KUL Logo

Master of Laws (LL.M.)CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie Master of Laws (LL.M.) skierowane są do absolwentów studiów prawniczych i kierunków pokrewnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie międzynarodowego prawa publicznego, a także rozpocząć lub rozwinąć karierę prawniczą w międzynarodowych korporacjach i kancelariach prawnych. Od ekspertów i praktyków w dziedzinie prawa wiemy, że zmieniające się regulacje i trendy, a także coraz bardziej wymagający klienci, wymuszają na kancelariach ciągłe zgłębianie wiedzy, a co za tym idzie przyjmowanie do pracy wybitnych specjalistów. Program studiów pozwala zgłębić nie tylko wiadomości w zakresie prawa międzynarodowego ale także specjalistyczną wiedze z prawa anglosaskiego.

Studia w zakresie Master of Laws (LL.M.) to roczne, podyplomowe studia dla ambitnych prawników i absolwentów kierunków pokrewnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie międzynarodowego prawa publicznego, a także rozpocząć lub rozwinąć karierę prawniczą w międzynarodowych korporacjach i kancelariach prawnych.

Prawnicy z tytułem LL.M. mają większe szanse na atrakcyjne stanowisko w dużych międzynarodowych kancelariach prawnych w kraju i za granicą, organizacjach międzynarodowych, instytucjach UE, administracji rządowej i działach prawnych dużych międzynarodowych firm.

Studia Master of Laws (LL.M.) –dają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie regulacji prawnych, krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Studia LL.M. przekazują praktyczną wiedzę w zakresie prawa, wspierającą w skutecznym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji menedżerskich w biznesie.

Postgraduate studies in Master of Laws (LL.M.) are aimed at graduates of law and related fields who want to expand their knowledge in the field of international public law and pursue or advance their legal career in international corporations and law firms. From experts and practitioners in the field of law, we know that changing regulations and trends, as well as increasingly demanding clients, require law firms to constantly deepen their knowledge and, consequently, hire outstanding specialists. The study program allows you to delve not only into international law but also specialize in Anglo-Saxon law.

Master of Laws (LL.M.) studies are one-year postgraduate studies for ambitious lawyers and graduates of related fields who want to expand their knowledge in the field of international public law and pursue or advance their legal career in international corporations and law firms. Lawyers with an LL.M. degree have a better chance of securing attractive positions in large international law firms both domestically and abroad, international organizations, EU institutions, government administrations, and legal departments of large international companies.

Master of Laws (LL.M.) studies provide an opportunity to expand knowledge in legal regulations, national and international business transactions. LL.M. studies impart practical legal knowledge that supports effective management and decision-making in business

ADRESACI:

Studia podyplomowe w zakresie Master of Laws (LL.M.) to dla prawników odpowiednik studiów Master of Business Administration w zarządzaniu i ekonomii. Pozwalają pogłębić wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego w wybranej, ścisłej specjalizacji i zapoznać się z rozwiązaniami i systemem prawnym w innych krajach w Europie i na świecie.
Absolwent studiów podyplomowych w Master of Laws (LL.M.) może rozpocząć lub rozwinąć karierę prawniczą w międzynarodowych korporacjach i kancelariach prawnych. Absolwenci z tytułem LL.M. mają większe szanse na atrakcyjne stanowisko w dużych międzynarodowych kancelariach prawnych w kraju i za granicą, organizacjach międzynarodowych, instytucjach UE, administracji rządowej i działach prawnych dużych międzynarodowych firm.
Absolwenci LL.M. posiadają wiedze w zakresie regulacji prawnych, krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Program studiów stwarza możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy ekspertami i praktykami prawa oraz uczestnikami studiów.

Postgraduate studies in Master of Laws (LL.M.) are the legal equivalent of Master of Business Administration studies in management and economics. They allow for deepening knowledge in international law within a selected, specific specialization and familiarizing oneself with legal solutions and systems in other countries in Europe and around the world.
Graduates of postgraduate studies in Master of Laws (LL.M.) can start or advance their legal career in international corporations and law firms. LL.M. degree holders have a better chance of securing attractive positions in large international law firms both domestically and abroad, international organizations, EU institutions, government administrations, and legal departments of large international companies.
LL.M. graduates possess knowledge in legal regulations, both in national and international business transactions. The study program provides an opportunity for the exchange of knowledge and experience among law experts, practitioners, and participants of the studies.

WYKŁADY:
1. Prawo Unii Europejskiej
2. Prawo gospodarcze i zamówienia publiczne
3. Rozwój Potencjału Osobistego
4. Negocjacje i mediacje
5. Prawo międzynarodowe
6. Prawo własności intelektualnej
7. Prawo podatkowe i finansowe

ĆWICZENIA:
1. Prawa człowieka
2. Prawo cywilne i handlowe UE
3. Networking, technologie i narzędzia IT w biznesie
4. Marketing i ład korporacyjny
5. Etyka biznesu i CSR

Łączna liczba godzin: 210

Dr hab. Dominik Tyrawa
Dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
Dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, prof. KUL
Dr Michał Jędrzejczyk
Dr Paweł Bucoń
Dr Artur Lis
Dr Dariusz Żak
Dr Edyta Krzysztofik
Mgr Paweł Skoczowski
Mgr Rafał Podleśny

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Słuchacz rozumie rolę prawa krajowego, międzynarodowego i UE w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym.
• Rozumie procesy zachodzące we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu.
• Ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji prawnych i menedżerskich.
• Zna uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności biznesowej w środowisku międzynarodowym.
• Zna narzędzia niezbędne do zarządzania współczesną organizacją.
• Ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje
i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
• Potrafi identyfikować ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji w jej otoczeniu.
• Umie myśleć i działać strategicznie.
• Potrafi świadomie zarządzać swoją karierą.
• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
• Wykazuje potrzebę uzyskania dostępu do obiektywnych i pełnych danych przed podjęciem decyzji.
• Potrafi aktywnie bronić własnych poglądów.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• Potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią.
• Potrafi wykorzystywać znane narzędzia zarządcze kierując organizacją i zespołami w niej.
• Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
• Przejawia właściwą postawę etyczną.

INFORMATYCZNE:

• Ma umiejętności w zakresie zastosowania technologii informatycznych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Master of Laws (LL.M.) (zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. Poz. 742 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791).
Studia podyplomowe w zakresie Master of Laws (LL.M.) są studiami doskonalącymi.
Uzyskanie prestiżowego dyplomu typu LLM, odpowiednika MBA w zarządzaniu, daje gwarancję znajomości międzynarodowych regulacji i prawa UE na zaawansowanym poziomie, pozwala także na porównanie przepisów polskich i zagranicznych.

Opłata za semestr: 2500 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się on-line.
Opłata za semestr: 2500 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.


KIEROWNIK STUDIÓW

dr Artur Lis
arturlis@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 681 994

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj