KUL Logo

Przygotowanie pedagogiczne

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • uzyskanie kwalifikacji przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w wykonywaniu zawodu nauczyciela

 

Kilka słów od kierownik kierunku dr Katarzyny Braun

ADRESACI:

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, ale nieposiadający przygotowania pedagogicznego, tj:

 • absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia wyłącznie do pracy w szkołach podstawowych
 • absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia
 • studenci w trakcie studiów II stopnia mogą realizować program przygotowujący ich do nauczania w gimnazjum i liceum
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program obejmuje przynajmniej 365 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk w placówkach na II, III i IV etapie edukacyjnym:

WYKŁADY:

 • Dydaktyka ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki szkolnej
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Andragogika
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza na II etapie edukacyjnym
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza na III i IV etapie edukacyjnym
 • Wybrane zagadnienia z teorii wychowania
 • Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna
 • Wybrane zagadnienia z teorii zawodu nauczyciela

ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

 • Emisja głosu
 • Metodyka zajęć w czasie wolnym na II oraz  III i IV etapie edukacyjnym
 • Metodyka specjalna (w zależności od potrzeb słuchaczy)
 • Metodyka przedmiotowa na II etapie edukacyjnym
 • Metodyka przedmiotowa na III i IV etapie edukacyjnym
 • Projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych i ewaluacja w pracy nauczyciela
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne
 • Psychologia społeczna
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza  na II etapie edukacyjnym
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza  na III i IV etapie edukacyjnym
 • Etyka pedagogiczna
 • Technologie informacyjne w pracy nauczyciela
 • Metodyka pracy z uczniem mającym trudności  w uczeniu się na II etapie edukacyjnym
 • Metodyka pracy z uczniem mającym  trudności w uczeniu się na III i IV etapie edukacyjnym
 • Metodyka pracy z dorosłymi
 • Seminarium

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela
 • znajomość metod dydaktycznych w ramach przedmiotu kierunkowego
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia grup wychowawczych
 • umiejętność tworzenia autorskich programów wychowawczych
 • zdobycie kwalifikacji do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.*

* do uzyskania kwalifikacji wymagany jest certyfikat ze znajomości języka obcego na poziomie B2 lub B2+ – niewymagany do przyjęcia na studia podyplomowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność planowania i prowadzenia zajęć z dorosłymi uczniami
 • umiejętność planowania i prowadzenia zebrań z rodzicami
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod dydaktycznych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się z uczniami i ich rodzicami
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Opłata za semestr: 1500 zł | Ilość semestrów: 3

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI