KUL Logo

Filozofia i etyka

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • Celem tych studiów jest uzyskanie kwalifikacji, poszerzenie zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy, związanych z podwyższaniem kompetencji w ramach nauczania w szkole średniej. Pozwalają one na kontynuowanie nauki, zdobywanie nowych uprawnień w obszarze filozofii i etyki.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani pogłębieniem wiedzy filozoficznej
 • nauczyciele, którzy chcą uzyskać kwalifikacje uprawniające do nauczania filozofii i etyki w szkołach (na wszystkich poziomach edukacyjnych)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

Wszystkie przedmioty prowadzone będą w formie zdalnej

Wykłady:

 • Wprowadzenie do filozofii,
 • HF starożytnej i średniowiecznej,
 • Dydaktyka filozofii,
 • Logika pragmatyczna,
 • Wprowadzenie do etyki,
 • HF nowożytnej,
 • Dydaktyka etyki,
 • HF współczesnej

Ćwiczenia:

 • HF starożytnej i średniowiecznej,
 • Dydaktyka filozofii,
 • Logika pragmatyczna,
 • HF nowożytnej,
 • Dydaktyka etyki,
 • HF współczesnej,
 • Esej filozoficzny,
 • Retoryka stosowana

Konwersatoria:

 • Główne filozoficzne problemy rozumienia świata i człowieka – Metafizyka,
 • Etyka nauczycielska,
 • Epistemologia – wybrane zagadnienia,
 • Antropologia – wybrane zagadnienia,
 • Filozofia kultury i sztuki – wybrane zagadnienia,
 • Etyka społ. i polit. – wybrane zagadnienia,
 • Bioetyka – wybrane zagadnienia,
 • Etyka stosowana – wybrane zagadnienia,
 • Psychologia moralności – wybrane zagadnienia,
 • Filozofia a nauki matematyczno-przyrodnicze,
 • Filozofia a humanistyka

 


dr hab. Imelda Chłodna-Błach

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• student ma poszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
• zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk jednej z subdyscyplin filozoficznych (etyki, historii filozofii, logiki, metafizyki)
• zna terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych
• ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych
• zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
• ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne oraz najnowsze stanowiska światowe i rodzime w zakresie jednej z subdyscyplin filozoficznych
• ma wszechstronną znajomość i pogłębione zrozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
• zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną
• ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
• potrafi uzasadnić rolę filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
• uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, interesuje się aktualnymi wydarzeniami i trendami filozoficznymi i kulturalnymi
• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• posiada umiejętność dyskutowania i argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując specjalistyczną terminologię filozoficzną, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów oraz formułowania wniosków

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

• posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu
• posiada poszerzoną umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
• ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla filozofii i etyki
• posiada poziom kompetencji językowych zgodny ze standardami kształcenia językowego obowiązującymi w KUL

Opłata za semestr: 2500 zł | Ilość semestrów: 3

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: w przypadku nauczycieli i osób chcących podjąć pracę jako nauczyciel filozofii i etyki posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów). Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

ZASADY REKRUTACJI