KUL Logo

Mediacja sądowa i pozasądowaCEL STUDIÓW:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów. Studia przygotowują do pracy w charakterze mediatora z uwzględnieniem specyfiki mediacji sądowej i pozasądowej w różnych kategoriach sporów i konfliktów.
Absolwent może prowadzić mediacje w ramach: własnej działalności gospodarczej, ośrodków mediacyjnych, ośrodków i poradni psychologicznych, NGO pracujących na rzecz rodziny, jednostek systemu pomocy społecznej, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz w ramach punktów świadczenia nieodpłatnych porad prawnych.
Studia realizowane są we współpracy merytorycznej z Polskim Centrum Mediacji

ADRESACI:
absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką mediacji
studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

Moduł 1 – TREŚCI PODSTAWOWE
1. Mediacje w Polsce na świecie (wykład)
2. Psychologia społeczna (wykład)
3. Komunikacja w mediacji (wykład)
4. Komunikacja w mediacji (ćwiczenia)
5.Psychologia kryzysu (wykład)
6. Psychologia konfliktu (konwersatorium)
7.Psychologia rodziny (konwersatorium)
8.Negocjacje (ćwiczenia)
9.Wprowadzenie do mediacji (konwersatorium)
10. Wprowadzenie do mediacji (ćwiczenia)

Moduł 2 – MEDIACJE SĄDOWE – KARNE I Z NIELETNIM SPRAWCĄ CZYNU KARALNEGO
11.Uregulowania prawne mediacji karnych z nieletnim sprawcą czynu karalnego (wykład)
12. Mediacje karne z nieletnim sprawcą czynu karalnego (konwersatorium)
13. Mediacje karne z nieletnim sprawcą czynu karalnego – procedury i przebieg (ćwiczenia)

Moduł 3 – MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH – RODZINNYCH
14. Uregulowania prawne mediacji cywilnych, rodzinnych i pracowniczych (konwersatorium)
15.Mediacje cywilne (konwersatorium)
16. Mediacje cywilne (ćwiczenia)
17. Mediacje rodzinne (okołorozwodowe) – procedury i przebieg (konwersatorium)
18. Mediacje rodzinne (okołorozwodowe) – procedury i przebieg (ćwiczenia)
19. Mediacje rodzinne w sytuacji przemocy domowej, techniki mediacji rodzinnych (konwersatorium)
20. Mediacje rodzinne w sytuacji przemocy domowej, techniki mediacji rodzinnych (ćwiczenia)
21.Mediacje rodzinne – porozumienie rodzicielskie (konwersatorium)
22. Mediacje rodzinne – porozumienie rodzicielskie (ćwiczenia)
23.Mediacje pracownicze wewnątrzorganizacyjne i sądowe, mobbing i dyskryminacja (konwersatorium)
24. Mediacje pracownicze wewnątrzorganizacyjne i sądowe, mobbing i dyskryminacja (ćwiczenia)
25. Mediacje rówieśnicze i konferencja sprawiedliwości naprawczej oraz mediacje oświatowe – procedury i przebieg (konwersatorium)
26. Mediacje rówieśnicze i konferencja sprawiedliwości naprawczej oraz mediacje oświatowe – procedury i przebieg (ćwiczenia)
27. Mediacje administracyjne (konwersatorium)
28. Mediacje administracyjne (ćwiczenia)

Łączna liczba godzin: 182

dr hab. Jacek Śliwak – prof. KUL, Instytut Psychologii

dr Magdalena Grudziecka, mediator, vice prezes Polskiego Centrum Mediacji

dr Jerzy Książek, mediator, prezes Polskiego Centrum Mediacji

mgr Robert Kaszczyszyn, mediator, trener, mediator przy Sądzie Okręgowym w Lublinie

mgr Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska, mediator, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa

dr Beata Czarnecka- Dzialuk – mediator, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa

mgr Jolanta Kaczorek, mediator, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa

mgr Wojciech Kudarewko, prawnik, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • pogłębiona wiedza na temat konfliktu w perspektywie interdyscyplinarnej
 • rozumienie istoty konfliktu, mechanizmów warunkujących pojawianie się, rozwój i eskalację konfliktu
 • znajomość alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (ADR), ich rodzajów, zastosowań i sytuacji w Polsce
 • znajomość procedur mediacyjnych, struktury mediacji i formalnych aspektów przebiegu sesji mediacyjnej oraz wymogów stawianych ugodzie mediacyjnej
 • pogłębiona wiedza w zakresie najważniejszych zasad mediacji i pracy mediatora
 • rozumienie specyfiki mediacji cywilnych, karnych, rówieśniczych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • umiejętność oceny powodzenia i skuteczności mediacji
 • umiejętność motywowania stron konfliktu do mediacji przy wskazaniu na zalety i możliwości mediacji
 • umiejętność oceny, w jakich sytuacjach konflikt kwalifikuje się do mediacji, w jakich do terapii lub arbitrażu, konferencji sprawiedliwości naprawczej czy do postępowania sądowego
 • umiejętność wyodrębnienia poszczególnych etapów postępowania mediacyjnego i zastosowania w praktyce technik mediacyjnych
 • umiejętność posługiwania się aktami udostępnianymi przez sąd do przygotowania spotkania mediacyjnego
 • umiejętność sporządzania ugody mediacyjnej oraz protokołu z przebiegu mediacji
 • umiejętność zastosowania technik zarządza procedurą mediacyjną
 • umiejętność współpracy z drugim mediatorem w zakresie prowadzenia wspólnej mediacji
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach cywilnych
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach rodzinnych
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach karnych
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • umiejętności niezbędne do podjęcia, poprowadzenia oraz przygotowania dokumentów koniecznych w mediacjach rówieśniczych
 • umiejętność propagowania wiedzy z zakresu przeciwdziałania eskalacji konfliktów i kształtowania postaw otwartości na współdziałanie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji i doskonalenia posiadanych już umiejętności
 • umiejętność inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób
 • posiadanie dojrzałej postawy wobec konfliktu – traktowanie go jako zjawisko naturalnie wpisanego w relacje
 • zdobycie postawy otwartej komunikacji i odważnego prezentowania swojego stanowiska i własnych potrzeb z jednoczesnym respektowaniem perspektyw i potrzeb drugiej strony
 • umiejętność okazywania szacunku wobec drugiego człowieka, zwłaszcza w sytuacjach konfliktu
 • umiejętność respektowania indywidualnych różnic i często rozbieżnych oczekiwań
 • umiejętność współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie promocji mediacji i konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktu
 • umiejętność współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości oraz instytucjami oświatowymi w zakresie prowadzonych mediacji

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność mediacji
 • umiejętność prezentowania i autoprezentacji.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje użyteczne:

 • w pracy z osobami doświadczającymi konfliktów – zarówno w środowiskach pracy, jak i społecznościach lokalnych;
 • w prowadzeniu mediacji sądowych i pozasądowych;
 • w pracy w placówkach edukacyjnych, instytucjach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, resocjalizacyjnym, sądowych, organizacjach pozarządowych;
 • do podjęcia praktyki mediacyjnej, stażu mediacyjnego oraz do uzyskania wpisu na listę mediatorów sądowych;
 • w życiu osobistym jako istotne zasoby pozwalające na budowanie kultury dialogu i przeciwdziałania konfliktom w relacjach społecznych;

Opłata za semestr: 2400 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.
Opłata za semestr: 2400 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Małgorzata Artymiak

 malgorzata@artymiak.com

SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj