KUL Logo

Podstawy prawa ukraińskiegoCEL STUDIÓW:

 • zapoznanie z systemem prawa ukraińskiego;
 • omówienie sytuacji makroekonomicznej Ukrainy;
 • omówienie statusu prawnego obywateli Ukrainy w Polsce;
 • zapoznanie z systemem wymiaru sprawiedliwości Ukrainy

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS,

WYKŁADY:

 • Wybrane zagadnienia z ukraińskiego prawa cywilnego
 • Ukraińskie prawo administracyjne
 • Prawo karne Ukrainy
 • Ustrój polityczny Ukrainy
 • Ukraina przed trybunałami międzynarodowymi
 • Postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie
 • Sytuacja makroekonomiczna Ukrainy
 • Pomoc prawna i obsługa prawna na Ukrainie
 • Wybrane zagadnienia z ukraińskiego prawa pracy
 • Ukraińskie prawo podatkowe
 • Ukraińskie prawo handlowe

KONWERSATORIUM:

 • Status prawny obywateli Ukrainy w Polsce

Łączna liczba godzin: 240

Sergiy Balaniuk – dr, autor publikacji naukowych z zakresu marketingu oraz zarządzania

Marian Bedrij – dr, adwokat, docent w Katedrze Historii Państwa, Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie

Filip Ciepły – dr hab. prof. KUL, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Karnego KUL

Leszek Ćwikła – dr hab. prof. KUL, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Negocjacji i Mediacji KUL, od 2004 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Prawa Ukraińskiego KUL

Andriy Kosyło – dr, adwokat, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2003 r. prowadzi kancelarię specjalizującą się w obsłudze międzynarodowego obrotu prawnego

Iryna Kozak-Balaniuk – dr, asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL; reprezentuje cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych, w szczególności w postępowaniu w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej w Polsce

Viktor Kryzhanivskyi – dr, adwokat, docent w Katedrze Postępowania Cywilnego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, w latach 2017-2022 koordynator Centrum Prawa Polskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Yurii Naumovych – adwokat, absolwent Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku

Olesya Radyshevska – dr hab., docent w  Katedrze Prawa Służby Publicznej i Prawa Medycznego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, od 2019 roku sędzia w Kasacyjnym Sądzie Administracyjnym w Ukrainie, wykładowca Krajowej Szkoły Sędziów Ukrainy

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii z zakresu prawa ukraińskiego
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa ukraińskiego
 • umiejętność sporządzania różnego rodzaju pism procesowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność zdobywania i gromadzenia wiedzy z różnych źródeł, wnioskowania oraz stałego poszerzania zdobytej wiedzy w procesie samokształcenia
 • umiejętność współpracy w zespole aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji wyzwań indywidualnych i zespołowych
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym.
Opłata za semestr: 2000 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab.Leszek Ćwikła, prof. KUL
leszek.cwikla@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 681 994

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj