KUL Logo

Logistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

CEL STUDIÓW:

 • poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu logistyki
 • praktyczne przygotowanie kadry do pracy w dziale logistyki w przedsiębiorstwach  oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo
 • zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami planowania i zarządzania zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją  i transportem w przedsiębiorstwie oraz powiązaniami między zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem i finansami
 • zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych w procesie logistycznym
 • poznanie skutecznych metod i narzędzi analizy procesów i systemów logistycznych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym
 • pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki
 • menedżerowie wyższego i średniego szczebla, osoby opracowujące analizy i strategie logistyki i łańcuchów dostaw
 • dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach
 • osoby zainteresowane samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

WYKŁADY:

 • Organizacja i zarządzanie w firmie transportowo – logistycznej
 • Logistyka
 • Kaizen w produkcji i logistyce
 • Finanse w logistyce
 • Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwach logistycznych
 • Zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwie logistycznym
 • Zarzadzanie relacjami z klientami
 • Transport w logistyce
 • Kontrola transportu drogowego – rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego
 • Prezentacje dobrych praktyk biznesowych z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • Negocjacje
 • Procesy prognozowania i planowania w logistyce
 • Technika transportu ładunków i przeładunek

ĆWICZENIA:

 • Rachunek kosztów w logistyce
 • Zasady transportu towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich na bazie studiów przypadków
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa logistycznego
 • Technologie informacyjne w logistyce
 • Przygotowanie projektu dyplomowego

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość i rozumienie faktów, teorii i metod związanych z łańcuchem dostaw, procesami logistycznymi oraz złożonymi zależnościami między nimi
 • rozumienie złożonych uwarunkowań występujących w otoczeniu organizacji
 • znajomość programów informatycznych wspomagające działania logistyczne
 • umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących procesów logistycznych
 • wykonywanie zadań logistyka w sposób innowacyjny w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach
 • umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce procesu logistycznego
 • umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie planowania, organizowania i koordynowania procesów w łańcuchu dostaw.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność komunikowania się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców
 • umiejętność kierowania pracą zespołu, samodzielnego planowania i realizowania własnych celów zawodowych i motywowania innych w tym zakresie: uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy niezbędną do realizacji procesów logistycznych oraz wprowadzania innowacji
 • umiejętność samodzielnej i efektywnej komunikacji z dostawcami i odbiorcami usług logistycznych
 • umiejętność podejmowania trafnych decyzji w kwestiach dotyczących procesów logistycznych.

Opłata za semestr: 1650 zł | Ilość semestrów: 2

Zniżka dla Absolwentów i Studentów KUL! -> opłata za semestr: 1500 zł. 

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI