomości języka obcego na poziomie B2 lub B2+ – niewymagany do przyjęcia na studia podyplomowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność planowania i prowadzenia zajęć z dorosłymi uczniami
 • umiejętność planowania i prowadzenia zebrań z rodzicami
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod dydaktycznych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się z uczniami i ich rodzicami
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych

 

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego i posiadają wykształcenie kierunkowe (z zakresu przedmiotu, którego chcą nauczać) mają kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Osoby, które ukończyły studia psychologiczne i studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego nabywają kwalifikacji do pracy w charakterze psychologa-nauczyciela w szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Do uzyskania kwalifikacji wymagany jest certyfikat ze znajomości języka obcego na poziomie B2 lub B2+ – niewymagany do przyjęcia na studia podyplomowe.

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 3

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym.
Opłata za semestr: 1800 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów:3
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Katarzyna Braun
kbraun@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 682 412

centrumsp@kul.pl.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj