KUL Logo

Master of Business Administration (Stalowa Wola)

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration został stworzony po to, aby pomagać słuchaczom w zrozumieniu głównych modeli zarządzania biznesem. Studia podyplomowe Master of Business Administration – to zestaw typowych obszarów wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym każdego menadżera. Biznes w teorii to wiedza z podstawowych dziedzin, m.in. ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania operacyjnego, prawnych aspektów działalności biznesowej, strategii, zarządzania kontrolą i systemów informacyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Celem programu jest zapewnienie uczestnikom MBA: pracownikom, menedżerom i przedsiębiorcom – możliwości nabycia nowoczesnej wiedzy w zakresie:

 • umiejętności stawiania i rozwiązywania zadań z zakresu strategii zarządzania firmą,
 • rozumienia procesów finansowych w firmie, zgodnie z regułami nowoczesnych finansów oraz standardów rachunkowości,
 • zapewnienia przejrzystości finansowej oraz właściwego nadzoru korporacyjnego w firmie,
 • wzbogacania narzędzi zarządzania operacyjnego i analizy, z wykorzystaniem metod ilościowych,
 • strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zastosowania najnowocześniejszych technik i strategii marketingowych, dla wzbogacenia strategii marketingowej firmy.

Uczestnicy studiów MBA mają szansę podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami – menadżerami innych przedsiębiorstw.

ADRESACI:

 • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzaniem wiedzy i zdobyciem kompetencji  wymaganych od kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration są przeznaczone dla osób zaangażowanych w zarządzanie. Z uwagi na fakt, iż zarządzanie może w ogólnym rozumieniu oznaczać sprawowanie kontroli nad ograniczonymi zasobami, czy to ludzkimi czy finansowymi, każdego rodzaju organizacja może odnieść korzyść posiadając w swych szeregach pracowników mogących poszczycić się dyplomem MBA.
  Absolwent studiów podyplomowych MBA posiada najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania złożonymi procesami logistycznymi oraz profesjonalne przygotowanie do pracy w jednostkach organizacyjnych.Studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration w Filii KUL w Stalowej Woli

Wykłady:

Ekonomia menedżerska

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Negocjacje i mediacje w biznesie (Negotiations and mediations in Business)

Prawo cywilne i handlowe

Finanse przedsiębiorstwa (Financial Management)

Administrowanie i zarządzanie bezpieczeństwem

Komunikacja medialna

Ćwiczenia:

Networking

Wprowadzenie do biznesu i zarządzania

Coaching biznesowy (Business coaching)

Symulacje biznesowe

Branding

Projekt biznesowy

Etyka biznesu i CSRdr Artur Lis, doktor nauk prawnych oraz doktor historii; specjalizuje się w zakresie historii prawa i prawa administracyjnego, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Filip Ciepły
dr hab. Leszek Ćwikła
dr hab. Dominik Tyrawa
dr hab. Wojciech Gizicki
dr hab. Michał Wyrostkiewicz
dr Artur Lis
dr Dariusz Żak
dr Dorota Tokarska
dr Barbara Lubas
dr Mirosław Kopeć
mgr Rafał Podleśny


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Słuchacz rozumie rolę przedsiębiorstwa w szerokim kontekście społecznym i jego wpływ na różnych interesariuszy.
 • Rozumie procesy zachodzące we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu.
 • Ma wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji menedżerskich na poziomie strategicznym i operacyjnym.
 • Zna uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności biznesowej w środowisku międzynarodowym.
 • Zna narzędzia niezbędne do zarządzania współczesną organizacją.
 • Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • Przejawia właściwą postawę etyczną.
 • Wykazuje potrzebę uzyskania dostępu do obiektywnych i pełnych danych przed podjęciem decyzji.
 • Potrafi aktywnie bronić własnych poglądów.KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:
 • Potrafi wykorzystywać znane narzędzia zarządcze kierując organizacją i zespołami w niej.
 • Potrafi świadomie zarządzać swoją karierą.
 • Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia
 • Potrafi identyfikować ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji w jej otoczeniu.
 • Umie myśleć i działać strategicznie.
 • Potrafi zarządzać i współpracować z ludźmi w organizacji i poza nią.

INFORMATYCZNE

 • Zna nowoczesną technologię teleinformatyczną związaną z prowadzeniem działalności biznesowej


Studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration będą skutkować nadaniem kwalifikacji dla kandydatów na członków organu nadzorczego spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302).

Opłata za semestr: 2300 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI