KUL Logo

Formacja pastoralno-liturgiczna – Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • formacja pastoralno-liturgiczna osób zajmujących się małymi grupami, ruchami kościelnymi, kręgami specjalistycznego duszpasterstwa i wychowaniem liturgicznym w parafiach
 • pogłębianie kompetencji wobec wyzwań nowej ewangelizacji oraz rozwój zaangażowania w posłudze pastoralnej (dzieci, młodzież i dorośli, służba liturgiczna, ewangelizacja, deuterokatechumenat, oazy, domowy Kościół, laikat, małe grupy, grupy modlitewne, apostolskie, charytatywne)
 • uzyskanie kompetencji na poziomie licencjatu kanonicznego (wg Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium; 8 XII 2017) wymaganego m. in. do uzyskania doktoratu z teologii. Studia są odbywane na Wydziale Teologii KUL i stanowią unikalne połączenie studiów akademickich i formacyjnych. Kierownictwo naukowo-dydaktyczne należy do Instytutu Nauk Teologicznych KUL, a kierownictwo formacyjne do Ruchu Światło-Życie.

ADRESACI:

 • księża diecezjalni i zakonni

Bogactwem IFPL jest uczestnictwo księży w różnym wieku i stażu posługi kapłańskiej, wikariuszy i proboszczów, pracowników instytucji kościelnych, księży diecezjalnych i zakonnych, z Polski, krajów sąsiednich i Europy Zachodniej, zaangażowanych w formację służby liturgicznej i Ruch Światło-Życie wraz z Domowym Kościołem, oraz inne ruchy i formy odnowy eklezjalnej o różnej duchowości, co sprzyja wymianie doświadczeń. Łączy ich pasja zaangażowania i potrzeba pogłębiania swych kompetencji w posłudze kapłańskiej. Są to jedyne studia w Polsce prowadzone w tej formule.

WYKŁADY:

 • Cechy duchowości kształtowane przez liturgię
 • Chrystologiczne, pneumatologiczne i eklezjalne podstawy duszpasterstwa
 • Duszpasterstwo a znaki czasu
 • Duszpasterstwo liturgiczne w świeckich ruchach młodzieżowych
 • Duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne
 • Eklezjalna formacja służby liturgicznej
 • Eucharystia w życiu parafii
 • Formy spotkań biblijnych
 • Funkcja charytatywna Kościoła
 • Grupy nieformalne w aspekcie psychologiczno-wychowawczym
 • Homilia niedzielna, świąteczna i codzienna
 • Katecheza a mistagogia
 • Katechizacja i katechumenat
 • Katolicka odnowa w Duchu Świętym
 • Kierownictwo duchowe “nowego człowieka”
 • Komentarz mszalny i modlitwa powszechna
 • Liturgia a religijność ludowa
 • Małe wspólnoty i ruchy odnowy w Kościele
 • Mass media w duszpasterstwie
 • Msze tematyczne i wotywne
 • Muzyka liturgiczna w duszpasterstwie parafialnym
 • Odnowa biblijna wspólnot i grup apostolskich
 • Opieka paliatywna i hospicyjna – aspekt pastoralny
 • Pedagogia Kościoła – autorytet wychowawczy
 • Pedagogia religijno-społeczna
 • Podstawowe funkcje urzeczywistniania się Kościoła w parafii
 • Przemiany społeczne w Polsce a duszpasterstwo
 • Przepowiadanie zwyczajne
 • Przygotowanie do małżeństwa w rodzinie i parafii
 • Psychologia i dynamika małych grup religijnych
 • Psychologia pastoralna w służbie formacji chrześcijańskiej i kapłańskiej
 • Psychoprofilaktyka społeczna
 • Sakrament roku liturgicznego
 • Teologia ewangelizacji
 • Teologia znaku i symbolu
 • Wspólnota jako podmiot duszpasterstwa
 • Współczesna katechetyka
 • Współczesna nauka religii w szkole

ĆWICZENIA, SEMINARIA I INNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 • Formacja animatorów małych wspólnot eklezjalnych
 • Formacja diakonii animatorów i apostołów świeckich
 • Formacja eucharystyczna zespołu kapłańskiego
 • Formacja lidera w ruchu eklezjalnym
 • Formacja modlitewna zespołu kapłańskiego
 • Historia liturgii (seminarium naukowe)
 • Homiletyka (seminarium naukowe)
 • Kręgi rodzinne duchowości małżeńskiej
 • Liturgika pastoralna (seminarium naukowe)
 • Metoda przeżyciowa w rekolekcjach dzieci i młodzieży
 • Pastoralne aspekty homoseksualizmu
 • Prolegomena do „nowej ewangelizacji”
 • Rozwiązywanie problemów alkoholowych – aspekt pastoralny
 • Teologia liturgii (seminarium naukowe)

ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL – kurator IFPL od r. akad. 2004/05; zainteresowania naukowe – liturgia i formacja liturgiczna w kształtowaniu życia indywidualnego i społecznego; badania nad myślą i dziełem ks. F. Blachnickiego i ks. W. Danielskiego; 70 publikacji naukowych; organizator sympozjów pastoralno-liturgicznych; przewodniczący Komisji Teologiczno-Programowej Ruchu Światło-Życie; przewodniczący Rady Instytutu im. Ks. F. Blachnickiego; członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych; członek kilku towarzystw naukowych.

 

 

 

 

 ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Katedra Opieki Społecznej, Paliatywnej i Hospicyjnej, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Specjalizacja naukowa: pomoc chorym w stanach terminalnych i ich rodzinom, pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej, problematyka zespołu wspierającego, profilaktyka patologii społecznych, resocjalizacja przez edukację, teologia pastoralna.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL – psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego, instruktor naturalnego planowania rodziny, ministerialny rzeczoznawca podręczników wychowania do życia w rodzinie, koordynator zespołu ekspertów opracowujących podstawę programową wychowania do życia w rodzinie, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Teologicznych KUL, promotor i recenzent prac o tematyce prorodzinnej, organizator międzynarodowych konferencji odbywających się na KUL z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia; przez 29 lat prowadząca spotkania w poradni i wykłady dla osób przygotowujących się do małżeństwa, szkoląca doradców życia rodzinnego w Polsce, Niemczech i Anglii.

 

 

 

ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk – kierownik Katedry Homiletyki w Instytucie Nauk Teologicznych KUL w Lublinie; wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich; redaktor naczelny „Przeglądu Homiletycznego”; redaktor 1-go zeszytu „Roczników Teologicznych KUL” pt. „Homiletyka”; konsultor w Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Obszar zainteresowań naukowych: teologia przepowiadania, homiletyka materialna, nowa ewangelizacja.

 

 

 

 

 

 

o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL – kierownik Katedry Teologii Pastoralnej KUL. Autor ponad 70 artykułów naukowych i popularnonaukowych, wielu recenzji, sprawozdań z sympozjów, haseł i biogramów leksykalnych. W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach relacji Kościoła i świata, obecności chrześcijan w życiu społeczno-politycznym, duszpasterstwie nadzwyczajnym, teologii i problemach rodziny teologii i formach aktywizacji laikatu w Kościele i świecie.

 

 

 

 

 

 

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda –  kierownik Sekcji Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. Autor książek: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin 1998; Posługa charytatywna Kościoła w Polsce, Lublin 2004; Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Lublin 2012. Współredaktor Leksykonu teologii pastoralnej, Lublin 2006. W badaniach naukowych koncentruje się wokół zagadnień: działalność charytatywna Kościoła, wolontariat chrześcijański, duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne, teologia laikatu i formy apostolstwa świeckich.

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL – kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, od 2001 pracownik naukowy (w latach 2012-2016 dyrektor) w Instytucie Teologii Duchowości KUL. Ukończył również Podyplomowe Studium Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego dla Duchowieństwa. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Rekolekcjonista, kierownik duchowy, autor poczytnych książek na temat duchowości mężczyzny („Lew i baranek”, „Wąż i gołębica”), a także innych książek i artykułów nt. rozwoju duchowego, duchowości maryjnej, mistyki itd.

 

 

 

 

 

 

ks. dr Andrzej Megger – adiunkt w katedrze Teologii Liturgii w Sekcji Liturgiki i Homiletyki KUL; sekretarz Stowarzyszenia Liturgistów Polskich; redaktor „Studiów Liturgicznych”; wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz na studiach podyplomowych w zakresie teologii realizowanych przez UMK w Toruniu. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych oraz jednej monografii („Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii”, Lublin 2020). Prowadzi zajęcia z zakresu m.in. teologii roku liturgicznego, Liturgii Godzin oraz przestrzeni liturgicznej. Interesuje się teologią liturgiczną krajów niemieckojęzycznych.

 

 

 

 

 

 

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL – prezbiter diecezji siedleckiej. Główne obszary badawcze to: duszpasterstwo niepełnosprawnych (Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne, Lublin 2011), formacja kapłańska (Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium teologicznopastoralne, Lublin 2020), prakseologia pastoralna, duszpasterstwo parafialne oraz posługa zbawcza Kościoła wobec laikatu i jego zaangażowania w Kościele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL – kapłan diecezji radomskiej, konsultant Komisji Wychowania Katolickiego KEP ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych. Autor ponad 250 publikacji w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim i ukraińskim. Autor i redaktor wielu materiałów ewangelizacyjnych oraz podręczników do nauczania religii. Zajmuje się przede wszystkim ewangelizacyjnym wymiarem katechezy i katechezą młodzieży w kontekście współczesnych przemian kulturowych.

 

 

ks. dr Michał Klementowicz –  Katedra Homiletyki, Instytut Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wykładowca homiletyki oraz retoryki na Wydziale Teologii oraz na Wydziale Filozofii KUL. Autor publikacji z zakresu wykorzystania narzędzi lingwistyki tekstu, argumentacji oraz uzasadniania twierdzeń w posłudze słowa Bożego.

 

 

 

 

 

 

 

ks. prof. dr hab Henryk Witczyk – kierownik Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki – Sekcja Nauk Biblijnych w Instytucie Nauk Teologicznych KUL; członek Papieskiej Komisji Biblijnej; przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich; odpowiada za Telewizyjny Uniwersytet Biblijny; przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Współtworzył dokumenty Papieskiej Komisji Biblijnej: Natchnienie i prawda Pisma świętego (2015) oraz „Czym jest człowiek (Ps 8,5)?”. Zarys antropologii biblijnej (2020). Prowadzi badania intertekstualne. Ich owocem są liczne publikacje książkowe. Publikuje w Verbum Vitae (redaktor naczelny) i The Biblical Annals.

 

ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL, mgr teologii – PWT w Krakowie (1985); dr socjologii – WNS KUL (1994); habilitacja – WT KUL (2011); kierownik Katedry Socjologii Religii (2011-2014). Kierunki badań: religijność i jej przemiany, wartości religijno-moralne, ład społeczno-gospodarczy w świetle nauczania Kościoła, socjologia wychowania, problematyka transformacji ustrojowej w Polsce. Publikacje: Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej (Lublin 2011); kilkadziesiąt art. z zakresu socjologii religii, katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów. Wicedyrektor i dyrektor Konwiktu Księży Studentów KUL (2000-2012).

 

 

 

dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL; kier. Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich. Zainteresowania naukowe: pisma Łukaszowe oraz Septuaginta. Od 2000 r. wykł. w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym (Kraków oraz Katowice i Warszawa). Od 2003 r. współpracuje z Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan, uczestnicząc w dialogach ekumenicznych na forum międzynarodowym; od 2012 r. jako delegat Kościoła katolickiego jest członkiem Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów. Uczestniczył w tłumaczeniu i redakcji Biblii Ekumenicznej (ST); obecnie bierze udział w przygotowaniu rewizji Biblii Tysiąclecia (wyd. 6).

 

dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL; teolog, medioznawca; wicedyrektor Instytutu Nauk Teologicznych KUL, członek kolegium naukowego Akademii Nowych Mediów i Komunikacji KUL; badacz i nauczyciel akademicki. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dotyczące antropologii mediów i komunikowania oraz podmiotowych aspektów eksploatowania informacji. Wypracował i twórczo rozwija naukową koncepcję infoetyki. Autor licznych publikacji naukowych i upowszechniających wiedzę z tego zakresu.

 

 

 

 

ks. dr Wojciech Nowacki,  wykładowca teologii dogmatycznej w WSD w Łomży; doktorat na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Związany z Ruchem Światło-Życie oraz z ruchem Odnowy w Duchu Świętym; Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy i członek Komisji Teologicznej przy tym Zespole (1998-2011); członek ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) oraz Podkomitetu Europejskiego ICCRS (2014 – 2019). Należy do rady programowej kwartalnika „Pastores”. W latach 2006 – 2012 rektor WSD w Łomży; obecnie proboszcz; koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym.

ks. dr Marek Sędek – kapłan diecezji warszawsko-praskiej, ur. 1963 r. w Warszawie, święcenia kapłańskie w 1988 r., od 2015 r. Moderator generalny Ruchu Światło-Życie – mieszka w Krościenku n. Dunajcem. Wcześniej wykładowca teologii pastoralnej w Diecezjalnym Seminarium Duchownym i proboszcz. Doktorat (2002 r.) na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na podstawie rozprawy: Formacja do dojrzałości chrześcijańskiej w wybranych ruchach katolickich w Polsce. Od 2015 r. prowadzi zajęcia na KUL.

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie teologii i ewangelizacji i zagadnień nowej ewangelizacji
 • poznanie teologicznych i socjologicznych podstaw zwyczajnego i nadzwyczajnego duszpasterstwa w świecie współczesnym
 • poznanie podstawowych funkcji urzeczywistniania się Kościoła w parafii
 • poznanie nauczania Kościoła o ewangelizacji i środkach w jej służbie
 • poznanie funkcji nauczania katechetyczne w parafii i w szkole
 • poznanie pogłębionej wiedzy o mistagogicznej roli liturgii
 • poznanie specjalistycznej wiedzy o przygotowywaniu poszczególnych elementów zgromadzenia liturgicznego
 • poznanie teologii słowa Bożego w liturgii i zasad jego przepowiadania
 • poznanie pogłębionej wiedzy o roli Eucharystii w kształtowaniu życia chrześcijańskiego
 • poznanie teologii liturgii i teologii liturgicznej
 • poznanie zagadnień relacji religijności ludowej do liturgii
 • poznanie pogłębionej duchowości kształtowanej przez liturgię w grupach religijnych i w rodzinach
 • poznanie znaczenia współczesnych ruchów eklezjalnych
 • poznanie zasad formacji w ruchach eklezjalnych
 • poznanie wszechstronnej wiedzy dotyczącej formacji animatorów, liderów, laikatu w ruchach eklezjalnych
 • poznanie zagadnienia kierownictwa duchowego uczestników ruchów religijnych i we wspólnotach małżeńsko-rodzinnych
 • poznanie zasad psychologiczno-pedagogicznych stosowanych w formacji chrześcijańskiej;
 • roli liturgii w grupach laikatu
 • umiejętność prowadzenia analizy porównawczej oraz interpretacji aktualnych i historycznych tekstów liturgicznych
 • umiejętność tworzenia opartych na Biblii, Ojcach Kościoła, nauczaniu Kościoła i tekstach liturgicznych, oryginalnych tekstów służących modlitwie, formacji duchowej i pobożności
 • umiejętność przygotowywania celebracji liturgicznej zgodnie z aktualnymi przepisami Kościoła
 • umiejętność wdrażania w czynne i pełne uczestnictwo w liturgii Kościoła
 • umiejętność uwzględniania łączności liturgii z pobożnością ludową
 • umiejętność propagowania obrzędowości rodzinnej w jej relacji do liturgii
 • umiejętność przygotowania zajęć wykładowych i formacyjnych
 • umiejętność projektowania dzieł ewangelizacyjnych
 • znajomość dostrzegania potrzeby formacji pastoralno-liturgicznej w społeczności Kościoła
 • znajomość dokonywania samodzielnej wnikliwej obserwacji oraz krytycznej interpretacji zjawisk i procesów społecznych dotyczących celebracji liturgii oraz dotyczących ewangelizacji i duszpasterstwa
 • znajomość naukowej metodologii i prowadzenia działalności naukowej w dziedzinie teologii pastoralnej i liturgiki
 • znajomość prezentacji wyników badań w postaci rozprawy naukowej
 • znajomość wykorzystywania osiągnięć innych nauk humanistycznych, a zwłaszcza dyscyplin teologicznych, socjologii i psychologii do badań naukowych i posługi eklezjalnej
 • znajomość kierowania się w badaniach naukowych zasadą hermeneutyki ciągłości i paradygmatu pastoralnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • poznanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej pastoralnych aspektów rozwiązywania trudnych problemów społecznych
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy historyczno-liturgicznej i teologiczno-liturgicznej do ewangelizacji i formacji wspólnot chrześcijańskich
 • umiejętność animowania różnego rodzaju ruchów oraz stowarzyszeń  chrześcijańskich
 • prowadzenia formacji pastoralno-liturgicznej w Kościele patrykularnym, szczególnie w ruchach i grupach katolickich
 • umiejętność kompetentnego organizowania i przeprowadzanie wykładów, pogadanek, dni skupienia, rekolekcji i innych ćwiczeń duchowych dla różnych stanów i grup eklezjalnych
 • znajomość rozpoznawania pastoralnych uwarunkowań zaangażowania społecznego
 • znajomość potrzeby współpracy laikatu i duchowieństwa w duszpasterstwie i w liturgii
 • znajomość form aktywnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych
 • postawa zaangażowania się w budowanie i pogłębianie więzi społecznych
 • umiejętność łączenia uczestnictwa w liturgii z innymi dziedzinami życia Kościoła.

Opłata za semestr: 1150 zł | Ilość semestrów: 4

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy studiów ponoszą koszt obowiązkowego pobytu w domu formacyjnym.

_______________________________________________________________________

Dwa lata studiów w Instytucie realizowane są w ramach sześciu trzydniowych sesji (w każdym roku akademickim), podczas których wymagany jest pobyt w domu formacyjnym.

Zajęcia prowadzone są w miesiącach o mniejszej intensywności pracy w parafiach (X, XI, II, IV, V, VI) i trwają od środy rano do południa w piątek.

Po ukończeniu dwu lat studiów księża absolwenci otrzymują dyplom ukończenia IFPL. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, odbywanych według norm państwowych, stanowi pomoc przy ubiegania się o awans, np. w szkolnictwie.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów magisterskich z teologii

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: magisterium z teologii. Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

_______________________________________________________________________

Nabór na IFPL odbywa się co drugi rok.

W celach organizacyjnych i dla uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się jak najwcześniej z kuratorem IFPL: www.ifpl-kul.pl

ZASADY REKRUTACJI