KUL Logo

Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów

ZAREJESTRUJ SIĘ


Studia realizowane w ramach umowy nr. MEiN/2023/DWEW/1970

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu metodyki wychowania językowego i nauczania języka polskiego, opartymi na współczesnych osiągnięciach lingwistyki, glottodydaktyki i pedagogiki specjalnej, umożliwiającymi prowadzenie zindywidualizowanego, zgodnego ze specjalnymi potrzebami poszczególnych osób postępowania zaradczego wobec trudności, terapeutycznego w sytuacjach występowania zaburzeń oraz wychowawczego i dydaktycznego.

Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz dostarczenie im możliwości wypracowania umiejętności praktycznych, koniecznych do kierowania procesem rozwoju językowego dzieci i młodzieży dotkniętych trudnościami spowodowanymi przez uszkodzenia słuchu i opóźnienia rozwoju mowy, a także przez mniejsze doświadczenie językowe i kulturowe jako konsekwencja emigracji i reemigracji.

Ważnym celem studiów jest wymiana doświadczeń nauczycieli oraz przeprowadzenie badań pedagogicznych w działaniu. Celem tych badań jest nie tylko uczenie się działania pedagogicznego opartego na samodzielnie prowadzonych badaniach, ale również wypracowanie kompletu wypróbowanych narzędzi do diagnozowania specjalnych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z uszkodzeniami słuchu i opóźnieniami przyswajania języka, wdrożenie standardu diagnozy słyszenia funkcjonalnego, a następnie opracowanie serii pakietów dydaktycznych, zawierających przykładowe indywidualne programy rozwijania idiolektu ucznia oraz pomocnicze materiały dydaktyczne służące do jego realizacji.

Studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów są odpowiedzią na pilne zapotrzebowanie szkół, zwłaszcza włączających oraz integracyjnych, na kompetentnych specjalistów, którzy potrafią sprostać nowym postaciom specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, opóźnieniami rozwoju mowy, deficytami kompetencji i sprawności językowych, trudnościami w uczeniu się czytania i pisania oraz wynikającymi z nich deficytami rozwoju poznawczego i trudnościami w nauce.

ADRESACI:

 • Nauczyciele wychowania przedszkolnego – pedagodzy i pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – pedagodzy i pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym;
 • Nauczyciele przedmiotów, a szczególnie nauczyciele języka polskiego, pracujący w szkołach podstawowych i szkołach średnich;
 • Nauczyciele wspomagający i asystenci uczniów;
 • Logopedzi, psychologowie i pedagodzy szkolni współpracujący z nauczycielami w diagnozowaniu potrzeb ucznia, wyznaczaniu wspierających działań wychowawczych i edukacyjnych oraz w realizacji wyznaczonego programu edukacyjno-terapeutycznego i okresowej ewaluacji postępów ucznia.

Wskazane jest, aby uczestnikami studiów były zespoły nauczycieli pracujący w poszczególnych szkołach, w porozumieniu z kierownictwem szkół (w celu zorganizowania harmonijnej współpracy w części badawczej programu). Możliwe jest również uczestnictwo indywidualnych nauczycieli.

 • Lingwistyka edukacyjna
 • Psycholingwistyka rozwojowa
 • Wybrane zagadnienia logopedii
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej
 • Podstawy edukacji włączającej
 • Podstawy metodyki nauczania w grupach zróżnicowanych
 • Wykrywanie i diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów
 • Metodyka wspomagania komunikacji językowej
 • Metodyka wychowania językowego
 • Metodyka nauczania języków obcych dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Metodyka nauczania czytania
 • Metodyka rozwijania czytelnictwa
 • Metodyka komunikowania się z uczniami w grupie zróżnicowanej
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Ćwiczenia w mówieniu ułatwiającym wielozmysłową percepcję i rozumienie wypowiedzi słownych
 • Metoda Fonogestów
 • Podstawy języka migowego
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Zasady projektowania uniwersalnego w dydaktyce
 • Metodyka stosowania urządzeń wspomagających komunikowanie się
 • Seminarium problemowe

dr Renata Kołodziejczyk – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwent Filologii Polskiej i Logopedii UMCS w Lublinie, Podyplomowego Studium Surdologopedii w Warszawie i Podyplomowych Studiów w zakresie Emisji Głosu UMCS w Lublinie, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL, certyfikowany instruktor metody fonogestów, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Ocalmy”, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Komitetu Audiofonologii.
Pracę magisterską napisała w 1998 r. na temat Rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka z uszkodzonym słuchem. Studium Przypadku. Rozprawę doktorską na temat Strategie radzenia sobie z trudnościami w tworzeniu związków syntaktycznych przez dzieci i młodzież niesłyszącą” obroniła w 2011 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak.
W latach 1998 – 2002 pracowała jako asystent w Zakładzie Języka Polskiego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, a od 2002 roku pracuje jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL. Prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa (kultura języka polskiego, fonetyka i fonologia języka polskiego, fonetyka audytywna i wizualna), logopedii (rozwój mowy dziecka, podstawy logopedii, diagnoza i terapia zaburzeń mowy, logopedia korekcyjna, surdologopedia, metodyka rehabilitacji osób jąkajacych się, metodyka wizualizacji mowy, alternatywne i wspomagające metody komunikacji, terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Terapia logopedyczna osób zaburzeniami mowy w wieku starszym) oraz emisji głosu. Od 1999 roku prowadzi też praktykę logopedyczną najpierw w Sandomierzu przy Zakładzie Języka Polskiego w WSHP, a następnie w Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL.
Zajmuje się problematyką rozwoju komunikacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu słuchu, a także możliwościami wspierania ich edukacji. Bada ich umiejętności komunikacyjne oraz sposoby przezwyciężania trudności w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Prowadzone badania dotyczą również roli metody fonogestów we wspieraniu rozwoju językowego dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu, metodyki wprowadzania fonogestów do programów wychowania językowego, a także popularności metody w terapii logopedycznej i edukacji dzieci z uszkodzeniami słuchu i innymi rodzajami zaburzeń powodujących opóźnienie rozwoju mowy. Zajmuje się również problematyką profilaktyki logopedycznej u dzieci w wieku przedszkolnym.

Jest zaangażowana w organizację pomocy w nauce dla studentów z uszkodzeniami słuchu w ramach pracy Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, a także w działalność Koła Naukowego Studentów Niesłyszących „Surdus Loquens”. Prowadzi lektorat języka polskiego dla osób niesłyszących, zajęcia logopedyczne, a także korektę językową prac pisemnych. Prowadzi seminarium licencjackie z zakresu profilaktyki zaburzeń mowy.
W ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów współpracuje ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w Polsce, stosującymi w pracy metodę fonogestów, prowadzi kursy metody fonogestów w KUL i na terenie całego kraju, organizuje ogólnopolskie konkursy recytatorskie z fonogestami.
W ramach współpracy z lokalną społecznością organizuje wraz ze studentami pedagogiki KUL coroczne warsztaty z profilaktyki logopedycznej dla dzieci z lubelskich przedszkoli, realizuje projekty dla dzieci w ramach LFN z zakresu komunikacji z niesłyszącym kolegą oraz emisji głosu dla dzieci i młodzieży.
Uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu Cued Speech Europa, w ramach którego powstaje bezpłatny internetowy kurs Metody Fonogestów.
Jest autorką monografii: Jak dzieci z uszkodzeniami słuchu radzą sobie z trudnościami językowymi oraz licznych artykułów naukowych.

prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak 

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

dr Agnieszka Dłużniewska 

dr Renata Kołodziejczyk 

dr Aleksandra Borowicz 

mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek 

mgr Urszula Kmita

Absolwenci zdobywają umiejętności i kwalifikacje w zakresie udzielania skutecznego wsparcia dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie słyszenia, rozumienia, mówienia, czytania i pisania oraz kompetencji i sprawności językowych.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki.  Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 60

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

ZASADY REKRUTACJI