KUL Logo

Mediacja sądowa i pozasądowa

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności do pełnienia zawodu mediatora, tj. przygotowanie do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w kilku obszarach: mediacji cywilnych (w tym rodzinnych), mediacji rówieśniczych, mediacji karnych oraz mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • zdobycie dyplomów potwierdzających nabyte umiejętności mediatora – studia realizowane są we współpracy merytorycznej z Polskim Centrum Mediacji

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką mediacji
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Psychologia konfliktu
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – techniki komunikacji w mediacji
 • Psychologia kryzysu
 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 • Psychologia rodziny
 • Uregulowania prawne mediacji karnych
 • Uregulowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • Uregulowania prawne mediacji cywilnych i rodzinnych
 • Uregulowania prawne mediacji pracowniczych w sporach indywidualnych

ĆWICZENIA:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Negocjacje
 • Mediacje karne – procedury, przebieg, symulacje
 • Uregulowania prawne mediacji cywilnych i rodzinnych
 • Mediacje rodzinne (okołorozwodowe) – procedury, przebieg, symulacje
 • Mediacje rówieśnicze i konferencje sprawiedliwości naprawczej – procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne
 • Mediacje oświatowe, procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne
 • Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego, procedury, przebieg symulacje
 • Mediacje rodzinne (porozumienie rodzicielskie ) – procedury, przebieg, symulacje
 • Mediacje rodzinne w sytuacji przemocy domowej i karne z art. 207 mediacje rodzinne
 • Uregulowania prawne mediacji pracowniczych w sporach indywidualnych
 • Mediacje cywilne – symulacje
 • Mediacje w sytuacji mobbingu – symulacje
 • Mediacje pracownicze wewnątrzorganizacyjne – symulacje
 • Mediacje pracownicze sądowe – symulacje
 • Mediacje w administracji
 • Autopromocja mediatora – umiejętność zaistnienia na rynku – współpraca z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości, pełnomocnikami, samorządem, firmami komercyjnymi

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • pogłębiona wiedza na temat konfliktu w perspektywie interdyscyplinarnej
 • rozumienie istoty konfliktu, mechanizmów warunkujących pojawianie się, rozwój i eskalację konfliktu
 • znajomość alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (ADR), ich rodzajów, zastosowań i sytuacji w Polsce
 • znajomość procedur mediacyjnych, struktury mediacji i formalnych aspektów przebiegu sesji mediacyjnej oraz wymogów stawianych ugodzie mediacyjnej
 • pogłębiona wiedza w zakresie najważniejszych zasad mediacji i pracy mediatora
 • rozumienie specyfiki mediacji cywilnych, karnych, rówieśniczych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • umiejętność oceny powodzenia i skuteczności mediacji
 • umiejętność motywowania stron konfliktu do mediacji przy wskazaniu na zalety i możliwości mediacji
 • umiejętność oceny, w jakich sytuacjach konflikt kwalifikuje się do mediacji, w jakich do terapii lub arbitrażu, konferencji sprawiedliwości naprawczej czy do postępowania sądowego
 • umiejętność wyodrębnienia poszczególnych etapów postępowania mediacyjnego i zastosowania w praktyce technik mediacyjnych
 • umiejętność posługiwania się aktami udostępnianymi przez sąd do przygotowania spotkania mediacyjnego
 • umiejętność sporządzania ugody mediacyjnej oraz protokołu z przebiegu mediacji
 • umiejętność zastosowania technik zarządza procedurą mediacyjną
 • umiejętność współpracy z drugim mediatorem w zakresie prowadzenia wspólnej mediacji
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach cywilnych
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach rodzinnych
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach karnych
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach rówieśniczych
 • umiejętność propagowania wiedzy z zakresu przeciwdziałania eskalacji konfliktów i kształtowania postaw otwartości na współdziałanie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji i doskonalenia posiadanych już umiejętności
 • umiejętność inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób
 • posiadanie dojrzałej postawy wobec konfliktu – traktowanie go jako zjawisko naturalnie wpisanego w relacje
 • zdobycie postawy otwartej komunikacji i odważnego prezentowania swojego stanowiska i własnych potrzeb z jednoczesnym respektowaniem perspektyw i potrzeb drugiej strony
 • umiejętność okazywania szacunku wobec drugiego człowieka, zwłaszcza w sytuacjach konfliktu
 • umiejętność respektowania indywidualnych różnic i często rozbieżnych oczekiwań
 • umiejętność współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie promocji mediacji i konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktu
 • umiejętność współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości oraz instytucjami oświatowymi w zakresie prowadzonych mediacji
 • otwartość na udział w warsztatach, szkoleniach podnoszących umiejętności mediatora.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność mediacji
 • umiejętność prezentowania i autoprezentacji.

Opłata za semestr: 2200 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się(decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI