KUL Logo

Prawo kanoniczne dla prawników

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze adwokata kościelnego, pełnomocnika lub doradcy kanonicznego w postępowaniu karno-administracyjnym. Podczas studiów szczególny nacisk stawiany jest na dostarczanie wiedzy z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, karnego i majątkowego. W przeważającej mierze studia mają charakter praktyczny, co sprzyja efektywnemu uczeniu się. Zajęcia są prowadzone m.in. przez oficjałów metropolitalnych trybunałów sądowych w Polsce. Ponadto słuchacze mają możliwość przeprowadzenia praktyk w trybunale sądowym diecezji miejsca zamieszkania. Z uwagi na udostępnienie oferty dla słuchaczy z Polski i z zagranicy zajęcia odbywają się zdalnie za wyjątkiem praktyk sądowych, które są w trybie stacjonarnym.

ADRESACI:

  • adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii,
  • absolwenci studiów prawniczych


Zajęcia prowadzone będą on-line, za wyjątkiem zajęć praktycznych, które odbędą się w Sądzie Metropolitalnym Lubelskim

Wykłady 164 godz. W programie m.in.

Propedeutyka prawa kanonicznego

Ustrój hierarchiczny Kościoła

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (zwyczajny i skrócony)

Udział adwokata w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Sankcje karne w prawie kanonicznym

Dochodzenie prawne w sytuacji zgłoszenia nadużycia seksualnego

Podmiot odpowiedzialności cywilnej za przestępstwa przeciwko mieniu i osobom

Zarządzaniem majątkiem kościelnym

Uznanie kościelnych aktów administracyjnych w państwowym porządku prawnym

 

Ćwiczenia 16 godz.

Aspekty praktyczne dowodzenia w procesach o nieważność małżeństwa

Konstrukcja pism procesowych w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa

Opracowanie obrony w oparciu o przykładowe akta sprawKs. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
Pracuje w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu kościelnego prawa majątkowego i wyznaniowego. Kierownik i wykonawca kilku grantów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki

Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierownik Studiów Doktoranckich KUL,
Oficjał Sądu Metropolitalnego Lubelskiego

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak

Kierownik Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego,
Instytut Prawa Kanonicznego KUL.

Ks. dr Grzegorz Bzdyrak

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

Kierownik Zakładu Metodologii Prawoznawstwa i Badań Interdyscyplinarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Oficjał Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego

Ks. dr Paweł Lewandowski

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL; Sędzia audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie

Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL, adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego
Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Dr Agnieszka Romanko

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz,

Prorektor ds. Misji i Administracji KUL, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL

Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto

Kierownik Katedry Filozofii i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oficjał Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Dr Agata Warmuz

Adwokat kościelny Sądu Metropolitalnego Lubelskiego. Kancelaria adwokacka w Lublinie

Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich Instytut Prawa Kanonicznego KUL


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Znajomość zagadnień interpretacji prawa kanonicznego
• Znajomość tytułów prawnych prowadzenia spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa
• Umiejętność prowadzenia obrony w trybunałach kościelnych
• Znajomość zagadnień dotyczących dochodzenia prawnego w sytuacji nadużyć przeciwko mieniu i osobom.
• Praktyczne przygotowanie do prowadzenia spraw spornych i karnych w trybunałach kościelnych oraz poszerzenie wymaganej wiedzy z zakresu zarządzania finansami instytucji kościelnych oraz cmentarzami parafialnymi


KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:

• Umiejętność konstruktywnej argumentacji
• Umiejętność negocjacji i mediacji
• Odpowiedzialność za pełnienie funkcji zawodowych w zakresie poradnictwa z prawa kanonicznego i adwokatury kościelnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Umiejętność współpracy z instytucjami kościelnymi
• Umiejętność podejmowania wyzwań zawodowych, w szczególności rzetelnego prowadzenia spraw w instytucjach kościelnych


Na podstawie art. 28  § 1-2. Instrukcji Kongregacji Edukacji Katolickiej w sprawie studiów prawa kanonicznego w świetle reformy procesu małżeńskiego (29.04.2018) absolwent uzyskuje dyplom w prawie małżeńskim oraz procesowym (diploma in iure matrimoniali et processuali).
Dyplom taki stwarza podstawę, aby biskup moderator trybunału mógł ocenić odpowiednio czy kandydat jest vere peritus, by móc zostać wpisanym na listę adwokatów.

Opłata za semestr: 2200 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 15

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych prawniczych, w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI