KUL Logo

Prawo służb mundurowychCEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności związanych z prawnymi aspektami funkcjonowania służb mundurowych, ustroju aparatu władzy publicznej oraz procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Ma to służyć przygotowaniu kadry służb mundurowych do efektywnego zarządzania i administrowania na stanowiskach kierowniczych.

Uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami prawa niezbędnymi do pracy w służbach mundurowych oraz w instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa.

W służbach mundurowych wiedza prawnicza jest wymagana w wielu obszarach działalności, w szczególności powinni ją posiadać funkcjonariusze służb i pracownicy cywilni odpowiedzialni za organizacyjno-prawne funkcjonowanie jednostek, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, ochronę danych osobowych, ochronę informacji niejawnych, realizację odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy, ściganie przestępstw popełnionych w związku ze służbą, prowadzenie szkoleń w zakresie prawa konfliktów zbrojnych, stosowania środków przymusu bezpośredniego itp. Studia mają pomóc w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w zgodzie z obowiązującym prawem.

ADRESACI:

1. Pracownicy służb mundurowych:

Osoby, które już pracują lub planują pracować w służbach mundurowych, takich jak Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Marszałkowska, Straż Ochrony Kolei, służby wywiadowcze itp.

2. Absolwenci prawa:

Osoby, które ukończyły studia prawnicze i chcą specjalizować się w obszarze prawa dotyczącego służb mundurowych. Studia umożliwić im pogłębienie wiedzy w specyficznym obszarze prawa i zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w pracy związanej z służbami mundurowymi, w tym obsługi prawnej jednostek służb mundurowych.

Program studiów

W programie m.in.:

Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka i prawo konfliktów zbrojnych

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w służbach mundurowych

Prawo administracyjne z elementami zarządzania i postępowanie administracyjne w służbach mundurowych

Pragmatyki służbowe i zabezpieczenie społeczne w służbach mundurowych

Prawo wykroczeń

Prawo zamówień publicznych

Prawo ochrony danych osobowych

Prawo finansów publicznych

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

Cyberprzestępczość i informatyka służb mundurowych

Łączna liczba godzin: 220

Zarządzanie kryzysowe

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. ucz.

dr hab. Wojciech Gizicki, prof. ucz.

dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. ucz.

dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. ucz.

dr hab. Paweł Nowik, prof. ucz.

dr hab. Anna Tunia, prof. ucz.

dr hab. Filip Ciepły, prof. ucz.

dr hab. Małgorzata Ganczar

dr hab. Dominik Tyrawa

dr Edyta Krzysztofik

dr Artur Lis

dr Dariusz Żak

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

pogłębiona wiedza z zakresu nauki o państwie, prawnych aspektach funkcjonowania służb mundurowych, prawnych uwarunkowaniach ochrony bezpieczeństwa publicznego
rozumienie roli organów administracji i bezpieczeństwa publicznego w szerokim kontekście społecznym i ich wpływu na różnych interesariuszy
rozumienie procesów zachodzących w instytucjach i jednostkach służb mundurowych oraz ich otoczeniu
znajomość uwarunkowań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym
wiedza ułatwiająca podejmowanie decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym
znajomość narzędzi zarządzania kryzysowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

umiejętności w zakresie zarządzania
zdolność do myślenia i działania strategicznego
zdolność identyfikowania ryzyk i zagrożeń
zdolność świadomego zarządzania karierąumiejętności w zakresie współpracy z ludźmi
zdolność do wykorzystania narzędzi zarządczych kierując organizacją i zespołami w niej

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

znajomość potrzeb w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w służbach mundurowych i ochronie bezpieczeństwa publicznego

Opłata za semestr: 1900 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się on-line.
Opłata za semestr: 1900 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL
filip.cieply@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj