KUL Logo

Kursy w ramach Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą

ZAREJESTRUJ SIĘADRESACI:

o przyjęcie na kurs ubiegać się mogą osoby pełnoletnie należące do Polonii i Polacy mieszkający poza granicami kraju, posługujący się językiem polskim w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Kwalifikacja na kurs odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt z:

Uniwersyteckim Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 81 445 39 95; +48 81 445 39 96;

e-mail: centrumsp@kul.pl

 

lub

 

Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą

tel.: +48 81 445 42 90

e-mail: polonia@kul.pl


Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat różnych form i współczesnych gatunków dziennikarskich. Podczas warsztatów poznają techniki używane w pisaniu artykułów i tekstów, przeprowadzania wywiadów, prowadzenia stron internetowych i mediów społecznościowych: prywatnych, firmowych oraz instytucjonalnych. Odbędą się zajęcia dotyczące dykcji, wystąpień publicznych, autoprezentacji, a także warsztaty wykonywania fotografii i materiałów wideo.

Kurs 80 godz.

Limit miejsc: 150

Zapisz się już dziś!

Kurs przeznaczony jest dla osób opiekujących się chorymi przewlekle i paliatywnie. Przygotowuje do opieki nad chorym w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym oraz do pracy z rodziną chorego. Celem jest takie przygotowanie opiekuna osoby chorej, aby potrafił on troszczyć się o jak najwyższą jakość życia chorego oraz towarzyszyć osobie umierającej i wspierać rodzinę w chorobie członka rodziny i w żałobie.

Kurs 100 godz.

Limit miejsc: 150

Zapisz się już dziś!

Kurs przeznaczony dla wszystkich tych, którzy niosą pomoc innym. Kurs wyposaża osoby wspierające w umiejętność diagnozy potrzeb osób, które wspierają, w umiejętności adekwatnego do potrzeb odbiorców, doboru strategii wspierających (emocjonalnych, instrumentalnych i wartościujących) oraz w konkretne techniki pracy oparte na Dialogu Motywującym, poradnictwie psychologicznym, psychodramie i interwencji kryzysowej.

Kurs 80 godz.

Limit miejsc: 150

Zapisz się już dziś!

Kurs skierowany do rodziców, nauczycieli, katechetów, lekarzy, pielęgniarek. Przedmiotem kursu jest wzmocnienie wiedzy i umiejętności osób dorosłych w obszarze wzmacniania zdrowia dzieci i młodzieży oraz zapobiegania zachowaniom problemowym takim jak np. uzależnienia psychoaktywne (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, leki, energetyki) i czynnościowe (gry, Internet, hazard, zakupy i in.) oraz zachowania agresywne, przemoc, zachowania antyzdrowotne. Uczestnicy kursu poznają czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży oraz nauczą się je wzmacniać. Poznają także czynniki ryzyka, które nauczą się minimalizować.

Kurs 80 godz.

Limit miejsc: 150

Zapisz się już dziś!

Kurs obejmie swoim programem elementy historii kultury i literatury polskiej, w tym współczesnej; zarys historii Polski; historii polskiej sztuki, teatru i kina; historii muzyki polskiej, podstawy gramatyki opisowej języka polskiego i kultury języka polskiego, związanej z poprawnością językową. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z metodologią promocji kultury polskiej, m.in. z użyciem nowych mediów, technologii i projektów. Kurs ma zwiększyć wiedzę na temat Polski i jej kultury w celu stworzenia pozytywnego wizerunku Polski i zapewnienie jej pozycji na świecie.

Kurs 80 godz.

Limit miejsc: 150

Zapisz się już dziś!

Kurs przygotowuje liderów tworzących lokalne systemy wsparcia i ma na celu przygotowanie liderów do przejęcia odpowiedzialności za grupy i organizacje polonijne. Osoby te nabędą kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej oraz wspierania istniejących systemów wsparcia (np. rodziny, grupy samopomocowe) i tworzenia nowych (np. wolontariatu: rekrutacja wolontariuszy, szkolenie wolontariuszy, zapewnienie im wsparcia merytorycznego) oraz pozna podstawy zarządzania i warsztatu menagera projektów kulturalnych i medialnych. Szkolenie oparte jest na teoriach liderstwa oraz pracy systemowej.

Kurs 80 godz.

Limit miejsc: 150

Zapisz się już dziś!

Studium obejmie swoim programem zarys historii Kościoła katolickiego, podstawy teologii i filozofii chrześcijańskiej oraz biblistyki. Podjęte zostaną zagadnienia związane z nauką społeczną Kościoła, naukami o rodzinie i nauczaniem św. Jana Pawła II. Zajęcia i warsztaty dotyczyć będą również metodologii i dydaktyki nauczania katechezy, ruchów i wspólnot katolickich, metod nowej ewangelizacji, związanych z nowymi mediami i technologami, projektów ewangelizacyjnych. Absolwenci zyskają przygotowanie do stosowania nowych środków komunikacji tak, aby docierać z treściami ewangelizacyjnymi do osób młodych i dzieci. Omawiane będą zagadnienia praktyczne, związane z przekazywaniem komunikatów, prowadzeniem dyskusji i dialogu.

Kurs 75 godz.

Limit miejsc: 150

Zapisz się już dziś!


Zapisz się już dziś!