KUL Logo

MBA OświataCEL STUDIÓW:

Celem programu jest zapewnienie uczestnikom Master of Business Administration Oświata: – możliwości nabycia nowoczesnej wiedzy w zakresie:
• System edukacyjny i polityka oświatowa w Polsce i UE.• Psychologia zarządzania, coaching i mentoring w oświacie.• Prawo oświatowe i gospodarcze.• Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia.• Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi (HR).• Zarządzanie zmianą.• Public relations (PR) i Social Media (SM) w oświacie.• Zarządzanie strategiczne.• Profilaktyka i wychowanie w szkole.• Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą.• Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.• Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.• Przywództwo edukacyjne w szkole.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.
 • osoby zajmujące się problematyką oświatową i edukacją oraz osoby, które zamierzają pełnić funkcje dyrektorów lub kierowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponad podstawowych oraz innych placówek oświatowych

WYKŁADY:

 • Prawo oświatowe
 • Prawo gospodarcze i zamówienia publiczne
 • Mediacja i negocjacje jako forma rozwiązywania sporów
 • Prawo rodzinne i wychowawcze
 • Kadry i prawo pracy
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

ĆWICZENIA:

 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
 • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider
 • Rozwój Potencjału Osobistego
 • Psychologia zarządzania, coaching i mentoring w oświacie
 • Placówka a środowisko lokalne
 • Nowoczesne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi

Łączna liczba godzin: 210

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Słuchacz rozumie rolę placówki w szerokim kontekście społecznym i jego wpływ na różnych interesariuszy.
• Rozumie procesy zachodzące we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu.
• Ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich na poziomie strategicznym i operacyjnym.
• Zna uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności biznesowej w środowisku międzynarodowym.
• Zna narzędzia niezbędne do zarządzania współczesną organizacją.
• Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje
i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
• Potrafi identyfikować ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji w jej otoczeniu.
• Umie myśleć i działać strategicznie.
• Potrafi świadomie zarządzać swoją karierą.
• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
• Wykazuje potrzebę uzyskania dostępu do obiektywnych i pełnych danych przed podjęciem decyzji.
• Potrafi aktywnie bronić własnych poglądów.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• Potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią.
• Potrafi wykorzystywać znane narzędzia zarządcze kierując organizacją i zespołami w niej.
• Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
• Przejawia właściwą postawę etyczną.

INFORMATYCZNE:

• Ma umiejętności w zakresie zastosowania technologii informatycznych

1. Kwalifikacje dla kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302).

2. Kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz. 1597).

3. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie MBA Oświata (zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. Poz. 742 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791).

Opłata za semestr: 2500 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się on-line.
Opłata za semestr: 2500 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Artur Lis
arturlis@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 681 994

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj