KUL Logo

Master of Business AdministrationCEL STUDIÓW:
Program studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration został stworzony po to, aby pomagać słuchaczom w zrozumieniu głównych modeli zarządzania biznesem. Studia podyplomowe Master of Business Administration – to zestaw typowych obszarów wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym każdego menadżera. Biznes w teorii to wiedza z podstawowych dziedzin, m.in. ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania operacyjnego, prawnych aspektów działalności biznesowej, strategii, zarządzania kontrolą i systemów informacyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Celem programu jest zapewnienie uczestnikom MBA: pracownikom, menedżerom i przedsiębiorcom – możliwości nabycia nowoczesnej wiedzy w zakresie:
• umiejętności stawiania i rozwiązywania zadań z zakresu strategii zarządzania firmą,
• rozumienia procesów finansowych w firmie, zgodnie z regułami nowoczesnych finansów oraz standardów rachunkowości,
• zapewnienia przejrzystości finansowej oraz właściwego nadzoru korporacyjnego w firmie,
• wzbogacania narzędzi zarządzania operacyjnego i analizy, z wykorzystaniem metod ilościowych,
• strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
• zastosowania najnowocześniejszych technik i strategii marketingowych, dla wzbogacenia strategii marketingowej firmy.
Uczestnicy studiów MBA mają szansę podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami – menadżerami innych przedsiębiorstw.
ADRESACI:
• absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji wymaganych od kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa.
• studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration są przeznaczone dla osób zaangażowanych w zarządzanie. Z uwagi na fakt, iż zarządzanie może w ogólnym rozumieniu oznaczać sprawowanie kontroli nad ograniczonymi zasobami, czy to ludzkimi czy finansowymi, każdego rodzaju organizacja może odnieść korzyść posiadając w swych szeregach pracowników mogących poszczycić się dyplomem MBA.
Absolwent studiów podyplomowych MBA posiada najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania złożonymi procesami logistycznymi oraz profesjonalne przygotowanie do pracy w jednostkach organizacyjnych.

Kandydaci muszą udokumentować co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym

Wykłady:

Networking
Ekonomia menedżerska
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Negocjacje i mediacje w biznesie (Negotiations and mediations in Business)
Prawo cywilne i handlowe
Finanse przedsiębiorstwa (Financial Management)
Administrowanie i zarządzanie bezpieczeństwem
Komunikacja medialna

Ćwiczenia:

Networking
Ekonomia menedżerska
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Coaching biznesowy (Business coaching)
Projekt biznesowy
Etyka biznesu i CSR
Finanse przedsiębiorstwa (Financial Management)

Laboratorium:

Finanse międzynarodowe
Branding

Łączna liczba godzin: 310

dr hab. Filip Ciepły

dr hab. Leszek Ćwikła

dr hab. Dominik Tyrawa

dr hab. Wojciech Gizicki

dr hab. Marek Bielecki

dr Mirosław Kopeć

dr Artur Lis

dr Dorota Tokarska

dr Małgorzata Torój

dr Aneta Waszkiewicz

dr Dariusz Żak

mgr Rafał Podleśny

mgr Arkadiusz Opoń, MBA

mgr Paweł Skoczowski, MBA

mgr Przemysław Kutnyj

mgr Władysław Szczepkowski

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• Słuchacz ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich na poziomie strategicznym i operacyjnym.
• Potrafi identyfikować ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji w jej otoczeniu.
• Umie myśleć i działać strategicznie.
• Potrafi wykorzystywać znane narzędzia zarządcze kierując organizacją i zespołami w niej.
• Potrafi świadomie zarządzać swoją karierą.
• Wykazuje potrzebę uzyskania dostępu do obiektywnych i pełnych danych przed podjęciem decyzji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• Słuchacz rozumie rolę przedsiębiorstwa w szerokim kontekście społecznym i jego wpływ na różnych interesariuszy.
• Rozumie procesy zachodzące we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu.
• Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia.
• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
• Przejawia właściwą postawę etyczną.
KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• Zna uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności biznesowej w środowisku międzynarodowym.
• Potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią.
• Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
• Potrafi aktywnie bronić własnych poglądów.
INFORMATYCZNE:

• Zna nowoczesną technologię teleinformatyczną związaną z prowadzeniem działalności biznesowej

Studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration będą skutkować nadaniem kwalifikacji dla kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1933 z dnia 2021.10.26).

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie MBA (zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. Poz. 742 t.j.) oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791).

Opłata za semestr: 2900 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Szanowni Studenci,
Jako starosta roku na KUL, chciałbym podzielić się moją opinią na temat studiów MBA na naszej uczelni. Przez ostatnie lata miałem okazję obserwować rozwój i wyniki programu MBA, i chciałbym podkreślić kilka pozytywnych aspektów, które uważam za istotne.
Po pierwsze, program MBA na KUL oferuje wysoką jakość nauczania.Wykładowcy są doświadczeni i kompetentni w swoich dziedzinach. Mają bogate doświadczenie zarówno w teorii, jak i praktyce biznesowej, co pozwala im przekazywać studentom aktualne i przydatne informacje. W trakcie studiów MBA na KUL uczestnicy mają szansę uczyć się od prawdziwych ekspertów, co jest niezwykle cenne dla ich rozwoju zawodowego.
Po drugie, program skupia się na praktycznych umiejętnościach. Studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach, studiach przypadków i symulacjach biznesowych, co pomaga im zdobyć praktyczne doświadczenie i umiejętności niezbędne do skutecznego funkcjonowania w świecie biznesu. Ta praktyczna orientacja programu jest zgodna z potrzebami współczesnego rynku pracy i przygotowuje studentów do wyzwań, z jakimi będą się spotykać po ukończeniu studiów.
Kolejnym ważnym aspektem jest interdyscyplinarność programu. Studenci MBA na KUL mają możliwość uczenia się zarówno z perspektywy zarządzania, jak i z innych dziedzin, takich jak finanse, marketing czy strategia. Ta szeroka wiedza daje im lepsze zrozumienie różnych aspektów prowadzenia biznesu i umożliwia podejmowanie bardziej kompleksowych decyzji. Ponadto, interakcja z innymi studentami o różnym tle edukacyjnym stwarza inspirujące środowisko, w którym można dzielić się wiedzą i pomysłami.
Wreszcie, program MBA na KUL stawia duży nacisk na wartości etyczne i społeczne. Uczelnia promuje uczciwość, odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój biznesu. Jestem przekonany, że taka postawa jest niezwykle istotna dla przyszłych liderów biznesu, którzy będą mieli wpływ na społeczność i środowisko, w którym działają.
Podsumowując, studia MBA na KUL są solidnym programem, który oferuje wysoką jakość nauczania, praktyczne umiejętności, interdyscyplinarność i wartości etyczne. Uważam, że jest to doskonała opcja dla osób poszukujących zaawansowanego wykształcenia biznesowego i rozwoju swojej kariery. Osobiście widzę wiele korzyści, jakie studenci MBA na KUL odnoszą ze swojej edukacji.

Z wyrazami uznania,
Roman Hawliczek Starosta Roku MBA 2022/2023
Zawodowo :
Manager 
NOVATIK POLSKA SEZapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się hybrydowo.
Opłata za semestr: 2900 zł  (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Artur Lis
arturlis@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj