KUL Logo

Etyka dla nauczycieliCEL STUDIÓW:

Celem studiów jest umożliwienie osobom z uprawnieniami pedagogicznymi zdobycie lub podniesienie kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

ADRESACI:
absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy z przygotowaniem pedagogicznym

Moduł 1: Propedeutyka etyki
Wprowadzenie do filozofii moralnej (wykład online)
Historia doktryn etycznych (wykład online)
Klasyczne teksty etyczne (konwersatorium)

Moduł 2: Kultura logiczna
Analiza logiczna argumentacji etycznych (ćwiczenia)
Retoryka stosowana (ćwiczenia)

Moduł 3: Zagadnienia etyki ogólnej
Podstawowe pojęcia etyczne (wykład online)
Metody współczesnej etyki (wykład online)
Dylematy moralne (konwersatorium)

Moduł 4: Etyki stosowane
Bioetyka (konwersatorium)
Etyka środowiskowa (konwersatorium)
Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)
Etyka nowych technologii (konwersatorium)
Etyka biznesu (konwersatorium)
Etyka mediów (konwersatorium)
Etyka nauki (konwersatorium)

Moduł 5: Zagadnienia metodyki etyki
Dydaktyka etyki (wykład online)
Metodyka filozofii i etyki (ćwiczenia)
Etyka w literaturze i filmie (konwersatorium)
Esej filozoficzny (ćwiczenia)

Łączna liczba godzin: 392 oraz  60 praktyk

Dr hab. Piotr Pasterczyk

Prof. dr hab. Piotr Gutowski

Dr Marcin Ferdynus

Dr Piotr Lipski

Dr Błażej Gębura

Dr Piotr Szałek

Prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Dr Anna Krajewska

Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Prof. dr hab. Piotr Kulicki

Dr Marcin Iwanicki

Dr Jacek Frydrych

Prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Prof. dr hab. Jan Kłos

Dr hab. Robert Szwed

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

Dr Dominik Stanny

Dr hab. Imelda Chłodna-Błach

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:
• Znajomość specyfiki przedmiotu etyka jako przedmiotu nauczania
• Wiedza z zakresu historii etyki i współczesnych teorii etycznych
• Wiedza dotycząca współcześnie dyskutowanych problemów moralnych w zakresie etyk stosowanych
• Umiejętność tworzenia scenariuszy lekcji etyki zgodnie z podstawą programową
• Wiedza i umiejętności z zakresu metodyki nauczania etyki
KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE:
• Umiejętność analizowania wypowiedzi etycznych
• Umiejętność tworzenia i oceny argumentacji etycznej
• Kompetencje pozwalające na pomoc uczniom w rozumieniu i rozwiązywaniu złożonych problemów moralnych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
• Umiejętność organizowania i prowadzenia dyskusji z zakresu etyki
• Kompetencje pozwalające na dyskutowanie wraz z uczniami problemów etycznych w kontekście innych dziedzin kultury (nauki szczegółowe, literatura, film).
KOMPETENCJE JĘZYKOWE:
• Umiejętności pozwalające na przybliżanie uczniom podstawowych pojęć etycznych oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z ich definiowaniem
• Znajomość terminologii obecnej we współczesnej literaturze etycznej
KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:
• Umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych w celu wyszukiwania, analizowania i prezentowania danych z dziedziny etyki

znajomość podstawowych terminów i definicji unormowanych w ustawie o finansach publicznych, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie postępowania


Opłata za semestr: 2200 zł | Ilość semestrów: 3

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się on-line.
Opłata za semestr: 2200 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 3
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Wojciech Lewandowski
wojciech.lewandowski@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW
+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 682 041

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj