KUL Logo

Prawo kanoniczne dla prawników

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze adwokata kościelnego, pełnomocnika lub doradcy kanonicznego w postępowaniu karno-administracyjnym. Podczas studiów szczególny nacisk stawiany jest na dostarczanie wiedzy z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, karnego i majątkowego. W przeważającej mierze studia mają charakter praktyczny, co sprzyja efektywnemu uczeniu się. Zajęcia są prowadzone m.in. przez oficjałów metropolitalnych trybunałów sądowych w Polsce. Ponadto słuchacze mają możliwość przeprowadzenia praktyk w trybunale sądowym diecezji miejsca zamieszkania. Z uwagi na udostępnienie oferty dla słuchaczy z Polski i z zagranicy zajęcia odbywają się zdalnie za wyjątkiem praktyk sądowych, które są w trybie stacjonarnym.

ADRESACI:

adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii,
absolwenci studiów prawniczych

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej za pomocą platformy MS Teams. Wyjątek stanowią praktyki odbywane w wybranym trybunale kościelnym lub w Metropolitalnym Sądzie Lubelskim.

Zajęcia prowadzone są tylko w soboty co dwa tygodnie.

Wykłady 164 godz. W programie m.in.

Propedeutyka prawa kanonicznego

Ustrój hierarchiczny Kościoła

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (zwyczajny i skrócony)

Udział adwokata w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Sankcje karne w prawie kanonicznym

Dochodzenie prawne w sytuacji zgłoszenia nadużycia seksualnego

Podmiot odpowiedzialności cywilnej za przestępstwa przeciwko mieniu i osobom

Zarządzaniem majątkiem kościelnym

Uznanie kościelnych aktów administracyjnych w państwowym porządku prawnym

Ćwiczenia 16 godz.

Aspekty praktyczne dowodzenia w procesach o nieważność małżeństwa

Konstrukcja pism procesowych w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa

Opracowanie obrony w oparciu o przykładowe akta spraw

Łączna liczba godzin: 182

Harmonogram spotkań: 

Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich na Instytucie Prawa Kanonicznego KUL. Oficjał Metropolitalnego Sądu Lubelskiego. Konsultor Rady Prawnej KEP.
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Kierownik Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego,
Instytut Prawa Kanonicznego KUL.
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich na Instytucie Prawa Kanonicznego KUL. Sędzia Metropolitalnego Sądu Lubelskiego.
Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
Profesor w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego na Instytucie Prawa Kanonicznego KUL. Kierownik Studiów podyplomowych prawo kanoniczne dla prawników.
Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
Kierownik Zakładu Metodologii Prawoznawstwa i Badań Interdyscyplinarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Oficjał Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego.
Ks. dr Paweł Lewandowski
Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL; Sędzia audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie
Dr Agnieszka Romanko
Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL. Konsultor Rady Prawnej KEP.
Ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW
Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Kierownik Zakładu Kanonicznego Prawa Karnego UKSW.
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz,
Prorektor ds. Misji i Administracji KUL, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto
Kierownik Katedry Filozofii i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oficjał Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
Dr Agata Warmuz
Adwokat kościelny Sądu Metropolitalnego Lubelskiego. Kancelaria adwokacka w Lublinie
Dr Agnieszka Smoluchowska
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Znajomość zagadnień interpretacji prawa kanonicznego
• Znajomość tytułów prawnych prowadzenia spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa
• Umiejętność prowadzenia obrony w trybunałach kościelnych
• Znajomość zagadnień dotyczących dochodzenia prawnego w sytuacji nadużyć przeciwko mieniu i osobom.
• Praktyczne przygotowanie do prowadzenia spraw spornych i karnych w trybunałach kościelnych oraz poszerzenie wymaganej wiedzy z zakresu zarządzania finansami instytucji kościelnych oraz cmentarzami parafialnymi

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

• Umiejętność konstruktywnej argumentacji
• Umiejętność negocjacji i mediacji
• Odpowiedzialność za pełnienie funkcji zawodowych w zakresie poradnictwa z prawa kanonicznego i adwokatury kościelnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Umiejętność współpracy z instytucjami kościelnymi
• Umiejętność podejmowania wyzwań zawodowych, w szczególności rzetelnego prowadzenia spraw w instytucjach kościelnych

Na podstawie art. 28 § 1-2. Instrukcji Kongregacji Edukacji Katolickiej w sprawie studiów prawa kanonicznego w świetle reformy procesu małżeńskiego (29.04.2018) absolwent uzyskuje dyplom w prawie małżeńskim oraz procesowym (diploma in iure matrimoniali et processuali). Dyplom taki stwarza podstawę, aby biskup moderator trybunału mógł ocenić odpowiednio czy kandydat jest prawdziwie biegły, aby móc zostać wpisanym na listę adwokatów.
Uzyskanie dyplomu umożliwia również pełnienie zadań adwokata ad casum na podstawie kan. 1481 § 1 KPK/83.

Opłata za semestr: 2500 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia prowadzone są on-line. Wyjątek stanowią praktyki odbywane w wybranym trybunale kościelnym lub w Metropolitalnym Sądzie Lubelskim.
Opłata za semestr: 2500 zł  (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty.

 

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL 

pawel.kaleta@kul.pl

 

SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 98

+48 81 445 39 96

+48 502 681 994

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj