KUL Logo

Prawo kanoniczne dla prawników

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, procesowego, majątkowego i karnego. Dziedziny te stanowią trzon programu studiów. Podnoszenie umiejętności z zakresu adwokatury kościelnej, doradztwa w postępowaniu kanoniczno-administracyjnym oraz poznanie zasad interpretacji przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego. Poznanie specyfiki administracji kościelnej w zawieraniu umów, działalności kościelnej w polskim porządku prawnym

ADRESACI:

Adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje z adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego.
Absolwenci studiów prawniczych.
Studenci V roku studiów jednolitych magisterskich.Zajęcia prowadzone będą on-line, za wyjątkiem zajęć praktycznych, które odbędą się w Sądzie Metropolitalnym Lubelskim

Wykłady 164 godz. W programie m.in.

Propedeutyka prawa kanonicznego

Ustrój hierarchiczny Kościoła

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (zwyczajny i skrócony)

Udział adwokata w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Sankcje karne w prawie kanonicznym

Dochodzenie prawne w sytuacji zgłoszenia nadużycia seksualnego

Podmiot odpowiedzialności cywilnej za przestępstwa przeciwko mieniu i osobom

Zarządzaniem majątkiem kościelnym

Uznanie kościelnych aktów administracyjnych w państwowym porządku prawnym

 

Ćwiczenia 16 godz.

Aspekty praktyczne dowodzenia w procesach o nieważność małżeństwa

Konstrukcja pism procesowych w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa

Opracowanie obrony w oparciu o przykładowe akta sprawKs. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
Pracuje w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu kościelnego prawa majątkowego i wyznaniowego. Kierownik i wykonawca kilku grantów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki

Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierownik Studiów Doktoranckich KUL,
Oficjał Sądu Metropolitalnego Lubelskiego

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak

Kierownik Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego,
Instytut Prawa Kanonicznego KUL.

Ks. dr Grzegorz Bzdyrak

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW

Adiunkt ze stopniem profesora Akademii Katolickiej w Warszawie

Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

Kierownik Zakładu Metodologii Prawoznawstwa i Badań Interdyscyplinarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Oficjał Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego

Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL, adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego
Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Dr Agnieszka Romanko

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz,

Prorektor ds. Misji i Administracji KUL, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Dr hab. Anna Słowikowska

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich Instytut Prawa Kanonicznego KUL


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Znajomość zagadnień interpretacji prawa kanonicznego
• Znajomość tytułów prawnych prowadzenia spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa
• Umiejętność prowadzenia obrony w trybunałach kościelnych
• Znajomość zagadnień dotyczących dochodzenia prawnego w sytuacji nadużyć przeciwko mieniu i osobom.
• Praktyczne przygotowanie do prowadzenia spraw spornych i karnych w trybunałach kościelnych oraz poszerzenie wymaganej wiedzy z zakresu zarządzania finansami instytucji kościelnych oraz cmentarzami parafialnymi


KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

• Umiejętność konstruktywnej argumentacji
• Umiejętność negocjacji i mediacji
• Odpowiedzialność za pełnienie funkcji zawodowych w zakresie poradnictwa z prawa kanonicznego i adwokatury kościelnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Umiejętność współpracy z instytucjami kościelnymi
• Umiejętność podejmowania wyzwań zawodowych, w szczególności rzetelnego prowadzenia spraw w instytucjach kościelnych


Absolwent uzyskuje dyplom, który daje możliwość pełnienia funkcji doradców z prawa kanonicznego w kościelnych trybunałach sądowych, a także stanowi podstawę, aby biskup upoważnił go pełnienia funkcji audytora, asesora, kierownika kancelarii sądu, notariusza lub adwokata kościelnego (Instrukcja Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 28.04.2018)

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 15

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych prawniczych, w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI